Trang chủ > Lớp 9 > Giải SBT Toán 9

Giải SBT Toán 9

Giới thiệu về Giải SBT Toán 9

Ảnh Giải SBT Toán 9 Giải SBT Toán 9 gồm 62 bài viết là phương pháp giải bài tập trong sách bài tập Toán lớp 9. Loạt bài này là bài tập Toán 9 tập 1 và tập 2 có lời giải.
Mục lục chương trình sbt toán 9:
SBT Toán 9 Tập 1
Đại số - Chương 1: Căn Bậc Hai. Căn Bậc Ba- Unit
Đại số - Chương 2: Hàm Số Bậc Nhất- Unit
Hình học - Chương 1: Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác Vuông- Unit
Hình học - Chương 2: Đường Tròn- Unit
SBT Toán 9 Tập 2
Đại số - Chương 3: Hệ Hai Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn- Unit
Đại số - Chương 4: Hàm Số y = ax 2 (a ≠ 0) - Phương Trình Bậc Hai Một Ẩn- Unit
Hình học - Chương 3: Góc Với Đường Tròn
Hình học - Chương 4: Hình Trụ - Hình Nón - Hình Cầu- Unit

Mục lục Giải SBT Toán 9

SBT Toán 9 Tập 1

Đại số - Chương 1: Căn Bậc Hai. Căn Bậc Ba

Bài 1: Căn bậc hai - trang 5 Sách bài tập Toán 9 Tập 1
Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức - trang 7 Sách bài tập Toán 9 Tập 1
Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương - trang 9 Sách bài tập Toán 9 Tập 1
Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương - trang 10 Sách bài tập Toán 9 Tập 1
Bài 5: Bảng căn bậc hai - trang 13 Sách bài tập Toán 9 Tập 1
Bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai - trang 14 Sách bài tập Toán 9 Tập 1
Bài 7: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (tiếp theo) - trang 16 Sách bài tập Toán 9 Tập 1
Bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai - trang 18 Sách bài tập Toán 9 Tập 1
Bài 9: Căn bậc ba - trang 20 Sách bài tập Toán 9 Tập 1
Ôn tập chương 1 - trang 21 Sách bài tập Toán 9 Tập 1

Đại số - Chương 2: Hàm Số Bậc Nhất

Bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số - trang 60 Sách bài tập Toán 9 Tập 1
Bài 2: Hàm số bậc nhất - trang 61 Sách bài tập Toán 9 Tập 1
Bài 3: Đồ thị của hàm số y = ax + b (trang 64 Sách bài tập Toán 9 Tập 1)
Bài 4: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau - trang 65 Sách bài tập Toán 9 Tập 1
Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (trang 67 Sách bài tập Toán 9 Tập 1)
Ôn tập chương 2 - trang 69 Sách bài tập Toán 9 Tập 1

Hình học - Chương 1: Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác Vuông

Bài 1: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông - trang 102 Sách bài tập Toán 9 Tập 1
Bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn - trang 106 Sách bài tập Toán 9 Tập 1
Bài 3: Bảng lượng giác - trang 111 Sách bài tập Toán 9 Tập 1
Bài 4: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông - trang 113 Sách bài tập Toán 9 Tập 1
Bài 5: Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn - trang 117 Sách bài tập Toán 9 Tập 1
Ôn tập chương 1 - trang 119 Sách bài tập Toán 9 Tập 1

Hình học - Chương 2: Đường Tròn

Bài 1: Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn - trang 156 Sách bài tập Toán 9 Tập 1
Bài 2: Đường kính và dây của đường tròn - trang 158 Sách bài tập Toán 9 Tập 1
Bài 3: Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây - trang 160 Sách bài tập Toán 9 Tập 1
Bài 4: Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn - trang 162 Sách bài tập Toán 9 Tập 1
Bài 5: Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn - trang 163 Sách bài tập Toán 9 Tập 1
Bài 6: Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau - trang 164 Sách bài tập Toán 9 Tập 1
Bài 7: Vị trí tương đối của hai đường tròn - trang 167 Sách bài tập Toán 9 Tập 1
Bài 8: Vị trí tương đối của hai đường tròn (tiếp theo) - trang 168 Sách bài tập Toán 9 Tập 1
Ôn tập chương 2 - trang 171 Sách bài tập Toán 9 Tập 1

