Trang chủ > Lớp 9 > Lý thuyết & 500 Bài tập Toán 9 (có đáp án)

Lý thuyết & 500 Bài tập Toán 9 (có đáp án)

Giới thiệu về Lý thuyết & 500 Bài tập Toán 9 (có đáp án)

Ảnh Lý thuyết & 500 Bài tập Toán 9 (có đáp án) Lý thuyết & 500 Bài tập Toán 9 (có đáp án) gồm 61 bài viết là các bài tập Toán 9 chọn lọc và có đáp án.
Các bài tập này bám sát vào các bài học của chương trình Toán 9. Các bài tập theo các bài học và các bài Tổng hợp lý thuyết chương 1, chương 2 Đại số 9, Chương 1 Hình học 9 ngắn gọn, dễ hiểu, Chương 2 Hình học 9 ngắn gọn, dễ hiểu, Chương 3 Đại Số 9, Chương 4 Đại Số 9, Chương 3 Hình học 9, chương 4 hình học 9,

Mục lục Lý thuyết & 500 Bài tập Toán 9 (có đáp án)

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 1: Căn bậc hai - Bài tập Toán 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức - Bài tập Toán 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương - Bài tập Toán 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 5: Bảng căn bậc hai
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 7: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (tiếp theo)
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 9: Căn bậc ba
Tổng hợp Lý thuyết Chương 1 Đại Số 9
50 Bài tập Trắc nghiệm, Tự luận Chương 1 Đại Số 9 có đáp án
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 2: Hàm số bậc nhất
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 3: Đồ thị của hàm số y = ax + b
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 4: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b
Tổng hợp lý thuyết Chương 2 Đại Số 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 1: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 3: Bảng lượng giác
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 4: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
Tổng hợp lý thuyết Chương 1 Hình học 9 ngắn gọn, dễ hiểu
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 1: Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn.
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 2: Đường kính và dây của đường tròn
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 3: Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 4: Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 5: Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn.
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 6: Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 7: Vị trí tương đối của hai đường tròn
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 8: Vị trí tương đối của hai đường tròn (tiếp theo)
Tổng hợp lý thuyết Chương 2 Hình học 9 ngắn gọn, dễ hiểu
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 2: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 3: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 4: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 5: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
Tổng hợp lý thuyết Chương 3 Đại Số 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 1: Hàm số y = ax2 (a ≠ 0)
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 2: Đồ thị hàm số y = ax2 (a ≠ 0)
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 3: Phương trình bậc hai một ẩn
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 4: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 5: Công thức nghiệm thu gọn
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 6: Hệ thức Vi-ét và ứng dụng
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 7: Phương trình quy về phương trình bậc hai
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 8: Giải bài toán bằng cách lập phương trình
Tổng hợp lý thuyết Chương 4 Đại Số 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 1: Góc ở tâm - Số đo cung
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 2: Liên hệ giữa cung và dây
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 3: Góc nội tiếp
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 4: Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 5: Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có ngoài ở bên trong đường tròn
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 6: Cung chứa góc
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 7: Tứ giác nội tiếp
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 8: Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 9: Độ dài đường tròn, cung tròn
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 10: Diện tích hình tròn, hình quạt tròn
Tổng hợp lý thuyết Chương 3 Hình học 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 1: Hình Trụ - Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 2: Hình nón - Hình nón cụt - Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 3: Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu
Tổng hợp lý thuyết Chương 4 Hình học 9