Trang chủ > Lớp 12 > Giải BT Toán 12 nâng cao

Giải BT Toán 12 nâng cao

Giới thiệu về Giải BT Toán 12 nâng cao

Ảnh Giải BT Toán 12 nâng cao Giải BT Toán 12 nâng cao gồm 68 bài viết là các bài tập Toán bám sát nội dung kiến thức trong sách giáo khoa Toán 12.
Chương trình Toán 12 gồm 2 phần:
Phần Giải tích:
Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số
Bài 1: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số
Bài 2: Cực trị của hàm số
Bài 3: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
Bài 4: Đường tiệm cận
Bài 5: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số
Bài ôn tập chương I
Chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ và hàm số logarit
Bài 1: Lũy thừa
Bài 2: Hàm số lũy thừa
Bài 3: Lôgarit
Bài 4: Hàm số mũ. Hàm số lôgarit
Bài 5: Phương trình mũ và phương trình lôgarit
Bài 6: Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit
Bài ôn tập chương II
Chương 3: Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng
Bài 1: Nguyên hàm
Bài 2: Tích phân
Bài 3: Ứng dụng của tích phân trong hình học
Ôn tập chương 3 giải tích 12
Chương 4: Số phức
Bài 1: Số phức
Bài 2: Cộng, trừ và nhân số phức
Bài 3: Phép chia số phức
Bài 4: Phương trình bậc hai với hệ số thực
Ôn tập chương 4 giải tích 12
Ôn tập cuối năm giải tích 12
Phần Hình học:
Chương 1: Khối đa diện và thể tích của chúng
Chương 2: Mặt cầu, Mặt trụ, Mặt nón
Chương 3: Phương pháp tọa độ trong không gian

Mục lục Giải BT Toán 12 nâng cao

Phần Giải tích

Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

Bài 1: Tính đơn điệu của hàm số - Giải BT Toán 12 nâng cao
Luyện tập (trang 8-9) - Giải BT Toán 12 nâng cao
Bài 2: Cực trị của hàm số - Giải BT Toán 12 nâng cao
Bài 3: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số - Giải BT Toán 12 nâng cao
Luyện tập (trang 23-24) - Giải BT Toán 12 nâng cao
Bài 4: Đồ thị của hàm số và phép tịnh tiến hệ tọa độ - Giải BT Toán 12 nâng cao
Bài 5: Đường tiệm cận của đồ thị hàm số - Giải BT Toán 12 nâng cao
Luyện tập (trang 36) - Giải BT Toán 12 nâng cao
Bài 6: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của một số hàm đa thức - Giải BT Toán 12 nâng cao
Luyện tập (trang 44-45) - Giải BT Toán 12 nâng cao
Bài 7: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của một số hàm phân thức hữu tỉ - Giải BT Toán 12 nâng cao
Luyện tập (trang 50) - Giải BT Toán 12 nâng cao
Bài 8: Một số bài toán thường gặp về đồ thị - Giải BT Toán 12 nâng cao
Luyện tập (trang 57-58) - Giải BT Toán 12 nâng cao
Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 1 - Giải BT Toán 12 nâng cao
Bài tập trắc nghiệm khách quan-1 - Giải BT Toán 12 nâng cao

Chương 2: Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit

Bài 1: Lũy thừa với số mũ hữu tỉ - Giải BT Toán 12 nâng cao
Luyện tập (trang 78) - Giải BT Toán 12 nâng cao
Bài 2: Lũy thừa với số mũ thực - Giải BT Toán 12 nâng cao
Luyện tập (trang 81-82) - Giải BT Toán 12 nâng cao
Bài 3: Lôgarit - Giải BT Toán 12 nâng cao
Luyện tập (trang 92-93) - Giải BT Toán 12 nâng cao
Bài 4: Số e và lôgarit tự nhiên - Giải BT Toán 12 nâng cao
Bài 5: Hàm số mũ và hàm số lôgarit - Giải BT Toán 12 nâng cao
Bài 6: Hàm số lũy thừa - Giải BT Toán 12 nâng cao
Luyện tập (trang 117-118) - Giải BT Toán 12 nâng cao
Bài 7: Phương trình mũ và lôgarit - Giải BT Toán 12 nâng cao
Bài 8: Hệ phương trình mũ và lôgarit - Giải BT Toán 12 nâng cao
Luyện tập (trang 127) - Giải BT Toán 12 nâng cao
Bài 9: Bất phương trình mũ và lôgarit - Giải BT Toán 12 nâng cao
Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 2 - Giải BT Toán 12 nâng cao
Bài tập trắc nghiệm khách quan-2 - Giải BT Toán 12 nâng cao

