Trang chủ > Lớp 12 > Giải BT Sinh học 12

Giải BT Sinh học 12

Giới thiệu về Giải BT Sinh học 12

Ảnh Giải BT Sinh học 12 Giải BT Sinh 12 gồm 47 bài viết là các bài tập xoay quanh nội dung chương trình học của sách giáo khoa Sinh học 12 các phần: Di Truyền Học, Tiến Hóa, Sinh thái học.
Phần 5: Di truyền học:
- Chương 1: Cơ chế di truyền và biến dị
- Chương 2: Tính quy luật của hiện tượng di truyền
- Chương 3: Di truyền học quần thể
- Chương 4: Ứng dụng di truyền học
- Chương 5: Di truyền học người
Phần 6: Tiến hóa
- Chương 1: Bằng chứng và cơ chế tiến hóa
- Chương 2: Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất
Phần 7: Sinh thái học
- Chương 1: Cá thể và quần thể sinh vật
- Chương 2: Quần xã sinh vật
- Chương 3: Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường

Mục lục Giải BT Sinh học 12

Phần 5: Di truyền học

Chương 1: Cơ chế di truyền và biến dị

Bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN
Bài 2: Phiên mã và dịch mã
Bài 3: Điều hòa hoạt động gen
Bài 4: Đột biến gen
Bài 5: Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể
Bài 7: Thực hành: Quan sát các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể trên tiêu bản cố định và trên tiêu bản tạm thời

Chương 2: Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Bài 8: Quy luật Menđen: Quy luật phân li
Bài 9: Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lập
Bài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen
Bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen
Bài 12: Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân
Bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen
Bài 14: Thực hành: Lai giống
Bài 15: Bài tập chương 1 và chương 2

Chương 3: Di truyền học quần thể

Bài 16: Cấu trúc di truyền của quần thể
Bài 17: Cấu trúc di truyền của quần thể (tiếp theo)

Chương 4: Ứng dụng di truyền học

Bài 18: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp
Bài 19: Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào
Bài 20: Tạo giống nhờ công nghệ gen

Chương 5: Di truyền học người

Bài 21: Di truyền y học
Bài 22: Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học
Bài 23: Ôn tập phần di truyền học

Phần 6: Tiến hóa

Chương 1: Bằng chứng và cơ chế tiến hóa

Bài 24: Các bằng chứng tiến hóa
Bài 25: Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn
Bài 26: Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại
Bài 27: Quá trình hình thành quần thể thích nghi
Bài 28: Loài
Bài 29 : Quá trình hình thành loài
Bài 30: Quá trình hình thành loài (tiếp theo)
Bài 31: Tiến hóa lớn

Chương 2: Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đất

Bài 32: Nguồn gốc sự sống
Bài 33: Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất
Bài 34: Sự phát sinh loài người

Phần 7: Sinh thái học

Chương 1: Cá thể và quần thể sinh vật

Bài 35: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái
Bài 36: Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể
Bài 37: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật
Bài 38: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo)
Bài 39: Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật

Chương 2: Quần xã sinh vật

Bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã
Bài 41: Diễn thế sinh thái

Chương 3: Hệ sinh thái sinh quyển và bảo vệ môi trường

Bài 42: Hệ sinh thái
Bài 43: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái
Bài 44: Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển
Bài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái
Bài 46: Thực hành: Quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên
Bài 47: Ôn tập phần tiến hóa và sinh thái học