Trang chủ > Lớp 11 > BT trắc nghiệm GDCD 11

BT trắc nghiệm GDCD 11

Giới thiệu về BT trắc nghiệm GDCD 11

Ảnh BT trắc nghiệm GDCD 11 BT trắc nghiệm GDCD 11 gồm 34 bài viết là các bài tập trắc nghiệm Giáo dục Công Dân lớp 11. Các bài tập này bám sát nội dung hai phần, phần 1 và phần 2 trong sách giáo khoa GDCD 11.

Phần 1: Công dân với kinh tế
Bài 1: Công dân với sự phát triển kinh tế
Bài 2: Hàng hóa
Bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
Bài 5: Cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
Bài 6: Công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
Bài 7: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế của nhà nước

Phần 2: Công dân với các vấn đề chính trị xã hội
Bài 8: Chủ nghĩa xã hội
Bài 9: Nhà nước Xã hội chủ nghĩa
Bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm
Bài 12: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường
Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa
Bài 14: Chính sách quốc phòng an ninh
Bài 15: Chính sách đối ngoại

Mục lục BT trắc nghiệm GDCD 11

Phần 1: Công dân với kinh tế

Trắc nghiệm Bài 1: Công dân với sự phát triển kinh tế (phần 1) - GDCD 11
Trắc nghiệm Bài 1: Công dân với sự phát triển kinh tế (phần 2) - GDCD 11
Trắc nghiệm Bài 2: Hàng hóa - tiền tệ - thị trường (phần 1) - GDCD 11
Trắc nghiệm Bài 2: Hàng hóa - tiền tệ - thị trường (phần 2) - GDCD 11
Trắc nghiệm Bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa (phần 1) - GDCD 11
Trắc nghiệm Bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa (phần 2) - GDCD 11
Trắc nghiệm Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa (phần 1) - GDCD 11
Trắc nghiệm Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa (phần 2) - GDCD 11
Trắc nghiệm Bài 5: Cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa (phần 1) - GDCD 11
Trắc nghiệm Bài 5: Cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa (phần 2) - GDCD 11
Trắc nghiệm Bài 6: Công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước (phần 1) - GDCD 11
Trắc nghiệm Bài 6: Công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước (phần 2) - GDCD 11
Trắc nghiệm Bài 7: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế của nhà nước (phần 1) - GDCD 11
Trắc nghiệm Bài 7: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế của nhà nước (phần 2) - GDCD 11

Phần 2: Công dân với các vấn đề chính trị xã hội

Trắc nghiệm Bài 8: Chủ nghĩa xã hội (phần 1) - GDCD 11
Trắc nghiệm Bài 8: Chủ nghĩa xã hội (phần 2) - GDCD 11
Trắc nghiệm Bài 9: Nhà nước Xã hội chủ nghĩa (phần 1) - GDCD 11
Trắc nghiệm Bài 9: Nhà nước Xã hội chủ nghĩa (phần 2) - GDCD 11
Trắc nghiệm Bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa (phần 1) - GDCD 11
Trắc nghiệm Bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa (phần 2) - GDCD 11
Trắc nghiệm Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm (phần 1) - GDCD 11
Trắc nghiệm Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm (phần 2) - GDCD 11
Trắc nghiệm Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm (phần 3) - GDCD 11
Trắc nghiệm Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm (phần 4) - GDCD 11
Trắc nghiệm Bài 12: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường (phần 1) - GDCD 11
Trắc nghiệm Bài 12: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường (phần 2) - GDCD 11
Trắc nghiệm Bài 12: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường (phần 3) - GDCD 11
Trắc nghiệm Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa (phần 1) - GDCD 11
Trắc nghiệm Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa (phần 2) - GDCD 11
Trắc nghiệm Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa (phần 3) - GDCD 11
Trắc nghiệm Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa (phần 4) - GDCD 11
Trắc nghiệm Bài 14: Chính sách quốc phòng an ninh (phần 1) - GDCD 11
Trắc nghiệm Bài 14: Chính sách quốc phòng an ninh (phần 2) - GDCD 11
Trắc nghiệm Bài 15: Chính sách đối ngoại - GDCD 11