SBT Toán 9 Tập 2

Đại số - Chương 3: Hệ Hai Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn

Bài 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn - trang 5 Sách bài tập Toán 9 Tập 2
Bài 2: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn - trang 6 Sách bài tập Toán 9 Tập 2
Bài 3: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế - trang 9 Sách bài tập Toán 9 Tập 2
Bài 4: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số - trang 11 Sách bài tập Toán 9 Tập 2
Bài 5: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình - trang 13 Sách bài tập Toán 9 Tập 2
Ôn tập chương 3 - trang 15 Sách bài tập Toán 9 Tập 2

Đại số - Chương 4: Hàm Số y = ax 2 (a ≠ 0) - Phương Trình Bậc Hai Một Ẩn

Bài 1: Hàm số y = ax2 (a ≠ 0) - trang 46 Sách bài tập Toán 9 Tập 2
Bài 2: Đồ thị hàm số y = ax2 (a ≠ 0) - trang 48 Sách bài tập Toán 9 Tập 2
Bài 3: Phương trình bậc hai một ẩn - trang 51 Sách bài tập Toán 9 Tập 2
Bài 4: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai - trang 53 Sách bài tập Toán 9 Tập 2
Bài 5: Công thức nghiệm thu gọn - trang 55 Sách bài tập Toán 9 Tập 2
Bài 6: Hệ thức Vi-ét và ứng dụng - trang 57 Sách bài tập Toán 9 Tập 2
Bài 7: Phương trình quy về phương trình bậc hai - trang 59 Sách bài tập Toán 9 Tập 2
Bài 8: Giải bài toán bằng cách lập phương trình - trang 61 Sách bài tập Toán 9 Tập 2
Ôn tập chương 4 - trang 63 Sách bài tập Toán 9 Tập 2

Hình học - Chương 3: Góc Với Đường Tròn

Bài 1: Góc ở tâm - Số đo cung - trang 99 Sách bài tập Toán 9 Tập 2
Bài 2: Liên hệ giữa cung và dây - trang 101 Sách bài tập Toán 9 Tập 2
Bài 3: Góc nội tiếp - trang 102 Sách bài tập Toán 9 Tập 2
Bài 4: Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung - trang 103 Sách bài tập Toán 9 Tập 2
Bài 5: Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có ngoài ở bên trong đường tròn - trang 105 Sách bài tập Toán 9 Tập 2
Bài 6: Cung chứa góc - trang 105 Sách bài tập Toán 9 Tập 2
Bài 7: Tứ giác nội tiếp - trang 106 Sách bài tập Toán 9 Tập 2
Bài 8: Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp - trang 107 Sách bài tập Toán 9 Tập 2
Bài 9: Độ dài đường tròn, cung tròn - trang 109 Sách bài tập Toán 9 Tập 2
Bài 10: Diện tích hình tròn, hình quạt tròn - trang 111 Sách bài tập Toán 9 Tập 2
Ôn tập chương 3 - trang 113 Sách bài tập Toán 9 Tập 2

Hình học - Chương 4: Hình Trụ - Hình Nón - Hình Cầu

Bài 1: Hình Trụ - Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ - trang 163 Sách bài tập Toán 9 Tập 2
Bài 2: Hình nón - Hình nón cụt - Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt - trang 166 Sách bài tập Toán 9 Tập 2
Bài 3: Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu - trang 169 Sách bài tập Toán 9 Tập 2
Ôn tập chương 4 - trang 174 Sách bài tập Toán 9 Tập 2
Bài tập ôn cuối năm (Phần Đại Số - Phần Hình Học)