Trang chủ > Lớp 12 > BT trắc nghiệm Sinh học 12

BT trắc nghiệm Sinh học 12

Giới thiệu về BT trắc nghiệm Sinh học 12

Ảnh BT trắc nghiệm Sinh học 12 BT trắc nghiệm Sinh học 12 gồm 65 bài viết là các bài tập trắc nghiệm bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Sinh học 12 các chương:
Phần 5: Di truyền học
- Chương 1: Cơ chế di truyền và biến dị
- Chương 2: Tính quy luật của hiện tượng di truyền
- Chương 3: Di truyền học quần thể
- Chương 4: Ứng dụng di truyền học
- Chương 5: Di truyền học người
Phần 6: Tiến hóa
- Chương 1: Bằng chứng và cơ chế tiến hóa
- Chương 2: Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đất
Phần 7: Sinh thái học
- Chương 1: Cá thể và quần thể sinh vật
- Chương 2: Quần xã sinh vật
- Chương 3: Hệ sinh thái sinh quyển và bảo vệ môi trường

Mục lục BT trắc nghiệm Sinh học 12

Phần 5: Di truyền học

Chương 1: Cơ chế di truyền và biến dị

Bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN
Bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN (Phần 2)
Bài 2: Phiên mã và dịch mã
Bài 2: Phiên mã và dịch mã (Phần 2)
Bài 3: Điều hòa hoạt động gen
Bài 4: Đột biến gen
Bài 4: Đột biến gen (Phần 2)
Bài 5: Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể
Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (Phần 2)
Ôn tập Chương 1
Ôn tập Chương 1 (Phần 2)

Chương 2: Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Bài 8: Quy luật Menđen: Quy luật phân li
Bài 8: Quy luật Menđen: Quy luật phân li (Phần 2)
Bài 9: Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lập
Bài 9: Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lập (Phần 2)
Bài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen
Bài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen (Phần 2)
Bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen
Bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen (Phần 2)
Bài 12: Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân
Bài 12: Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân (Phần 2)
Bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen
Ôn tập Chương 2
Ôn tập Chương 2 (Phần 2)
Đề kiểm tra học kì 1

Chương 3: Di truyền học quần thể

Bài 16 - 17: Cấu trúc di truyền của quần thể
Bài 16 - 17: Cấu trúc di truyền của quần thể (Phần 2)

Chương 4: Ứng dụng di truyền học

Bài 18: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp
Bài 19: Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào
Bài 20: Tạo giống nhờ công nghệ gen
Bài 20: Tạo giống nhờ công nghệ gen (Phần 2)

Chương 5: Di truyền học người

Bài 21: Di truyền y học
Bài 22: Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học
Ôn tập Chương 3,4,5
Ôn tập Chương 3,4,5 (Phần 2)

Phần 6: Tiến hóa

Chương 1: Bằng chứng và cơ chế tiến hóa

Bài 24: Các bằng chứng tiến hóa
Bài 25 - 26: Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn - Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại
Bài 28: Loài
Bài 29 - 30 : Quá trình hình thành loài

Chương 2: Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đất

Bài 32 - 33 - 34: Nguồn gốc sự sống - Sự phát triển của sinh giới các đại địa chất
Bài 32 - 33 - 34: Nguồn gốc sự sống - Sự phát triển của sinh giới các đại địa chất (Phần 2)
Ôn tập Chương 1,2

Phần 7: Sinh thái học

Chương 1: Cá thể và quần thể sinh vật

Bài 35: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái
Bài 35: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái (Phần 2)
Bài 35: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái (Phần 3)
Bài 36: Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể
Bài 36: Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể (Phần 2)
Bài 37: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật
Bài 37: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (Phần 2)
Bài 38: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo)
Bài 39: Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật
Ôn tập Chương 1

Chương 2: Quần xã sinh vật

Bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã
Bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã (Phần 2)
Bài 41: Diễn thế sinh thái
Ôn tập Chương 2

Chương 3: Hệ sinh thái sinh quyển và bảo vệ môi trường

Bài 42: Hệ sinh thái
Bài 43: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái
Bài 43: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái (Phần 2)
Bài 44: Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển
Bài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái
Bài 46: Thực hành: Quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên
Bài 47: Ôn tập phần tiến hóa và sinh thái học
Đề kiểm tra học kì 2