Trang chủ > Lớp 12 > Giải BT Sinh học 12

Giải BT Sinh học 12

Giới thiệu về Giải BT Sinh học 12

Ảnh Giải BT Sinh học 12 Giải BT Sinh 12 gồm 47 bài viết là các bài tập xoay quanh nội dung chương trình học của sách giáo khoa Sinh học 12 các phần: Di Truyền Học, Tiến Hóa, Sinh thái học.
Phần 5: Di truyền học:
- Chương 1: Cơ chế di truyền và biến dị
- Chương 2: Tính quy luật của hiện tượng di truyền
- Chương 3: Di truyền học quần thể
- Chương 4: Ứng dụng di truyền học
- Chương 5: Di truyền học người
Phần 6: Tiến hóa
- Chương 1: Bằng chứng và cơ chế tiến hóa
- Chương 2: Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất
Phần 7: Sinh thái học
- Chương 1: Cá thể và quần thể sinh vật
- Chương 2: Quần xã sinh vật
- Chương 3: Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường

Mục lục Giải BT Sinh học 12

Phần 5: Di truyền học

Chương 1: Cơ chế di truyền và biến dị

Bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN - Sinh học 12
Bài 2: Phiên mã và dịch mã - Sinh học 12
Bài 3: Điều hòa hoạt động gen - Sinh học 12
Bài 4: Đột biến gen - Sinh học 12
Bài 5: Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể - Sinh học 12
Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể - Sinh học 12
Bài 7: Thực hành: Quan sát các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể trên tiêu bản cố định và trên tiêu bản tạm thời - Sinh học 12

Chương 2: Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Bài 8: Quy luật Menđen: Quy luật phân li - Sinh học 12
Bài 9: Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lập - Sinh học 12
Bài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen - Sinh học 12
Bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen
Bài 12: Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân - Sinh học 12
Bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen - Sinh học 12
Bài 14: Thực hành: Lai giống - Sinh học 12
Bài 15: Bài tập chương 1 và chương 2 - Sinh học 12

Chương 3: Di truyền học quần thể

Bài 16: Cấu trúc di truyền của quần thể - Sinh học 12
Bài 17: Cấu trúc di truyền của quần thể (tiếp theo) - Sinh học 12

Chương 4: Ứng dụng di truyền học

Bài 18: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp - Sinh học 12
Bài 19: Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào - Sinh học 12
Bài 20: Tạo giống nhờ công nghệ gen - Sinh học 12

Chương 5: Di truyền học người

Bài 21: Di truyền y học - Sinh học 12
Bài 22: Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học - Sinh học 12
Bài 23: Ôn tập phần di truyền học - Sinh học 12

Phần 6: Tiến hóa

Chương 1: Bằng chứng và cơ chế tiến hóa

Bài 24: Các bằng chứng tiến hóa - Sinh học 12
Bài 25: Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn - Sinh học 12
Bài 26: Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại - Sinh học 12
Bài 27: Quá trình hình thành quần thể thích nghi - Sinh học 12
Bài 28: Loài - Sinh học 12
Bài 29 : Quá trình hình thành loài - Sinh học 12
Bài 30: Quá trình hình thành loài (tiếp theo) - Sinh học 12
Bài 31: Tiến hóa lớn - Sinh học 12

Chương 2: Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đất

Bài 32: Nguồn gốc sự sống - Sinh học 12
Bài 33: Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất - Sinh học 12
Bài 34: Sự phát sinh loài người - Sinh học 12

Phần 7: Sinh thái học

Chương 1: Cá thể và quần thể sinh vật

Bài 35: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái - Sinh học 12
Bài 36: Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể - Sinh học 12
Bài 37: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật - Sinh học 12
Bài 38: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo) - Sinh học 12
Bài 39: Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật - Sinh học 12

Chương 2: Quần xã sinh vật

Bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã - Sinh học 12
Bài 41: Diễn thế sinh thái - Sinh học 12

Chương 3: Hệ sinh thái sinh quyển và bảo vệ môi trường

Bài 42: Hệ sinh thái - Sinh học 12
Bài 43: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái - Sinh học 12
Bài 44: Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển - Sinh học 12
Bài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái- Sinh học 12
Bài 46: Thực hành: Quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên - Sinh học 12
Bài 47: Ôn tập phần tiến hóa và sinh thái học - Sinh học 12