Trang chủ > Lớp 7 > Giải VBT Sinh học 7

Giải VBT Sinh học 7

Giới thiệu về Giải VBT Sinh học 7

Ảnh Giải VBT Sinh học 7 Giải VBT Sinh học 7 gồm 8 chương.
Chương 1: Ngành động vật nguyên sinh gồm 5 bài viết
Chương 1: Ngành động vật nguyên sinh gồm 5 bài viết
.........
Chương 7: Sự tiến hóa của động vật gồm có 4 bài viết
Chương 8: Động vật và đời sống con người gồm có 7 bài viết.
Giải VBT Sinh học 7 giúp các em học sinh hoàn thành tốt các bài tập trong VBT Sinh học 7 với cách hướng dẫn, giải bài dễ hiểu, bám sát chương trình học trên lớp. Qua đó, các em học sinh hiểu sâu hơn về môn học, thêm yêu môn sinh học và đạt kết quả cao trong học tập.

Mục lục Giải VBT Sinh học 7

Chương 1: Ngành động vật nguyên sinh

Bài 3: Thực hành: Quan sát một số động vật nguyên sinh - trang 11 VBT Sinh học 7
Bài 4: Trùng roi (trang 13 VBT Sinh học 7)
Bài 5: Trùng biến hình và trùng giày - Trang 14 VBT Sinh học 7
Bài 6: Trùng kiết lị và trùng sốt rét - Trang 17 VBT Sinh học 7
Bài 7: Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của Động vật nguyên sinh - trang 19 VBT Sinh học 7

Chương 1: Ngành động vật nguyên sinh

Bài 3: Thực hành: Quan sát một số động vật nguyên sinh
Bài 4: Trùng roi
Bài 5: Trùng biến hình và trùng giày
Bài 6: Trùng kiết lị và trùng sốt rét
Bài 7: Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của Động vật nguyên sinh

Chương 1: Ngành động vật nguyên sinh

Bài 3: Thực hành: Quan sát một số động vật nguyên sinh
Bài 4: Trùng roi
Bài 5: Trùng biến hình và trùng giày
Bài 6: Trùng kiết lị và trùng sốt rét
Bài 7: Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của Động vật nguyên sinh

Chương 2: Ngành ruột khoang

Bài 8: Thủy tức - trang 21 VBT Sinh học 7
Bài 9: Đa dạng của ngành Ruột khoang - trang 24 VBT Sinh học 7
Bài 10: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Ruột khoang - trang 26 VBT Sinh học 7

Chương 3: Các ngành giun

Bài 11: Sán lá gan - trang 28 VBT Sinh học 7
Bài 12: Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành Giun dẹp - trang 30 VBT Sinh học 7
Bài 13: Giun đũa - trang 32 VBT Sinh học 7
Bài 14: Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành Giun tròn - trang 34 VBT Sinh học 7
Bài 15: Giun đất - trang 36 VBT Sinh học 7
Bài 16: Thực hành: Mổ và quan sát giun đất - trang 39 VBT Sinh học 7
Bài 17: Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành Giun đốt - trang 40 VBT Sinh học 7

Chương 4: Ngành thân mềm

Bài 18: Trai sông - trang 43 VBT Sinh học 7
Bài 19: Một số thân mềm khác - trang 45 VBT Sinh học 7
Bài 20: Thực hành: Quan sát một số thân mềm - trang 47 VBT Sinh học 7
Bài 21: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Thân mềm - trang 49 VBT Sinh học 7

Chương 5: Ngành chân khớp

Bài 22: Tôm sông - trang 52 VBT Sinh học 7
Bài 23: Thực hành: Mổ và quan sát tôm sông - VBT Sinh học 7
Bài 24: Đa dạng và vai trò của lớp Giáp xác - trang 55 VBT Sinh học 7
Bài 25: Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện - trang 57 VBT Sinh học 7
Bài 26: Châu chấu - trang 60 VBT Sinh học 7
Bài 27: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Sâu bọ - trang 62 VBT Sinh học 7
Bài 28: Thực hành: Xem băng hình về tập tính của sâu bọ - Giải VBT Sinh học 7
Bài 29: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớp - trang 65 VBT Sinh học 7
Bài 30: Ôn tập phần 1 - Động vật không xương sống - trang 69 VBT Sinh học 7

Chương 6: Ngành động vật có xương sống

Bài 31: Cá chép - trang 72 VBT Sinh học 7
Bài 32: Thực hành: Mổ cá - Sinh học 7
Bài 33: Cấu tạo trong của cá chép - trang 75 VBT Sinh học 7
Bài 34: Đa dạng và đặc điểm chung của các lớp Cá - trang 76 VBT Sinh học 7
Bài 35: Ếch đồng - trang 79 VBT Sinh học 7
Bài 36: Thực hành: Quan sát cấu tạo trong của ếch đồng trên mẫu mổ - VBT Sinh học 7
Bài 37: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư - trang 83 VBT Sinh học 7
Bài 38: Thằn lằn bóng đuôi dài - trang 86 VBT Sinh học 7
Bài 39: Cấu tạo trong của thằn lằn - trang 89 VBT Sinh học 7
Bài 40: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát - trang 91 VBT Sinh học 7
Bài 41: Chim bồ câu - trang 93 VBT Sinh học 7
Bài 42: Thực hành: Quan sát bộ xương, mẫu mổ chim bồ câu - trang 95 VBT Sinh học 7
Bài 43: Cấu tạo trong của chim bồ câu - trang 97 VBT Sinh học 7
Bài 44: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim - trang 99 VBT Sinh học 7
Bài 45: Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của chim - trang 102 VBT Sinh học 7
Bài 46: Thỏ - trang 103 VBT Sinh học 7
Bài 47: Cấu tạo trong của thỏ - trang 105 VBT Sinh học 7
Bài 48: Đa dạng của lớp Thú. Bộ Thú huyệt, bộ Thú túi - trang 106 VBT Sinh học 7
Bài 49: Đa dạng của lớp thú bộ dơi và bộ cá voi - trang 107 VBT Sinh học 7
Bài 50: Đa dạng của lớp thú bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt - trang 109 VBT Sinh học 7
Bài 51: Đa dạng của lớp thú các bộ móng guốc và bộ linh trưởng - trang 111 VBT Sinh học 7
Bài 52: Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của Thú - trang 113 VBT Sinh học 7

Chương 7: Sự tiến hóa của động vật

Bài 53: Môi trường sống và sự vận động di chuyển - trang 115 VBT Sinh học 7
Bài 54: Tiến hóa về tổ chức cơ thể - trang 118 VBT Sinh học 7
Bài 55: Tiến hóa về sinh sản - trang 119 VBT Sinh học 7
Bài 56: Cây phát sinh giới động vật - trang 121 VBT Sinh học 7

Chương 8: Động vật và đời sống con người

Bài 57: Đa dạng sinh học - trang 123 VBT Sinh học 7
Bài 58: Đa dạng sinh học (tiếp theo) - trang 125 VBT Sinh học 7
Bài 59: Biện pháp đấu tranh sinh học - trang 126 VBT Sinh học 7
Bài 60: Động vật quý hiếm - trang 128 VBT Sinh học 7
Bài 61,62: Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế ở địa phương - trang 130 VBT Sinh học 7
Bài 63: Ôn tập - trang 131 VBT Sinh học 7
Bài 64,65,66: Tham quan thiên nhiên - trang 133 VBT Sinh học 7