Trang chủ > Lớp 7 > Giải SBT Tiếng Anh 7 mới

Giải SBT Tiếng Anh 7 mới

Giới thiệu về Giải SBT Tiếng Anh 7 mới

Ảnh Giải SBT Tiếng Anh 7 mới Giải SBT Tiếng Anh 7 mới gồm 2 tập.
Tập 1: gồm 6 Unit và 2 bài Test. Nội dung cụ thể như sau:
Unit 1: My hobbies gồm 5 bài viết
.......
Unit 6: The first university in Viet Nam gồm 5 bài viết
Test yourself 2 gồm 15 bài viết
Tập 2: gồm 6 Unit và 1 bài Test. Nội dung cụ thể như sau:
Unit 7: Traffic gồm 5 bài viết
.....
Unit 12: An overcrowded world gồm 5 bài viết
Giải SBT Tiếng Anh 7 mới giúp các em học sinh hoàn thành tốt bài tập trong SBT Tiếng Anh 7, từ đó thêm yêu thích môn học này hơn.

Mục lục Giải SBT Tiếng Anh 7 mới

SBT Tiếng Anh 7 mới Tập 1

Unit 1: My hobbies

A. Phonetics - Trang 3 Sách bài tập Tiếng Anh 7 mới
B. Vocabulary - Grammar-Trang 4-5-6 Sách bài tập Tiếng Anh 7 mới
C. Speaking - Trang 6-7 SBT Tiếng Anh 7 mới
D. Reading - Trang 7-8 SBT Tiếng Anh 7 mới
E. Writing - Trang 9 SBT Tiếng Anh 7 mới

Unit 2: Health

A. Phonetics Trang 10 SBT Tiếng Anh 7 mới
B. Vocabulary - Grammar - Trang 10-11-12 SBT Tiếng Anh 7 mới
C. Speaking - Trang 13 SBT Tiếng Anh 7 mới
D. Reading Trang 13-14-15 SBT Tiếng Anh 7 mới
E. Writing - Trang 16 SBT Tiếng Anh 7 mới

Unit 3: Community service

A. Phonetics - Trang 17 SBT Tiếng Anh 7 mới
B. Vocabulary - Grammar Trang 18-19 SBT Tiếng Anh 7 mới
C. Speaking - Trang 20 SBT Tiếng Anh 7 mới
D. Reading (trang 21-22 SBT Tiếng Anh 7 mới)
E. Writing (trang 22-23 SBT Tiếng Anh 7 mới)

Test yourself 1

Unit 4: Music and arts

A. Phonetics (trang 28 SBT Tiếng Anh 7 mới)
B. Vocabulary - Grammar (trang 29-30-31 SBT Tiếng Anh 7 mới)
C. Speaking (trang 32 SBT Tiếng Anh 7 mới)
D. Reading (trang 33-34 SBT Tiếng Anh 7 mới)
E. Writing (trang 34-35 SBT Tiếng Anh 7 mới)

Unit 5: Vietnamese food and drink

A. Phonetics (trang 36 SBT Tiếng Anh 7 mới)
B. Vocabulary - Grammar (trang 36-37-38 SBT Tiếng Anh 7 mới)
C. Speaking (trang 39 SBT Tiếng Anh 7 mới)
D. Reading (trang 40-41-42 SBT Tiếng Anh 7 mới)
E. Writing (trang 42 SBT Tiếng Anh 7 mới)

Unit 6: The first university in Viet Nam

A. Phonetics (trang 43 SBT Tiếng Anh 7 mới)
B. Vocabulary - Grammar (trang 43-44-45 SBT Tiếng Anh 7 mới)
C. Speaking (trang 46 SBT Tiếng Anh 7 mới)
D. Reading (trang 47-48 SBT Tiếng Anh 7 mới)
E. Writing (trang 48-49 SBT Tiếng Anh 7 mới)

Test yourself 2

SBT Tiếng Anh 7 mới Tập 2

Unit 7: Traffic

A. Phonetics (trang 3 SBT Tiếng Anh 7 mới)
B. Vocabulary - Grammar (trang 4-5-6 SBT Tiếng Anh 7 mới)
C. Speaking (trang 6-7 SBT Tiếng Anh 7 mới)
D. Reading (trang 7-8 SBT Tiếng Anh 7 mới)
E. Writing (trang 9 SBT Tiếng Anh 7 mới)

Unit 8: Films

A. Phonetics (trang 10 SBT Tiếng Anh 7 mới)
B. Vocabulary - Grammar (trang 11-12-13 SBT Tiếng Anh 7 mới)
C. Speaking (trang 13 SBT Tiếng Anh 7 mới)
D. Reading (trang 14-15 SBT Tiếng Anh 7 mới)
E. Writing (trang 16 SBT Tiếng Anh 7 mới)

Unit 9: Festivals around the world

A. Phonetics (trang 17 SBT Tiếng Anh 7 mới)
B. Vocabulary - Grammar (trang 18-19-20 SBT Tiếng Anh 7 mới)
C. Speaking (trang 21 SBT Tiếng Anh 7 mới)
D. Reading (trang 22-23 SBT Tiếng Anh 7 mới)
E. Writing (trang 24 SBT Tiếng Anh 7 mới)

Test yourself 3

Unit 10: Sources of energy

A. Phonetics (trang 29 SBT Tiếng Anh 7 mới)
B. Vocabulary - Grammar (trang 30-31-32 SBT Tiếng Anh 7 mới)
C. Speaking (trang 33 SBT Tiếng Anh 7 mới)
D. Reading (trang 34-35 SBT Tiếng Anh 7 mới)
E. Writing (trang 35 SBT Tiếng Anh 7 mới)

Unit 11: Travelling in the future

A. Phonetics (trang 36 SBT Tiếng Anh 7 mới)
B. Vocabulary - Grammar (trang 37-38 SBT Tiếng Anh 7 mới)
C. Speaking (trang 39 SBT Tiếng Anh 7 mới)
D. Reading (trang 40-41 SBT Tiếng Anh 7 mới)
E. Writing (trang 42 SBT Tiếng Anh 7 mới)

Unit 12: An overcrowded world

A. Phonetics (trang 43 SBT Tiếng Anh 7 mới)
B. Vocabulary - Grammar (trang 44-45-46 SBT Tiếng Anh 7 mới)
C. Speaking (trang 47 SBT Tiếng Anh 7 mới)
D. Reading (trang 47-48 SBT Tiếng Anh 7 mới)
E. Writing (trang 49 SBT Tiếng Anh 7 mới)
Test yourself 4