Trang chủ > Lớp 11 > Giải SBT Hóa 11

Giải SBT Hóa 11

Giới thiệu về Giải SBT Hóa 11

Ảnh Giải SBT Hóa 11 Giải SBT Hóa 11 gồm 41 bài viết giải các đề trong sách bài tập Hóa 11.
Mục lục chương trình sách vở bài tập Hóa 11:
Chương 1: Sự điện li (5 bài)
Chương 2: Nitơ - Photpho (7 bài)
Chương 3: Cacbon - Silic (5 bài)
Chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ (5 bài)
Chương 5: Hidrocacbon no (gồm 3 bài)
Chương 6: Hidrocacbon không no (5 bài)
Chương 7: Hidrocacbon thơm. Nguồn hidrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về hidrocacbon (gồm 4 bài)
Chương 8: Dẫn xuất halogen - ancol - phenol (gồm 4 bài)
Chương 9: Andehit - Xeton - Axit cacboxylic (gồm 3 bài)

Mục lục Giải SBT Hóa 11

Chương 1: Sự điện li

Bài 1: Sự điện li
Bài 2: Axit, bazơ và muối
Bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit-bazơ
Bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
Bài 5: Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Chương 2: Nitơ - Photpho

Bài 7: Nitơ
Bài 8: Amoniac và muối amoni
Bài 9: Axit nitric và muối nitrat
Bài 10: Photpho
Bài 11: Axit photphoric và muối photphat
Bài 12: Phân bón hóa học
Bài 13: Luyện tập: Tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

Chương 3: Cacbon - Silic

Bài 15: Cacbon
Bài 16: Hợp chất của cacbon
Bài 17: Silic và hợp chất của silic
Bài 18: Công nghiệp silicat
Bài 19: Luyện tập: Tính chất hóa học của cacbon, silic và các hợp chất của chúng

Chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ

Bài 20: Mở đầu về hóa học hữu cơ
Bài 21: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
Bài 22: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
Bài 23: Phản ứng hữu cơ
Bài 24: Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo

Chương 5: Hidrocacbon no

Bài 25: Ankan
Bài 26: Xicloankan
Bài 27: Luyện tập: Ankan và xicloankan

Chương 6: Hidrocacbon không no

Bài 29: Anken
Bài 30: Ankađien
Bài 31: Luyện tập: Anken và ankađien
Bài 32: Ankin
Bài 33: Luyện tập: Ankin

Chương 7: Hidrocacbon thơm. Nguồn hidrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về hidrocacbon

Bài 35: Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác
Bài 36: Luyện tập: Hiđrocacbon thơm
Bài 37: Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên
Bài 38: Hệ thống hóa về hiđrocacbon

Chương 8: Dẫn xuất halogen - ancol - phenol

Bài 39: Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon
Bài 40: Ancol
Bài 41: Phenol
Bài 42: Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol, phenol

Chương 9: Andehit - Xeton - Axit cacboxylic

Bài 44: Anđehit - Xeton
Bài 45: Axit cacboxylic
Bài 46: Luyện tập: Anđehit - Xeton- Axit cacboxylic