Trang chủ > Khác > Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản

Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản

Giới thiệu về Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản

Ảnh Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản gồm có 86 bài viết: Trong đó phần Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản 60 bài, Một số từ loại khác có 26 bài.
Trong bài học Tiếng Anh cơ bản, các bạn sẽ nắm được các kiến thức về tổng hợp ngữ pháp trong một câu. Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh cốt lõi là chủ ngữ + vị ngữ + các thông tin nền. Để bạn có thể đi sâu và nắm được chi tiết hơn về cấu trúc ngữ pháp, các bài học sẽ giúp bạn hiểu được chủ ngữ, vị ngữ, các thông tin nền gồm có các phần nhỏ nào.

Mục lục Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản

Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản

Danh từ & Mạo từ
Động từ & Câu
Đại từ nhân xưng
Động từ & Thì hiện tại đơn
Tính từ
Số đếm
Số thứ tự
Phân số
Số thập phân
Cách đọc số
Phép tính cộng, trừ, nhân, chia
Sở hữu cách
Tính từ sở hữu
Đại từ sở hữu
There is & There are
How much, How many & Have
Động từ nguyên thể
Túc từ (Tân ngữ)
Trạng từ
Can, May & Be able to
Thì hiện tại tiếp diễn
Câu hỏi với Từ để hỏi
Thì hiện tại tiếp diễn
Câu hỏi với What, Which, Why
Câu hỏi phủ định
Mệnh lệnh cách
Thì tương lai đơn
Cách đọc, viết ngày tháng
Cách đọc, viết thời gian
Cách đọc, viết các mùa
Thì quá khứ đơn
Đại từ phản thân
Giới từ
Thì hiện tại hoàn thành
So sánh bằng (as...as) & (so ... as)
So sánh gấp bội & gấp nhiều lần
Cấu trúc The same as ...
So sánh hơn
Phân biệt Older & Elder
Cấu trúc More and More
Cấu trúc The more ..., The more ...
So sánh nhất (So sánh cực cấp)
Câu hỏi đuôi
Câu bị động
Mệnh đề quan hệ
Mệnh đề -ing
Mệnh đề -ed
Danh động từ
Thì quá khứ tiếp diễn
Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn
Thì quá khứ hoàn thành
Câu tường thuật
Câu hỏi ngắn
Câu trả lời ngắn
Cách sử dụng Also và Too
Cách sử dụng đại từ it
Bàng thái cách
Mạo từ
Tiền tố (Prefix)
Hậu tố (Suffix)
Danh từ

Một số từ loại khác

Động từ
Động từ trong các thì đơn
Động từ trong các thì hoàn thành
Động từ trong các thì tiếp diễn
Sự hòa hợp giữa chủ từ và động từ
Đại từ nhân xưng: It & One
Tính từ
Mạo từ bất định A/AN
Mạo từ xác định THE
Đại từ quan hệ
Đại từ chỉ định
Đại từ bất định
Đại từ bất định: Some, Any & No, Nothing, None
Đại từ bất định: Other, Another & Each other, One another
Trợ động từ - Cách dùng DO
Trợ động từ BE
Trợ động từ HAVE
Động từ khuyết thiếu Can
Động từ khuyết thiếu Could
Động từ khuyết thiếu May, Might
Động từ khuyết thiếu Must
Động từ khuyết thiếu Shall, Should
Động từ khuyết thiếu Will, Would
Động từ khuyết thiếu Ought to, Dare & Need
Động từ khuyết thiếu Used to