Trang chủ > Lớp 7 > Giải Toán 7

Giải Toán 7

Giới thiệu về Giải Toán 7

Ảnh Giải Toán 7 Giải Toán 7 gồm có 2 tập:
Tập 1: gồm 4 phần với 45 bài viết. Nội dung cụ thể như sau:
Phần Đại số - Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực với 20 bài viết
........
Phần Hình học - Chương 2: Tam giác với 11 bài viết
Tập 2: gồm 3 phần với 41 bài viết. Nội dung cụ thể như sau:
Phần Đại số - Chương 3: Thống kê với 9 bài viết
.......
Phần Hình học - Chương 3: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường thẳng đồng quy của tam giác với 19 bài viết.
Giải Toán 7 giúp các em học sinh hoàn tốt bài tập trong sách Toán 7, thêm nắm chắc kiến thức và giải được các dạng bài toán khó. Qua đó thêm yêu thích môn toán học này hơn.

Mục lục Giải Toán 7

Giải bài tập Toán 7 Tập 1

Phần Đại số - Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực

Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ
Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân
Luyện tập trang 15-16
Bài 5: Lũy thừa của một số hữu tỉ
Bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp)
Luyện tập trang 22-23
Bài 7: Tỉ lệ thức
Luyện tập trang 26-27-28
Bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
Luyện tập trang 31
Bài 9: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn
Luyện tập trang 34-35
Bài 10: Làm tròn số
Luyện tập trang 38
Bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai
Bài 12: Số thực
Luyện tập trang 45
Ôn tập chương 1 (Câu hỏi - Bài tập)

Phần Đại số - Chương 2: Hàm số và đồ thị

Bài 5: Hàm số
Luyện tập trang 64-65
Bài 6: Mặt phẳng tọa độ
Luyện tập trang 68
Bài 7: Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0)
Luyện tập trang 72-73-74
Ôn tập chương 2 (Câu hỏi - Bài tập)

Phần Hình học - Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song

Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song
Luyện tập trang 94-95
Bài 6: Từ vuông góc đến song song
Luyện tập trang 98-99
Bài 7: Định lí
Luyện tập trang 101-102
Ôn tập chương 1 (Câu hỏi - Bài tập)

Phần Hình học - Chương 2: Tam giác

Bài 5: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc - cạnh - góc (g.c.g)
Luyện tập trang 123-124
Luyện tập trang 125
Bài 6: Tam giác cân
Luyện tập trang 127-128
Bài 7: Định lí Pi-ta-go
Luyện tập trang 131-132
Luyện tập trang 133
Bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
Luyện tập trang 137
Ôn tập chương 2 (Câu hỏi - Bài tập)

Giải bài tập Toán 7 Tập 2

Phần Đại số - Chương 3: Thống kê

Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số - Luyện tập (trang 8-9)
Luyện tập trang 8-9
Bài 2: Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu - Luyện tập (trang 12)
Luyện tập trang 12
Bài 3: Biểu đồ
Luyện tập trang 14-15
Bài 4: Số trung bình cộng
Luyện tập trang 20-21-22
Ôn tập chương III

Phần Đại số - Chương 4: Biểu thức đại số

Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số
Bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số
Bài 3: Đơn thức
Bài 4: Đơn thức đồng dạng
Luyện tập trang 36
Bài 5: Đa thức
Bài 6: Cộng, trừ đa thức
Luyện tập trang 40-41
Bài 7: Đa thức một biến
Bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến
Luyện tập trang 46
Bài 9: Nghiệm của đa thức một biến
Ôn tập chương IV (Câu hỏi ôn tập - Bài tập)

Phần Hình học - Chương 3: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường thẳng đồng quy của tam giác

Bài 1: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác - Luyện tập (trang 56)
Luyện tập trang 56
Bài 2: Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu - Luyện tập (trang 59-60)
Luyện tập trang 59-60
Bài 3: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác - Luyện tập (trang 63-64)
Luyện tập trang 63-64
Bài 4: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác - Luyện tập (trang 67)
Luyện tập trang 67
Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc - Luyện tập (trang 70-71)
Luyện tập trang 70-71
Bài 6: Tính chất ba đường phân giác của tam giác - Luyện tập (trang 73)
Luyện tập trang 73
Bài 7: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng - Luyện tập (trang 76-77)
Luyện tập trang 76-77
Bài 8: Tính chất ba đường trung trực của tam giác - Luyện tập (trang 80)
Luyện tập trang 80
Bài 9: Tính chất ba đường cao của tam giác - Luyện tập (trang 83)
Ôn tập chương 3 (Câu hỏi ôn tập - Bài tập)
Bài tập Ôn cuối năm (Phần Đại số - Phần Hình học)