Trang chủ > Khác > Học Unix

Học Unix

Giới thiệu về Học Unix

Ảnh Học Unix Unix là một hệ điều hành máy tính mà ở đó nhiều người có thể thực hiện nhiều hoạt động trong cùng một thời gian. Hệ điều hành Unix là tập hợp nhiều chương trình mà thực hiện vai trò giống như một đường link giữa người sử dụng và máy tính. Unix được được tạo ra bởi Ken Thompson và Dennis Ritche vào năm 1969, tại phòng thí nghiệm AT& T Bell Labs.
Học Unix gồm có 4 phần với 32 bài viết. Trong đó có các phần: Unix/Linux cơ bản, chương trình Unix Shell, hoạt động nâng cao trong Unix/Linux, tài liệu Unix tham khảo.

Mục lục Học Unix

Unix/Linux cơ bản

Unix/Linux là gì ?
Quản lý File
Thư mục
Quyền truy cập File
Cài đặt Unix/Linux
Các tiện ích cơ bản
Các Pipe & Bộ lọc (Filter)
Các tiến trình (Process)
Tiện ích giao tiếp mạng
Trình soạn thảo vi

Chương trình Unix Shell

Unix Shell là gì ?
Sử dụng các biến
Các biến đặc biệt
Sử dụng các mảng
Các toán tử cơ bản
Điều khiển luồng
Vòng lặp Shell
Điều khiển vòng lặp
Trình thay thế Shell
Kỹ thuật trích dẫn
Redirect và IO
Các hàm Shell
Trang trợ giúp (lệnh man)

Hoạt động nâng cao trong Unix/Linux

Regular Expression
Cơ bản về hệ thống File
Quản lý người dùng
Hiệu năng hệ thống
Hệ thống Log
Signal và Trap

Tài liệu Unix tham khảo

Một số lệnh hữu ích
Các hàm toán học trong Shell
Tài liệu Unix tham khảo