Trang chủ > Lớp 9 > Giải BT Tiếng Anh 9

Giải BT Tiếng Anh 9

Giới thiệu về Giải BT Tiếng Anh 9

Ảnh Giải BT Tiếng Anh 9 Giải BT Tiếng Anh 9 gồm 83 bài viết là phương pháp giải các bài tập Tiếng Anh lớp 9. Loạt bài viết này là các bài tập từ Unit 1 đến Unit 10.
Unit 1: A visit from a pen pal gồm 8 bài viết
Unit 2: Clothing 8 bài viết
Unit 3: A trip to the countryside 9 bài viết
Unit 4: Learning a foreign language 8 bài viết
Unit 5: The media 8 bài viết
Unit 6: The environment 9 bài viết
Unit 7: Saving energy 8 bài viết
Unit 8: Celebrations 8 bài viết
Unit 9: Natural disasters 8 bài viết
Unit 10: Life on other planets 9 bài viết

Mục lục Giải BT Tiếng Anh 9

Unit 1: A visit from a pen pal

1. Getting Started (trang 6 SGK Tiếng Anh 9)
2. Listen and Read (trang 6-7 SGK Tiếng Anh 9)
3. Speak (trang 8 SGK Tiếng Anh 9)
4. Listen (trang 9 SGK Tiếng Anh 9)
5. Read (trang 9-10 SGK Tiếng Anh 9)
6. Write (trang 11 SGK Tiếng Anh 9)
Language Focus (trang 11-12 SGK Tiếng Anh 9)
Đề kiểm tra 15 phút

Unit 2: Clothing

1. Getting Started (trang 13 SGK Tiếng Anh 9)
2. Listen and Read (trang 13-14 SGK Tiếng Anh 9)
3. Speak (trang 14-15 SGK Tiếng Anh 9)
4. Listen (trang 16 SGK Tiếng Anh 9)
5. Read (trang 17-18 SGK Tiếng Anh 9)
6. Write (trang 18-19 SGK Tiếng Anh 9)
Language Focus (trang 19-20-21 SGK Tiếng Anh 9)
Đề kiểm tra 15 phút

Unit 3: A trip to the countryside

1. Getting Started (trang 22 SGK Tiếng Anh 9)
2. Listen and Read (trang 22-23 SGK Tiếng Anh 9)
3. Speak (trang 24 SGK Tiếng Anh 9)
4. Listen (trang 25 SGK Tiếng Anh 9)
5. Read (trang 25-26 SGK Tiếng Anh 9)
6. Write (trang 26-27 SGK Tiếng Anh 9)
Language Focus (trang 28-29-30-31 SGK Tiếng Anh 9)
Đề kiểm tra 15 phút
Đề kiểm tra 45 phút (2 đề)

Unit 4: Learning a foreign language

1. Getting Started (trang 32 SGK Tiếng Anh 9)
2. Listen and Read (trang 32-33 SGK Tiếng Anh 9)
3. Speak (trang 34-35 SGK Tiếng Anh 9)
4. Listen (trang 35 SGK Tiếng Anh 9)
5. Read (trang 36 SGK Tiếng Anh 9)
6. Write (trang 37 SGK Tiếng Anh 9)
Language Focus (trang 38-39 SGK Tiếng Anh 9)
Đề kiểm tra 15 phút

Unit 5: The media

1. Getting Started (trang 40 SGK Tiếng Anh 9)
2. Listen and Read (trang 41-42 SGK Tiếng Anh 9)
3. Speak (trang 42 SGK Tiếng Anh 9)
4. Listen (trang 43 SGK Tiếng Anh 9)
5. Read (trang 43-44 SGK Tiếng Anh 9)
6. Write (trang 44 SGK Tiếng Anh 9)
Language Focus (trang 45-46 SGK Tiếng Anh 9)
Đề kiểm tra 15 phút

Unit 6: The environment

1. Getting Started (trang 47 SGK Tiếng Anh 9)
2. Listen and Read (trang 47-48 SGK Tiếng Anh 9)
3. Speak (trang 49-50 SGK Tiếng Anh 9)
4. Listen (trang 50 SGK Tiếng Anh 9)
5. Read (trang 51 SGK Tiếng Anh 9)
6. Write (trang 52-53 SGK Tiếng Anh 9)
Language Focus (trang 53-54-55-56 SGK Tiếng Anh 9)
Đề kiểm tra 15 phút
Đề kiểm tra 45 phút (2 đề)

Unit 7: Saving energy

1. Getting Started (trang 57 SGK Tiếng Anh 9)
2. Listen and Read (trang 57-58 SGK Tiếng Anh 9)
3. Speak (trang 58-59 SGK Tiếng Anh 9)
4. Listen (trang 60 SGK Tiếng Anh 9)
5. Read (trang 60-61 SGK Tiếng Anh 9)
6. Write (trang 61-62 SGK Tiếng Anh 9)
Language Focus (trang 62-63-64 SGK Tiếng Anh 9)
Đề kiểm tra 15 phút

Unit 8: Celebrations

1. Getting Started (trang 65 SGK Tiếng Anh 9)
2. Listen and Read (trang 65-66 SGK Tiếng Anh 9)
3. Speak (trang 66-67 SGK Tiếng Anh 9)
4. Listen (trang 68 SGK Tiếng Anh 9)
5. Read (trang 68-69 SGK Tiếng Anh 9)
6. Write (trang 70 SGK Tiếng Anh 9)
Language Focus (trang 70-71-72-73 SGK Tiếng Anh 9)
Đề kiểm tra 15 phút

Unit 9: Natural disasters

1. Getting Started (trang 74 SGK Tiếng Anh 9)
2. Listen and Read (trang 74-75 SGK Tiếng Anh 9)
3. Speak (trang 76-77 SGK Tiếng Anh 9)
4. Listen (trang 77 SGK Tiếng Anh 9)
5. Read (trang 78-79 SGK Tiếng Anh 9)
6. Write (trang 79-80 SGK Tiếng Anh 9)
Language Focus (trang 80-81-82 SGK Tiếng Anh 9)
Đề kiểm tra 15 phút

Unit 10: Life on other planets

1. Getting Started (trang 83 SGK Tiếng Anh 9)
2. Listen and Read (trang 83-84 SGK Tiếng Anh 9)
3. Speak (trang 85 SGK Tiếng Anh 9)
4. Listen (trang 86 SGK Tiếng Anh 9)
5. Read (trang 86-87 SGK Tiếng Anh 9)
6. Write (trang 88-89 SGK Tiếng Anh 9)
Language Focus (trang 90-91-92 SGK Tiếng Anh 9)
Đề kiểm tra 15 phút
Đề kiểm tra 45 phút (2 đề)