Trang chủ > Lớp 12 > Giải BT Toán 12 nâng cao

Giải BT Toán 12 nâng cao

Giới thiệu về Giải BT Toán 12 nâng cao

Ảnh Giải BT Toán 12 nâng cao Giải BT Toán 12 nâng cao gồm 68 bài viết là các bài tập Toán bám sát nội dung kiến thức trong sách giáo khoa Toán 12.
Chương trình Toán 12 gồm 2 phần:
Phần Giải tích:
Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số
Bài 1: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số
Bài 2: Cực trị của hàm số
Bài 3: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
Bài 4: Đường tiệm cận
Bài 5: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số
Bài ôn tập chương I
Chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ và hàm số logarit
Bài 1: Lũy thừa
Bài 2: Hàm số lũy thừa
Bài 3: Lôgarit
Bài 4: Hàm số mũ. Hàm số lôgarit
Bài 5: Phương trình mũ và phương trình lôgarit
Bài 6: Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit
Bài ôn tập chương II
Chương 3: Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng
Bài 1: Nguyên hàm
Bài 2: Tích phân
Bài 3: Ứng dụng của tích phân trong hình học
Ôn tập chương 3 giải tích 12
Chương 4: Số phức
Bài 1: Số phức
Bài 2: Cộng, trừ và nhân số phức
Bài 3: Phép chia số phức
Bài 4: Phương trình bậc hai với hệ số thực
Ôn tập chương 4 giải tích 12
Ôn tập cuối năm giải tích 12
Phần Hình học:
Chương 1: Khối đa diện và thể tích của chúng
Chương 2: Mặt cầu, Mặt trụ, Mặt nón
Chương 3: Phương pháp tọa độ trong không gian

Mục lục Giải BT Toán 12 nâng cao

Phần Giải tích

Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

Bài 1: Tính đơn điệu của hàm số
Luyện tập (trang 8-9)
Bài 2: Cực trị của hàm số
Bài 3: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
Luyện tập (trang 23-24)
Bài 4: Đồ thị của hàm số và phép tịnh tiến hệ tọa độ
Bài 5: Đường tiệm cận của đồ thị hàm số
Luyện tập (trang 36)
Bài 6: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của một số hàm đa thức
Luyện tập (trang 44-45)
Bài 7: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của một số hàm phân thức hữu tỉ
Luyện tập (trang 50)
Bài 8: Một số bài toán thường gặp về đồ thị
Luyện tập (trang 57-58)
Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 1
Bài tập trắc nghiệm khách quan-1

Chương 2: Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit

Bài 1: Lũy thừa với số mũ hữu tỉ
Luyện tập (trang 78)
Bài 2: Lũy thừa với số mũ thực
Luyện tập (trang 81-82)
Bài 3: Lôgarit
Luyện tập (trang 92-93)
Bài 4: Số e và lôgarit tự nhiên
Bài 5: Hàm số mũ và hàm số lôgarit
Bài 6: Hàm số lũy thừa
Luyện tập (trang 117-118)
Bài 7: Phương trình mũ và lôgarit
Bài 8: Hệ phương trình mũ và lôgarit
Luyện tập (trang 127)
Bài 9: Bất phương trình mũ và lôgarit
Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 2
Bài tập trắc nghiệm khách quan-2

Chương 3: Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng

Bài 1: Nguyên hàm
Bài 2: Một số phương pháp tìm nguyên hàm
Luyện tập (trang 145-146)
Bài 3: Tích phân
Bài 4: Một số phương pháp tính tích phân
Luyện tập (trang 161-162)
Bài 5: Ứng dụng tích phân để tính diện tích hình phẳng
Bài 6: Ứng dụng tích phân để tính thể tích vật thể
Luyện tập (trang 174-175)
Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 3
Bài tập trắc nghiệm khách quan 3

Chương 4: Số phức

Bài 1: Số phức
Luyện tập (trang 190-191)
Bài 2: Căn bậc hai của số phức và phương trình bậc hai
Luyện tập (trang 199)
Bài 3: Dạng lượng giác của số phức và ứng dụng
Luyện tập (trang 207)
Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 4
Bài tập trắc nghiệm khách quan 4
Câu hỏi và bài tập ôn tập cuối năm

Phần Hình học

Chương 1: Khối đa diện và thể tích của chúng

Bài 1: Khái niệm về khối đa diện
Bài 2: Phép đối xứng qua mặt phẳng và sự bằng nhau của các khối đa diện
Bài 3: Phép vi tự và sự đồng dạng của các khối đa diện. Các khối đa diện đều
Bài 4: Thể tích của khối đa diện
Ôn tập chương 1

Chương 2: Mặt cầu, Mặt trụ, Mặt nón

Bài 1: Mặt cầu, Khối cầu
Bài 2: Khái niệm về mặt tròn xoay
Bài 3: Mặt trụ, Hình trụ và Khối trụ
Bài 4: Mặt nón, Hình nón và Khối nón
Ôn tập chương 2

Chương 3: Phương pháp tọa độ trong không gian

Bài 1: Hệ tọa độ trong không gian
Bài 2: Phương trình mặt phẳng
Bài 3: Phương trình đường thẳng
Ôn tập chương 3
Ôn tập cuối năm
Một số đề kiểm tra