Chương 3: Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng

Bài 1: Nguyên hàm - Giải BT Toán 12 nâng cao
Bài 2: Một số phương pháp tìm nguyên hàm - Giải BT Toán 12 nâng cao
Luyện tập (trang 145-146) - Giải BT Toán 12 nâng cao
Bài 3: Tích phân - Giải BT Toán 12 nâng cao
Bài 4: Một số phương pháp tính tích phân - Giải BT Toán 12 nâng cao
Luyện tập (trang 161-162) - Giải BT Toán 12 nâng cao
Bài 5: Ứng dụng tích phân để tính diện tích hình phẳng - Giải BT Toán 12 nâng cao
Bài 6: Ứng dụng tích phân để tính thể tích vật thể - Giải BT Toán 12 nâng cao
Luyện tập (trang 174-175) - Giải BT Toán 12 nâng cao
Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 3 - Giải BT Toán 12 nâng cao
Bài tập trắc nghiệm khách quan - 3 - Giải BT Toán 12 nâng cao

Chương 4: Số phức

Bài 1: Số phức - Giải BT Toán 12 nâng cao
Luyện tập (trang 190-191) - Giải BT Toán 12 nâng cao
Bài 2: Căn bậc hai của số phức và phương trình bậc hai - Giải BT Toán 12 nâng cao
Luyện tập (trang 199) - Giải BT Toán 12 nâng cao
Bài 3: Dạng lượng giác của số phức và ứng dụng - Giải BT Toán 12 nâng cao
Luyện tập (trang 207) - Giải BT Toán 12 nâng cao
Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 4 - Giải BT Toán 12 nâng cao
Bài tập trắc nghiệm khách quan 4 - Giải BT Toán 12 nâng cao
Câu hỏi và bài tập ôn tập cuối năm - Giải BT Toán 12 nâng cao

Phần Hình học

Chương 1: Khối đa diện và thể tích của chúng

Bài 1: Khái niệm về khối đa diện - Giải BT Toán 12 nâng cao
Bài 2: Phép đối xứng qua mặt phẳng và sự bằng nhau của các khối đa diện - Giải BT Toán 12 nâng cao
Bài 3: Phép vi tự và sự đồng dạng của các khối đa diện. Các khối đa diện đều - Giải BT Toán 12 nâng cao
Bài 4: Thể tích của khối đa diện - Giải BT Toán 12 nâng cao
Ôn tập chương 1 - Giải BT Toán 12 nâng cao

Chương 2: Mặt cầu, Mặt trụ, Mặt nón

Bài 1: Mặt cầu, Khối cầu - Giải BT Toán 12 nâng cao
Bài 2: Khái niệm về mặt tròn xoay
Bài 3: Mặt trụ, Hình trụ và Khối trụ - Giải BT Toán 12 nâng cao
Bài 4: Mặt nón, Hình nón và Khối nón - Giải BT Toán 12 nâng cao
Ôn tập chương 2 - Giải BT Toán 12 nâng cao

Chương 3: Phương pháp tọa độ trong không gian

Bài 1: Hệ tọa độ trong không gian
Bài 2: Phương trình mặt phẳng
Bài 3: Phương trình đường thẳng
Ôn tập chương 3
Ôn tập cuối năm
Một số đề kiểm tra - Giải BT Toán 12 nâng cao