Trang chủ > Lớp 8 > Giải BT Tiếng Anh 8

Giải BT Tiếng Anh 8

Giới thiệu về Giải BT Tiếng Anh 8

Ảnh Giải BT Tiếng Anh 8 Giải BT Tiếng Anh 8 gồm tất cả 16 Unit. Nội dụng cụ thể như sau:
Unit 1: My Friends gồm 9 bài viết
Unit 2: Making Arrangements gồm 9 bài viết.
............................
Unit 15: Computers gồm 9 bài viết
Unit 16: Inventions gồm 9 bài viết
Giải BT Tiếng Anh 8 giúp các em học sinh hiểu sâu bài hơn, nắm chắc kiến thức và thêm yêu môn học này hơn.

Mục lục Giải BT Tiếng Anh 8

Unit 1: My Friends

Từ vựng Unit 1: My Friends
Getting Started (trang 10 SGK Tiếng Anh 8)
Listen and Read (trang 10-11 SGK Tiếng Anh 8)
Speak (trang 11-12 SGK Tiếng Anh 8)
Listen (trang 12-13 SGK Tiếng Anh 8)
Read (trang 13-14 SGK Tiếng Anh 8)
Write (trang 15 SGK Tiếng Anh 8)
Language Focus (trang 16-17 SGK Tiếng Anh 8)
Giải sách bài tập tiếng Anh 8 Unit 1

Unit 2: Making Arrangements

Từ vựng Unit 2: Making Arrangements
Getting Started (trang 18 SGK Tiếng Anh 8)
Listen and Read (trang 19 SGK Tiếng Anh 8)
Speak (trang 20-21 SGK Tiếng Anh 8)
Listen (trang 21 SGK Tiếng Anh 8)
Read (trang 21-22 SGK Tiếng Anh 8)
Write (trang 23-24 SGK Tiếng Anh 8)
Language Focus (trang 25-26 SGK Tiếng Anh 8)
Giải sách bài tập tiếng Anh 8 Unit 2

Unit 3: At Home

Từ vựng Unit 3: At Home
Getting Started (trang 27 SGK Tiếng Anh 8)
Listen and Read (trang 27-28 SGK Tiếng Anh 8)
Speak (trang 28-29 SGK Tiếng Anh 8)
Listen (trang 30 SGK Tiếng Anh 8)
Read (trang 31-32 SGK Tiếng Anh 8)
Write (trang 32-33 SGK Tiếng Anh 8)
Language Focus (trang 34-37 SGK Tiếng Anh 8)
Giải sách bài tập tiếng Anh 8 Unit 3

Đề kiểm tra 15p học kì 1

Unit 4: Our Past

Từ vựng Unit 4: Our Past
Getting Started (trang 38 SGK Tiếng Anh 8)
Listen and Read (trang 38-39 SGK Tiếng Anh 8)
Speak (trang 40-41 SGK Tiếng Anh 8)
Listen (trang 41 SGK Tiếng Anh 8)
Read (trang 41-42 SGK Tiếng Anh 8)
Write (trang 42-43 SGK Tiếng Anh 8)
Language Focus (trang 44-45 SGK Tiếng Anh 8)
Giải sách bài tập tiếng Anh 8 Unit 4

Unit 5: Study Habits

Từ vựng Unit 5: Study Habits
Getting Started (trang 46 SGK Tiếng Anh 8)
Listen and Read (trang 46-47 SGK Tiếng Anh 8)
Speak (trang 47-48 SGK Tiếng Anh 8)
Listen (trang 48 SGK Tiếng Anh 8)
Read (trang 49-50 SGK Tiếng Anh 8)
Write (trang 50-51 SGK Tiếng Anh 8)
Language Focus (trang 52-53 SGK Tiếng Anh 8)
Giải sách bài tập tiếng Anh 8 Unit 5

Unit 6: The Young Pioneers Club

Từ vựng Unit 6: The Young Pioneers Club
Getting Started (trang 54 SGK Tiếng Anh 8)
Listen and Read (trang 54-55 SGK Tiếng Anh 8)
Speak (trang 55-56 SGK Tiếng Anh 8)
Listen (trang 56 SGK Tiếng Anh 8)
Read (trang 57 SGK Tiếng Anh 8)
Write (trang 58-59 SGK Tiếng Anh 8)
Language Focus (trang 60-62 SGK Tiếng Anh 8)
Giải sách bài tập tiếng Anh 8 Unit 6

Đề kiểm tra 15p học kì 1

Unit 7: My Neighborhood

Từ vựng Unit 7: My Neighborhood
Getting Started (trang 63 SGK Tiếng Anh 8)
Listen and Read (trang 63-64 SGK Tiếng Anh 8)
Speak (trang 64-65 SGK Tiếng Anh 8)
Listen (trang 65-66 SGK Tiếng Anh 8)
Read (trang 67-68 SGK Tiếng Anh 8)
Write (trang 68 SGK Tiếng Anh 8)
Language Focus (trang 69-71 SGK Tiếng Anh 8)
Giải sách bài tập tiếng Anh 8 Unit 7

Đề kiểm tra 45p học kì 1 (Số 1)

