Trang chủ > Lớp 9 > Đề kiểm tra Lịch sử 9 (có đáp án)

Đề kiểm tra Lịch sử 9 (có đáp án)

Giới thiệu về Đề kiểm tra Lịch sử 9 (có đáp án)

Ảnh Đề kiểm tra Lịch sử 9 (có đáp án) Đề kiểm tra Lịch sử 9 (có đáp án) gồm 32 bài viết là các đề kiểm tra Lịch Sử lớp 9 chọn lọc, có đáp án, cực sát đề chính thức.
Mục lục chương trình Lịch sử 9:
Phần 1: Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay chia thành 2 chương với 7 bài học:
Chương 1: Liên Xô và các nước Đông Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai
Chương 2: Các nước Á, Phi, Mĩ La Tinh từ năm 1945 đến nay
Chương 3: Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu từ năm 1945 đến nay
Chương 4: Quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến nay
Chương 5: Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật từ năm 1945 đến nay
Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay gồm 7 chương với 20 bài học:
Chương 1: Việt Nam trong những năm 1919 - 1930
Chương 2: Việt Nam trong những năm 1930 - 1939
Chương 3: Cuộc vận động tiến tới cách mạng tháng Tám năm 1945
Chương 4: Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám đến toàn quốc kháng chiến
Chương 5: Việt Nam từ cuối năm 1946 đến năm 1954
Chương 6: Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975
Chương 7: Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000

Mục lục Đề kiểm tra Lịch sử 9 (có đáp án)

Top 32 Đề kiểm tra Lịch Sử lớp 9 chọn lọc, có đáp án, cực sát đề chính thức

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 9 Học kì 1 (có đáp án - Lần 1 - Đề 1)
Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 9 Học kì 1 (có đáp án - Lần 1 - Đề 2)
Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 9 Học kì 1 (có đáp án - Lần 1 - Đề 3)
Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 9 Học kì 1 (có đáp án - Lần 1 - Đề 4)
Đề kiểm tra 45 phút Lịch Sử 9 Học kì 1 (có đáp án - Đề 1)
Đề kiểm tra 45 phút Lịch Sử 9 Học kì 1 (có đáp án - Đề 2)
Đề kiểm tra 45 phút Lịch Sử 9 Học kì 1 (có đáp án - Đề 3)
Đề kiểm tra 45 phút Lịch Sử 9 Học kì 1 (có đáp án - Đề 4)
Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 9 Học kì 1 (có đáp án - Lần 2 - Đề 1)
Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 9 Học kì 1 (có đáp án - Lần 2 - Đề 2)
Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 9 Học kì 1 (có đáp án - Lần 2 - Đề 3)
Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 9 Học kì 1 (có đáp án - Lần 2 - Đề 4)
Đề kiểm tra Học kì 1 Lịch Sử 9 (có đáp án - Đề 1)
Đề kiểm tra Học kì 1 Lịch Sử 9 (có đáp án - Đề 2)
Đề kiểm tra Học kì 1 Lịch Sử 9 (có đáp án - Đề 3)
Đề kiểm tra Học kì 1 Lịch Sử 9 (có đáp án - Đề 4)
Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 9 Học kì 2 (có đáp án - Lần 1 - Đề 1)
Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 9 Học kì 2 (có đáp án - Lần 1 - Đề 2)
Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 9 Học kì 2 (có đáp án - Lần 1 - Đề 3)
Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 9 Học kì 2 (có đáp án - Lần 1 - Đề 4)
Đề kiểm tra 45 phút Lịch Sử 9 Học kì 2 (có đáp án - Đề 1)
Đề kiểm tra 45 phút Lịch Sử 9 Học kì 2 (có đáp án - Đề 2)
Đề kiểm tra 45 phút Lịch Sử 9 Học kì 2 (có đáp án - Đề 3)
Đề kiểm tra 45 phút Lịch Sử 9 Học kì 2 (có đáp án - Đề 4)
Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 9 Học kì 2 (có đáp án - Lần 2 - Đề 1)
Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 9 Học kì 2 (có đáp án - Lần 2 - Đề 2)
Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 9 Học kì 2 (có đáp án - Lần 2 - Đề 3)
Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 9 Học kì 2 (có đáp án - Lần 2 - Đề 4)
Đề kiểm tra Học kì 2 Lịch Sử 9 (có đáp án - Đề 1)
Đề kiểm tra Học kì 2 Lịch Sử 9 (có đáp án - Đề 2)
Đề kiểm tra Học kì 2 Lịch Sử 9 (có đáp án - Đề 3)
Đề kiểm tra Học kì 2 Lịch Sử 9 (có đáp án - Đề 4)