Trang chủ > Lớp 9 > Giải BT Sinh học 9

Giải BT Sinh học 9

Giới thiệu về Giải BT Sinh học 9

Ảnh Giải BT Sinh học 9 Giải BT Sinh học 9 gồm 63 bài viết là phương pháp giải bài tập môn Sinh học lớp 9. Loạt bài tập này bám sát vào kiến thức của Sinh học 9 phần Di truyền và Biến dị và Sinh vật và Môi trường.
Di truyền và Biến dị gồm có 6 chương:
Chương 1: Các thí nghiệm của Menđen
Chương 2: Nhiễm sắc thể
Chương 3: ADN và Gen
Chương 4: Biến dị
Chương 5: Di truyền học người
Chương 6: Ứng dụng di truyền
Sinh vật và Môi trường gồm có 4 chương:
Chương 1: Sinh vật và môi trường
Chương 2: Hệ sinh thái
Chương 3: Con người, dân số và môi trường
Chương 4: Bảo vệ môi trường

Mục lục Giải BT Sinh học 9

Di truyền và Biến dị

Chương 1: Các thí nghiệm của Menđen

Bài 1: Menđen và Di truyền học - trang 5 SGK Sinh học 9
Bài 2: Lai một cặp tính trạng - Trang 8 SGK Sinh học 9
Bài 3: Lai một cặp tính trạng (tiếp theo) - trang 11 SGK Sinh học 9
Bài 4: Lai hai cặp tính trạng - trang 14 SGK Sinh học 9
Bài 5: Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo) - trang 14 SGK Sinh học 9
Bài 6: Thực hành : Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại -SGK Sinh học 9
Bài 7: Bài tập chương I - trang 22 sgk Sinh học 9

Chương 2: Nhiễm sắc thể

Bài 8: Nhiễm sắc thể - trang 24 SGK Sinh học 9
Bài 9: Nguyên phân - trang 27 SGK Sinh học 9
Bài 10: Giảm phân - trang 32 SGK Sinh học 9
Bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh - trang 35 SGK Sinh học 9
Bài 12: Cơ chế xác định giới tính - trang 39 SGK Sinh học 9
Bài 13: Di truyền liên kết - trang 42 SGK Sinh học 9
Bài 14: Thực hành: Quan sát hình thái nhiễm sắc thể - SGK Sinh học 9

Chương 3: ADN và Gen

Bài 15: ADN - trang 45 SGK Sinh học 9
Bài 16: ADN và bản chất của gen - trang 48 SGK Sinh học 9
Bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN - trang 51 SGK Sinh học 9
Bài 18: Prôtêin - trang 54 SGK Sinh học 9
Bài 19: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng - trang 57 SGK Sinh học 9
Bài 20: Thực hành : Quan sát và lắp mô hình ADN - SGK Sinh học 9

Chương 4: Biến dị

Bài 21: Đột biến gen - trang 62 SGK Sinh học 9
Bài 22: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể - trang 65 SGK Sinh học 9
Bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể - trang 67 SGK Sinh học 9
Bài 24: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiếp theo) - trang 69 SGK Sinh học 9
Bài 25: Thường biến - trang 72 SGK Sinh học 9
Bài 26: Thực hành : Nhận biết một vài dạng đột biến - SGK Sinh học 9
Bài 27: Thực hành : Quan sát thường biến - SGK Sinh học 9

Chương 5: Di truyền học người

Bài 28: Phương pháp nghiên cứu di truyền người - trang 79 SGK Sinh học 9
Bài 29: Bệnh và tật di truyền ở người - trang 82 Sinh học 9
Bài 30: Di truyền học với con người - trang 86 Sinh học 9

Chương 6: Ứng dụng di truyền

Bài 31: Công nghệ tế bào - trang 89 Sinh học 9
Bài 32: Công nghệ gen - trang 93 Sinh 9
Bài 33: Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống - trang 96 Sinh 9
Bài 34: Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần - trang 99 Sinh 9
Bài 35: Ưu thế lai - trang 102 Sinh 9
Bài 36: Các phương pháp chọn lọc - trang 106 Sinh 9
Bài 37: Thành tựu chọn giống ở Việt Nam - trang 111 sgk Sinh học 9
Bài 38: Thực hành : Tập dượt thao tác giao phấn - Sinh học 9
Bài 39: Thực hành : Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng - Sinh học 9
Bài 40: Ôn tập phần di truyền và biến dị - trang 117 sgk Sinh học 9

Sinh vật và Môi trường

Chương 1: Sinh vật và môi trường

Bài 41: Môi trường và các nhân tố sinh thái - trang 119 Sinh 9
Bài 42: Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật - trang 122 Sinh 9
Bài 43: Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật - trang 126 Sinh 9
Bài 44: Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật - trang 131 Sinh 9
Bài 45-46: Thực hành: Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật - Sinh học 9

Chương 2: Hệ sinh thái

Bài 47: Quần thể sinh vật - trang 139 Sinh 9
Bài 48: Quần thể người - trang 143 Sinh 9
Bài 49: Quần thể xã sinh vật - trang 148 Sinh 9
Bài 50: Hệ sinh thái - trang 150 Sinh 9
Bài 51-52: Thực hành: Hệ sinh thái - Sinh học 9

Chương 3: Con người, dân số và môi trường

Bài 53: Tác động của con người đối với môi trường - trang 159 Sinh 9
Bài 54: Ô nhiễm môi trường - trang 161 Sinh 9
Bài 55: Ô nhiễm môi trường (tiếp theo) - trang 167 Sinh 9
Bài 56-57: Thực hành : Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương - Sinh học 9

Chương 4: Bảo vệ môi trường

Bài 58: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên - trang 173 Sinh 9
Bài 59: Khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã - trang 178 Sinh 9
Bài 60: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái - trang 180 Sinh 9
Bài 61: Luật bảo vệ môi trường - trang 184 Sinh 9
Bài 62: Thực hành: Vận dụng Luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương - Sinh học 9
Bài 63: Ôn tập phần sinh vật và môi trường - trang 190 sgk Sinh học 9
Bài 64: Tổng kết chương trình toàn cấp - trang 191 Sinh 9
Bài 65: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo) - trang 194 sgk Sinh học 9
Bài 66: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo) - trang 196 sgk Sinh học 9