Trang chủ > Lớp 9 > Giải BT GDCD 9

Giải BT GDCD 9

Giới thiệu về Giải BT GDCD 9

Ảnh Giải BT GDCD 9 Giải BT GDCD 9 gồm 18 bài viết là phương pháp giải các bài tập môn Giáo dục công dân lớp 9. Các bài viết này là các bài tập môn GDCD lớp 9 từ bài 1 đến bài 18.
Mục lục bài tập:
1: Chí công vô tư
2: Tự chủ
3: Dân chủ và kỷ luật
4: Bảo vệ hòa bình
5: Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới
6: Hợp tác cùng phát triển
7: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc
8: Năng động, sáng tạo
9: Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả
10: Lý tưởng sống của thanh niên
11: Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân
13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế
14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân
16: Quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội của công dân
17: Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc
18: Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật

Mục lục Giải BT GDCD 9

Bài 1: Chí công vô tư
Bài 2: Tự chủ
Bài 3: Dân chủ và kỷ luật
Bài 4: Bảo vệ hòa bình
Bài 5: Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới
Bài 6: Hợp tác cùng phát triển
Bài 7: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc
Bài 8: Năng động, sáng tạo
Bài 9: Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả
Bài 10: Lý tưởng sống của thanh niên
Bài 11: Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân
Bài 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế
Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân
Bài 16: Quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội của công dân
Bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc
Bài 18: Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật