Trang chủ > Lớp 7 > Giáo án Địa Lí 7 chuẩn

Giáo án Địa Lí 7 chuẩn

Giới thiệu về Giáo án Địa Lí 7 chuẩn

Ảnh Giáo án Địa Lí 7 chuẩn Giáo án Địa Lí 7 chuẩn gồm 3 phần:
Phần 1: Thành phần nhân văn của môi trường gồm 4 bài viết
Phần 2: Các môi trường địa lí gồm 5 chương với 18 bài viết
....
Phần 3: Thiên nhiên và con người ở các châu lục gồm 5 chương với 36 bài viết. Nội dung cụ thể như sau:
Chương VI: Châu Phi gồm 9 bài viết
Chương VII: Châu Mĩ gồm 1 bài viết
.....
Chương X: Châu Âu gồm 11 bài viết

Mục lục Giáo án Địa Lí 7 chuẩn

Phần 1: Thành phần nhân văn của môi trường

Giáo án Bài 1: Dân số
Giáo án Bài 2: Sự phân bố dân cư. Các chủng tộc trên thế giới
Giáo án Bài 3: Quần cư. Đô thị hóa
Giáo án Bài 4: Thực hành: Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi

Phần 2: Các môi trường địa lí

Chương I: Môi trường đới nóng. Hoạt động kinh tế của con người ở đới nóng

Giáo án Bài 5: Đới nóng. Môi trường xích đạo ẩm
Giáo án Bài 6: Môi trường nhiệt đới
Giáo án Bài 7: Môi trường nhiệt đới gió mùa
Giáo án Bài 9: Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng
Giáo án Bài 10: Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng
Giáo án Bài 11: Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng
Giáo án Bài 12: Thực hành: Nhận biế đặc điểm môi trường đới nóng

Chương II: Môi trường đới ôn hòa, hoạt động kinh tế của con người ở đới ôn hòa

Giáo án Bài 13: Môi trường đới ôn hòa
Giáo án Bài 14: Hoạt động nông nghiệp ở đới ôn hòa
Giáo án Bài 15: Hoạt động công nghiệp ở đới ôn hòa
Giáo án Bài 16: Đô thị hóa ở đới ôn hòa
Giáo án Bài 17: Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa
Giáo án Bài 18: Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường đới ôn hòa

Chương III: Môi trường hoang mạc. Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc

Giáo án Bài 19: Môi trường hoang mạc
Giáo án Bài 20: Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc

Chương IV: Môi trường đới lạnh. Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh

Giáo án Bài 21: Môi trường đới lạnh
Giáo án Bài 22: Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh

Chương V: Môi trường vùng núi. Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi

Giáo án Bài 23: Môi trường vùng núi

Phần 3: Thiên nhiên và con người ở các châu lục

Giáo án Bài 25: Thế giới rộng lớn và đa dạng

Chương VI: Châu Phi

Giáo án Bài 26: Thiên nhiên châu Phi
Giáo án Bài 27: Thiên nhiên châu Phi (tiếp theo)
Giáo án Bài 28: Thực hành: Phân tích lược đồ phân bố các môi trường tự nhiên, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở châu Phi
Giáo án Bài 29: Dân cư xã hội châu Phi
Giáo án Bài 30: Kinh tế châu Phi
Giáo án Bài 31: Kinh tế châu Phi (tiếp theo)
Giáo án Bài 32: Các khu vực châu Phi
Giáo án Bài 33: Các khu vực châu Phi (tiếp theo)
Giáo án Bài 34: Thực hành: So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu Phi

Chương VII: Châu Mĩ

Giáo án Bài 35: Khái quát châu Mĩ
Giáo án Bài 36: Thiên nhiên Bắc Mĩ
Giáo án Bài 37: Dân cư Bắc Mĩ
Giáo án Bài 38: Kinh tế Bắc Mĩ
Giáo án Bài 39: Kinh tế Bắc Mĩ (tiếp theo)
Giáo án Bài 40: Thực hành: Tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì và vùng công nghiệp
Giáo án Bài 41: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ
Giáo án Bài 42: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)
Giáo án Bài 43: Dân cư xã hội Trung và Nam Mĩ
Giáo án Bài 44: Kinh tế Trung và Nam Mĩ
Giáo án Bài 45: Kinh tế Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)
Giáo án Bài 46: Thực hành: Sự phân hóa của thảm thực vật ở sường đông và sường tây của dãy núi An-đet

Chương VIII: Châu Nam Cực

Giáo án Bài 47: Châu Nam Cực - châu lục lạnh nhất thế giới

Chương IX: Châu Đại Dương

Giáo án Bài 48: Thiên nhiên châu Đại Dương
Giáo án Bài 49: Dân cư và kinh tế châu Đại Dương
Giáo án Bài 50: Thực hành: Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Ô-xtrây-li-a

Chương X: Châu Âu

Giáo án Bài 51: Thiên nhiên châu Âu
Giáo án Bài 52: Thiên nhiên châu Âu (tiếp theo)
Giáo án Bài 53: Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa châu Âu
Giáo án Bài 54: Dân cư xã hội châu Âu
Giáo án Bài 55: Kinh tế châu Âu
Giáo án Bài 56: Khu vực Bắc Âu
Giáo án Bài 57: Khu vực Tây và Trung Âu
Giáo án Bài 58: Khu vực Nam Âu
Giáo án Bài 59: Khu vực Đông Âu
Giáo án Bài 60: Liên minh Châu Âu
Giáo án Bài 61: Thực hành: Đọc lược đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế châu Âu