Trang chủ > Lớp 4 > Giải BT Tiếng Anh 4 mới

Giải BT Tiếng Anh 4 mới

Giới thiệu về Giải BT Tiếng Anh 4 mới

Ảnh Giải BT Tiếng Anh 4 mới Giải BT Tiếng Anh 4 mới gồm 2 tập:
Tập 1: gồm 10 Unit và 2 bài Review 1 và 2 (bắt đầu từ Unit 1 đến Unit 10). Nội dung cụ thể: Unit 1- Nice to see you again với 3 bài viết; Unit 2- I'm from Japan với 3 bài viết;...
Tập 2: gồm 10 Unit và 2 bài Review 3 và 4 (bắt đầu từ Unit 11 đến Unit 20). Nội dung cụ thể: Unit 11- What time is it? gồm 3 bài viết; Unit 12- What does your father do? với 3 bài viết;...
Như vậy, tổng hợp Giải BT Tiếng Anh 4 có 20 Unit, 4 review với 68 bài viết giúp học sinh giải tốt các bài tập và nắm chắc hơn cú pháp cũng như học tốt từ vựng.

Mục lục Giải BT Tiếng Anh 4 mới

Tiếng Anh 4 Tập 1

Unit 1: Nice to see you again

Unit 1 Lesson 1: trang 6-7 Tiếng Anh 4
Unit 1 Lesson 2: trang 8-9 Tiếng Anh 4
Unit 1 Lesson 3: trang 10-11 Tiếng Anh 4

Unit 2: I'm from Japan

Unit 2 Lesson 1: trang 12-13 Tiếng Anh 4
Unit 2 Lesson 2 : trang 14-15 Tiếng Anh 4
Unit 2 Lesson 3: trang 16-17 Tiếng Anh 4

Unit 3: What day is it today?

Unit 3 Lesson 1: trang 18-19 Tiếng Anh 4
Unit 3 Lesson 2: trang 20-21 Tiếng Anh 4
Unit 3 Lesson 3: trang 22-23 Tiếng Anh 4

Unit 4: When's your birthday?

Unit 4 Lesson 1: trang 24-25 Tiếng Anh 4
Unit 4 Lesson 2: trang 26-27 Tiếng Anh 4
Unit 4 Lesson 3: trang 28-29 Tiếng Anh 4

Unit 5: Can you swim?

Unit 5 Lesson 1: trang 30-31 Tiếng Anh 4
Unit 5 Lesson 2: trang 32-33 Tiếng Anh 4
Unit 5 Lesson 3 : trang 34-35 Tiếng Anh 4

Review 1 lớp 4

Tiếng Anh 4 Review 1: trang 36-37 Tiếng Anh 4
Short Story: Cat and Mouse 1 - trang 38-39 Tiếng Anh 4

Unit 6: Where's your school?

Unit 6 Lesson 1: trang 40-41 Tiếng Anh 4
Unit 6 Lesson 2: trang 42-43 Tiếng Anh 4
Unit 6 Lesson 3: trang 44-45 Tiếng Anh 4

Unit 7: What do you like doing?

Unit 7 Lesson 1: trang 46-47 Tiếng Anh 4
Unit 7 Lesson 2: trang 48-49 Tiếng Anh 4
Unit 7 Lesson 3: trang 50-51 Tiếng Anh 4

Unit 8: What subjects do you have today?

Unit 8 Lesson 1: trang 52-53 Tiếng Anh 4
Unit 8 Lesson 2: trang 54-55 Tiếng Anh 4
Unit 8 Lesson 3 trang 56-57 Tiếng Anh 4

Unit 9: What are thay doing?

Unit 9 Lesson 1: trang 58-59 Tiếng Anh 4
Unit 9 Lesson 2: trang 60-61 Tiếng Anh 4
Unit 9 Lesson 3: trang 62-63 Tiếng Anh 4

Unit 10: Where were you yesterday?

Unit 10 Lesson 1: trang 64-65 Tiếng Anh 4
Unit 10 Lesson 2: trang 66-67 Tiếng Anh 4
Unit 10 Lesson 3: trang 68-69 Tiếng Anh 4

Review 2 lớp 4

Tiếng Anh 4 Review 2: trang 70-71 Tiếng Anh 4
Short Story: Cat and Mouse 2: trang 72-73 Tiếng Anh 4

Tiếng Anh 4 Tập 2

Unit 11: What time is it?

Unit 11 Lesson 1: trang 6-7 Tiếng Anh 4
Unit 11 Lesson 2: trang 8-9 Tiếng Anh 4
Unit 11 Lesson 3: trang 10-11 Tiếng Anh 4

Unit 12: What does your father do?

Unit 12 Lesson 1: trang 12-13 Tiếng Anh 4
Unit 12 Lesson 2: trang 14-15 Tiếng Anh 4
Unit 12 Lesson 3: trang 16-17 Tiếng Anh 4

Unit 13: Would you like some milk?

Unit 13 Lesson 1: trang 18-19 Tiếng Anh 4
Unit 13 Lesson 2: trang 20-21 Tiếng Anh 4
Unit 13 Lesson 3 : trang 22-23 Tiếng Anh 4

Unit 14: What does she look like?

Unit 14 Lesson 1: trang 24-25 Tiếng Anh 4
Unit 14 Lesson 2: trang 26-27 Tiếng Anh 4
Unit 14 Lesson 3: trang 28-29 Tiếng Anh 4

Unit 15: When's children's say?

Unit 15 Lesson 1: trang 30-31 Tiếng Anh 4
Unit 15 Lesson 2: trang 32-33 Tiếng Anh 4
Unit 15 Lesson 3: trang 34-35 Tiếng Anh 4

Review 3 lớp 4

Tiếng Anh 4 Review 3: trang 36-37 Tiếng Anh 4
Short Story: Cat and Mouse 3: trang 38-39 Tiếng Anh 4

Unit 16: Let's go to the book shop

Unit 16 Lesson 1: trang 40-41 Tiếng Anh 4
Unit 16 Lesson 2 : trang 42-43 Tiếng Anh 4
Unit 16 Lesson 3: trang 44-45 Tiếng Anh 4

Unit 17: How much is the T-shirt?

Unit 17 Lesson 1: trang 46-47 Tiếng Anh 4
Unit 17 Lesson 2: trang 48-49 Tiếng Anh 4
Unit 17 Lesson 3: trang 50-51 Tiếng Anh 4

Unit 18: What's your phone number?

Unit 18 Lesson 1: trang 52-53 Tiếng Anh 4
Unit 18 Lesson 2: trang 54-55 Tiếng Anh 4
Unit 18 Lesson 3: trang 56-57 Tiếng Anh 4

Unit 19: What animal do you want to see?

Unit 19 Lesson 1: trang 58-59 Tiếng Anh 4
Unit 19 Lesson 2: trang 60-61 Tiếng Anh 4
Unit 19 Lesson 3: trang 62-63 Tiếng Anh 4

Unit 20: What are you to do this summer?

Unit 20 Lesson 1: trang 64-65 Tiếng Anh 4
Unit 20 Lesson 2: trang 66-67 Tiếng Anh 4
Unit 20 Lesson 3: trang 68-69 Tiếng Anh 4

Review 4 lớp 4

Tiếng Anh 4 Review 4: trang 70-71 Tiếng Anh 4
Short Story: Cat and Mouse 4: trang 72-73 Tiếng Anh 4