Trang chủ > Khác > Bảng động từ bất qui tắc (480 động từ)

Bảng động từ bất qui tắc (480 động từ)

Giới thiệu về Bảng động từ bất qui tắc (480 động từ)

Ảnh Bảng động từ bất qui tắc (480 động từ) Bảng động từ bất quy tắc sẽ liệt kê 480 động từ bất quy tắc được dùng phổ biến trong tiếng Anh. Trong bảng này, các bạn sẽ được học về 3 dạng của động từ bất qui tắc là: Động từ nguyên thể; Quá khứ đơn; Quá khứ phân từ. Để hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng và chia động từ bất qui tắc với ngôi thứ 3 số ít, Dạng V-ing cũng như nhiều động từ bất qui tắc khác có cùng cách biển đổi tương tự với động từ bất qui tắc đó, bạn nên xem phần Động từ nguyên thể.

Mục lục Bảng động từ bất qui tắc (480 động từ)

Bảng động từ bất qui tắc trong tiếng Anh