Trang chủ > Lớp 7 > Giải SBT Sinh học 7

Giải SBT Sinh học 7

Giới thiệu về Giải SBT Sinh học 7

Ảnh Giải SBT Sinh học 7 Giải SBT Sinh học 7 gồm tất cả 8 chương với 39 bài viết.
Chương 1: Ngành động vật nguyên sinh gồm 3 bài viết
Chương 2: Ngành ruột khoang gồm 3 bài viết
Chương 7: Sự tiến hóa của động vật gồm 3 bài viết
Chương 8: Động vật và đời sống con người gồm 3 bài viết.
Giải SBT Sinh học 7 giúp các em học sinh lớp 7 có thêm tài liệu tham khảo về cách giải các bài tập trong sách bài tập Sinh học 7. Từ đó hiểu bài sâu hơn, năm chắc kiến thức hơn và thêm yêu bộ môn sinh học này hơn.

Mục lục Giải SBT Sinh học 7

Mở đầu Sinh học 7

Bài tập có lời giải trang 5, 6 - SBT Sinh học 7
Bài tập tự luận trang 7 - SBT Sinh học 7
Bài tập trắc nghiệm trang 7 - 8 SBT Sinh học 7

Chương 1: Ngành động vật nguyên sinh

Bài tập có lời giải trang 10 - 13 SBT Sinh học 7
Bài tập tự luận trang 14 - SBT Sinh học 7
Bài tập trắc nghiệm trang 15 - 16 SBT Sinh học 7

Chương 2: Ngành ruột khoang

Bài tập có lời giải trang 20 - 23 SBT Sinh học 7
Bài tập tự luận trang 23 - SBT Sinh học 7
Bài tập trắc nghiệm trang 23 - 26 SBT Sinh học 7

Chương 3: Các ngành giun

Bài tập có lời giải trang 28 - 32 SBT Sinh học 7
Bài tập tự luận trang 33 SBT Sinh học 7
Bài tập trắc nghiệm trang 33 - 36 SBT Sinh học 7

Chương 4: Ngành thân mềm

Bài tập có lời giải trang 38 - 42 SBT Sinh học 7
Bài tập tự luận trang 42- 43 SBT Sinh học 7
Bài tập trắc nghiệm trang 43 - 45 SBT Sinh học 7

Chương 5: Ngành chân khớp

Bài tập có lời giải trang 47 - 51 SBT Sinh học 7
Bài tập tự luận trang 51-52 SBT Sinh học 7
Bài tập trắc nghiệm trang 53 - 56 SBT Sinh học 7

Chương 6: Ngành động vật có xương sống

Các lớp cá

Bài tập có lời giải trang 60 - 63 SBT Sinh học 7
Bài tập tự luận trang 63 - 64 SBT Sinh học 7
Bài tập trắc nghiệm trang 64-67 SBT Sinh học 7

Lớp Lưỡng cư

Bài tập có lời giải trang 72 - 74 SBT Sinh học 7
Bài tập tự luận trang 75 - 76 SBT Sinh học 7
Bài tập trắc nghiệm trang 76 - 78 SBT Sinh học 7

Lớp Bò sát

Bài tập có lời giải trang 82 - 86 SBT Sinh học 7
Bài tập tự luận trang 86 - SBT Sinh học 7
Bài tập trắc nghiệm trang 86 - 89 SBT Sinh học 7

Lớp Chim

Bài tập có lời giải trang 91 - 97 SBT Sinh học 7
Bài tập tự luận trang 98 - SBT Sinh học 7
Bài tập trắc nghiệm trang 98 - 101 SBT Sinh học 7

Lớp Thú (Lớp Có Vú)

Bài tập có lời giải trang 105 -110 SBT Sinh học 7
Bài tập tự luận trang 111 - SBT Sinh học 7
Bài tập trắc nghiệm trang 112-115 SBT Sinh học 7

Chương 7: Sự tiến hóa của động vật

Bài tập có lời giải trang 118-122 SBT Sinh học 7
Bài tập tự luận trang 123 - SBT Sinh học 7
Bài tập trắc nghiệm trang 123 - 125 SBT Sinh học 7

Chương 8: Động vật và đời sống con người

Bài tập có lời giải trang 126, 127 - SBT Sinh học 7
Bài tập tự luận trang 128 - SBT Sinh học 7
Bài tập trắc nghiệm trang 128 - 129 SBT Sinh học 7