Trang chủ > Lớp 7 > 960 BT trắc nghiệm Tiếng Anh 7 (có đáp án)

960 BT trắc nghiệm Tiếng Anh 7 (có đáp án)

Giới thiệu về 960 BT trắc nghiệm Tiếng Anh 7 (có đáp án)

Ảnh 960 BT trắc nghiệm Tiếng Anh 7 (có đáp án) 960 BT trắc nghiệm Tiếng Anh 7 (có đáp án) gồm có 16 Unit với 64 bài viết. Nội dung cụ thể như sau:
Unit 1: Back to school gồm có tất cả 4 bài viết
Unit 2: Personal information gồm có 4 bài viết
....
Unit 15: Going out gồm có 4 bài viết
Unit 16: People and Places gồm có 4 bài viết
960 BT trắc nghiệm Tiếng Anh 7 (có đáp án) giúp các em học sinh lớp 7 có tài liệu để ôn tập, luyện bài và nắm chắc kiến thức hơn. Qua đó sẽ thêm yêu thích môn học này hơn nữa.

Mục lục 960 BT trắc nghiệm Tiếng Anh 7 (có đáp án)

Unit 1: Back to school

Bài tập Trắc nghiệm Unit 1 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 1 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 1 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 1 Writing

Unit 2: Personal information

Bài tập Trắc nghiệm Unit 2 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 2 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 2 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 2 Writing

Unit 3: At home

Bài tập Trắc nghiệm Unit 3 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 3 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 3 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 3 Writing

Unit 4: At school

Bài tập Trắc nghiệm Unit 4 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 4 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 4 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 4 Writing

Unit 5: Work and play

Bài tập Trắc nghiệm Unit 5 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 5 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 5 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 5 Writing

Unit 6: After school

Bài tập Trắc nghiệm Unit 6 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 6 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 6 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 6 Writing

Unit 7: The world of work

Bài tập Trắc nghiệm Unit 7 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 7 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 7 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 7 Writing

Unit 8: Places

Bài tập Trắc nghiệm Unit 8 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 8 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 8 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 8 Writing

Unit 9: At home and away

Bài tập Trắc nghiệm Unit 9 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 9 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 9 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 9 Writing

Unit 10: Health and Hygience

Bài tập Trắc nghiệm Unit 10 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 10 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 10 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 10 Writing

Unit 11: Keep fit, stay healthy

Bài tập Trắc nghiệm Unit 11 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 11 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 11 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 11 Writing

Unit 12: Lets eat

Bài tập Trắc nghiệm Unit 12 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 12 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 12 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 12 Writing

Unit 13: Activities

Bài tập Trắc nghiệm Unit 13 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 13 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 13 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 13 Writing

Unit 14: Freetime fun

Bài tập Trắc nghiệm Unit 14 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 14 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 14 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 14 Writing

Unit 15: Going out

Bài tập Trắc nghiệm Unit 15 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 15 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 15 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 15 Writing

Unit 16: People and Places

Bài tập Trắc nghiệm Unit 16 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 16 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 16 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 16 Writing