Unit 8: Country Life and City Life

Từ vựng Unit 8: Country Life and City Life
Getting Started (trang 72 SGK Tiếng Anh 8)
Listen and Read (trang 72-73 SGK Tiếng Anh 8)
Speak (trang 73-74 SGK Tiếng Anh 8)
Listen (trang 74 SGK Tiếng Anh 8)
Read (trang 75 SGK Tiếng Anh 8)
Write (trang 76 SGK Tiếng Anh 8)
Language Focus (trang 77-79 SGK Tiếng Anh 8)
Giải sách bài tập tiếng Anh 8 Unit 8

Đề kiểm tra cuối học kì 1

Unit 9: A First-Aid Course

Từ vựng Unit 9: A First-Aid Course
Getting Started (trang 80 SGK Tiếng Anh 8)
Listen and Read (trang 80-81 SGK Tiếng Anh 8)
Speak (trang 81-82 SGK Tiếng Anh 8)
Listen (trang 82 SGK Tiếng Anh 8)
Read (trang 83-84 SGK Tiếng Anh 8)
Write (trang 84-85 SGK Tiếng Anh 8)
Language Focus (trang 86-88 SGK Tiếng Anh 8)
Giải sách bài tập tiếng Anh 8 Unit 9

Unit 10: Recycling

Từ vựng Unit 10: Recycling
Getting Started (trang 89 SGK Tiếng Anh 8)
Listen and Read (trang 89-90 SGK Tiếng Anh 8)
Speak (trang 90-91 SGK Tiếng Anh 8)
Listen (trang 91 SGK Tiếng Anh 8)
Read (trang 92-93 SGK Tiếng Anh 8)
Write (trang 93-94 SGK Tiếng Anh 8)
Language Focus (trang 95-97 SGK Tiếng Anh 8)
Giải sách bài tập tiếng Anh 8 Unit 10

Unit 11: Traveling Around Viet Nam

Từ vựng Unit 11: Traveling Around Viet Nam
Getting Started (trang 98 SGK Tiếng Anh 8)
Listen and Read (trang 99-100 SGK Tiếng Anh 8)
Speak (trang 100-101 SGK Tiếng Anh 8)
Listen (trang 102 SGK Tiếng Anh 8)
Read (trang 102-105 SGK Tiếng Anh 8)
Write (trang 105-107 SGK Tiếng Anh 8)
Language Focus (trang 108-110 SGK Tiếng Anh 8)
Giải sách bài tập tiếng Anh 8 Unit 11

Đề kiểm tra 15p học kì 2

Unit 12: A Vacation Abroad

Từ vựng Unit 12: A Vacation Abroad
Getting Started (trang 111 SGK Tiếng Anh 8)
Listen and Read (trang 112-113 SGK Tiếng Anh 8)
Speak (trang 113-114 SGK Tiếng Anh 8)
Listen (trang 115 SGK Tiếng Anh 8)
Read (trang 116-118 SGK Tiếng Anh 8)
Write (trang 118 SGK Tiếng Anh 8)
Language Focus (trang 119-120 SGK Tiếng Anh 8)
Giải sách bài tập tiếng Anh 8 Unit 12

Unit 13: Festivals

Từ vựng Unit 13: Festivals
Getting Started (trang 121 SGK Tiếng Anh 8)
Listen and Read (trang 121-122 SGK Tiếng Anh 8)
Speak (trang 123 SGK Tiếng Anh 8)
Listen (trang 124 SGK Tiếng Anh 8)
Read (trang 124-126 SGK Tiếng Anh 8)
Write (trang 126-127 SGK Tiếng Anh 8)
Language Focus (trang 128-130 SGK Tiếng Anh 8)
Giải sách bài tập tiếng Anh 8 Unit 13

Unit 14: Wonders Of The World

Từ vựng Unit 14: Wonders Of The World
Getting Started (trang 131 SGK Tiếng Anh 8)
Listen and Read (trang 131-132 SGK Tiếng Anh 8)
Speak (trang 132-133 SGK Tiếng Anh 8)
Listen (trang 133 SGK Tiếng Anh 8)
Read (trang 134 SGK Tiếng Anh 8)
Write (trang 135 SGK Tiếng Anh 8)
Language Focus (trang 136-137 SGK Tiếng Anh 8)
Giải sách bài tập tiếng Anh 8 Unit 14

Unit 15: Computers

Từ vựng Unit 15: Computers
Getting Started (trang 138 SGK Tiếng Anh 8)
Listen and Read (trang 138-139 SGK Tiếng Anh 8)
Speak (trang 139-140 SGK Tiếng Anh 8)
Listen (trang 141 SGK Tiếng Anh 8)
Read (trang 141-142 SGK Tiếng Anh 8)
Write (trang 142-143 SGK Tiếng Anh 8)
Language Focus (trang 144-146 SGK Tiếng Anh 8)
Giải sách bài tập tiếng Anh 8 Unit 15

Đề kiểm tra 15p học kì 2

Đề kiểm tra 45p học kì 2

Unit 16: Inventions

Từ vựng Unit 16: Inventions
Getting Started (trang 147 SGK Tiếng Anh 8)
Listen and Read (trang 147-149 SGK Tiếng Anh 8)
Speak (trang 149-150 SGK Tiếng Anh 8)
Listen (trang 150-151 SGK Tiếng Anh 8)
Read (trang 151-152 SGK Tiếng Anh 8)
Write (trang 152-153 SGK Tiếng Anh 8)
Language Focus (trang 154-155 SGK Tiếng Anh 8)
Giải sách bài tập tiếng Anh 8 Unit 16
Đề kiểm tra cuối học kì 2