Trang chủ > Lớp 10 > Giải BT Sinh học 10 nâng cao

Giải BT Sinh học 10 nâng cao

Giới thiệu về Giải BT Sinh học 10 nâng cao

Ảnh Giải BT Sinh học 10 nâng cao Giải BT Sinh học 10 nâng cao gồm 48 bài viết là các bài tập nâng cao của chương trình Sinh học 10.
Mục lục chương trình Sinh học 10:
Phần 1: Giới thiệu chung về thế giới sống
Phần 2: Sinh học tế bào
Chương 1: Thành phần hóa học của tế bào
Chương 2: Cấu trúc của tế bào
Chương 3: Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào
Chương 4: Phân bào
Phần 3: Sinh học vi sinh vật
Chương 1: Chuyển hóa vật chất và năng lượng của vi sinh vật
Chương 2: Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật
Chương 3: Virut và bệnh truyền nhiễm

Mục lục Giải BT Sinh học 10 nâng cao

Phần 1: Giới thiệu chung về thế giới sống

Bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống
Bài 2: Giới thiệu các giới sinh vật
Bài 3: Giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh và giới Nấm
Bài 4: Giới Thực vật
Bài 5: Giới Động vật
Bài 6: Thực hành : Đa dạng thế giới sinh vật

Phần 2: Sinh học tế bào

Chương 1: Thành phần hóa học của tế bào

Bài 7: Các nguyên tố hóa học và nước của tế bào
Bài 8: Cacbohiđrat (saccarit) và lipit
Bài 9: Prôtêin
Bài 10: Axit nuclêic
Bài 11: Axit nuclêic (tiếp theo)
Bài 12: Thục hành: Thí nghiệm nhận biết một số thành phần hóa học của tế bào

Chương 2: Cấu trúc của tế bào

Bài 13: Tế bào nhân sơ
Bài 14: Tế bào nhân thực
Bài 15: Tế bào nhân thực (tiếp theo)
Bài 16: Tế bào nhân thực (tiếp theo)
Bài 17: Tế bào nhân thực (tiếp theo)
Bài 18: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất
Bài 19: Thực hành : Quan sát tế bào dưới kính hiển vi Thí nghiệm co và phản co nguyên sinh
Bài 20: Thực hành : Thí nghiệm sự thẩm thấu và tính thấm của tế bào

Chương 3: Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào

Bài 21: Chuyển hóa năng lượng
Bài 22: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất
Bài 23: Hô hấp tế bào
Bài 24: Hô hấp tế bào (tiếp theo)
Bài 25: Hóa tổng hợp và quang tổng hợp
Bài 26: Hóa tổng hợp và quang tổng hợp (tiếp theo)
Bài 27: Thực hành: Một số thí nghiệm về enzim

Chương 4: Phân bào

Bài 28: Chu kì tế bào và các hình thức phân bào
Bài 29: Nguyên phân
Bài 30: Giảm phân
Bài 31: Thực hành: Quan sát các kì nguyên phân qua tiêu bản tạm thời hay cố định
Bài 32: Ôn tập phần một và phần hai

Phần 3: Sinh học vi sinh vật

Chương 1: Chuyển hóa vật chất và năng lượng của vi sinh vật

Bài 33: Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật
Bài 34: Quá trình tổng hợp các chất ở vi sinh vật và ứng dụng
Bài 35: Quá trình phân giải các chất ở vi sinh vật và ứng dụng
Bài 36: Thực hành : Lên men êtilic
Bài 37: Thực hành : Lên men lactic

Chương 2: Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật

Bài 38: Sinh trưởng của vi sinh vật
Bài 39: Sinh sản của vi sinh vật
Bài 40: Ảnh hưởng của các yếu tố hóa học đến sinh trưởng của vi sinh vật
Bài 41: Ảnh hưởng của các yếu tố vật lí đến sinh trưởng của vi sinh vật
Bài 42: Thực hành: Quan sát một số vi sinh vật

Chương 3: Virut và bệnh truyền nhiễm

Bài 43: Cấu trúc các loại virut
Bài 44: Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ
Bài 45: Virut gây bệnh, ứng dụng của virut
Bài 46: Khái niệm về bệnh truyền nhiễm và miễn dịch
Bài 47: Thực hành : Tìm hiểu một số bệnh truyền nhiễm phổ biến ở địa phương
Bài 48: Ôn tập phần ba