Trang chủ > Lớp 8 > Lý thuyết & 120 câu trắc nghiệm Tin học 8

Lý thuyết & 120 câu trắc nghiệm Tin học 8

Giới thiệu về Lý thuyết & 120 câu trắc nghiệm Tin học 8

Ảnh Lý thuyết & 120 câu trắc nghiệm Tin học 8 Lý thuyết & 120 câu trắc nghiệm Tin học 8 gồm 21 bài viết. Nội dung cụ thể như sau:
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 1: Máy tính và chương trình máy tính
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 2: Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình
Lý thuyết Bài bài thực hành 1: Làm quen với Free Pascal
...............
Chương 1: Lập trình đơn giản
Chương 2: Phần mềm học tập

Mục lục Lý thuyết & 120 câu trắc nghiệm Tin học 8

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 1: Máy tính và chương trình máy tính
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 2: Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình
Lý thuyết Bài bài thực hành 1: Làm quen với Free Pascal
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu
Lý thuyết Bài thực hành 2: Viết chương trình để tính toán
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 4: Sử dụng biến và hằng trong chương trình
Lý thuyết Bài thực hành 3: Khai báo và sử dụng biến
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 5: Từ bài toán đến chương trình
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 6: Câu lệnh điều kiện
Lý thuyết Bài thực hành 4: Sử dụng câu lệnh điều kiện
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 7: Câu lệnh lặp
Lý thuyết Bài thực hành 5: Sử dụng lệnh lặp For...do
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 8: Lặp với số lần chưa biết trước
Lý thuyết Bài thực hành 6: Sử dụng lệnh lặp While...do
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 9: Làm việc với dãy số
Lý thuyết Bài thực hành 7: Xử lí dãy số trong chương trình
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 10: Làm quen với giải phẫu cơ thể người bằng phần mềm Anatomy
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 11: Giải toán và vẽ hình phẳng với GeoGebra
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 12: Vẽ hình không gian với GeoGebra
Chương 1: Lập trình đơn giản
Chương 2: Phần mềm học tập