Trang chủ > Lớp 9 > Lý thuyết & 500 bài tập Vật Lí 9 có đáp án > Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 14: Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng - Vật Lí 9

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 14: Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng - Vật Lí 9

I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT

1. Công thức tính công suất điện

Đơn vị của công suất là oát (W).

Ngoài ra cũng thường sử dụng các đơn vị kilôoát (kW), mêgaoát (MW).

1 kW = 1000 W, 1 MW = 1000000 W

2. Công thức tính điện năng

A = P. t = U. I. t

Đơn vị của công là Jun (J) tức là oát. giây (W. s).

Ngoài ra còn sử dụng các đơn vị kJ, Wh, kWh

1 kJ = 1000 J, 1 Wh = 3600 J, 1 kWh = 3600000 J

II. PHƯƠNG PHÁP GIẢI

1. Tính công suất điện

a) Tính công suất điện của một điện trở hay một đoạn mạch

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 14: Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng - Vật Lí 9 hình ảnh 0

b) Tính công suất điện của một dụng cụ khi hoạt động ở hiệu điện thế khác với hiệu điện thế định mức

- Tính điện trở theo công thức:

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 14: Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng - Vật Lí 9 hình ảnh 1

- Tính công suất:

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 14: Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng - Vật Lí 9 hình ảnh 2

2. Tính điện năng

a) Tính điện năng tiêu thụ của dụng cụ:

A = P. t = U. I. t = I2.R. t

b) Tính điện năng có ích của động cơ

Aci = H. Atp

Trong đó H là hiệu suất của động cơ

Atp là công do dòng điện sinh ra

Lưu ý: Khi tính tiền điện hay điện năng với đơn vị là kWh thì ta đổi đơn vị tính của công suất P theo kW và của thời gian t theo giờ (h).

B. Trắc nghiệm & Tự luận

Câu 1: Điện năng không thể biến đổi thành

A. Cơ năng

B. Nhiệt năng

C. Hóa năng

D. Năng lượng nguyên tử

Đáp án đúng là: D

Giải thích:

Điện năng không thể biến đổi thành năng lượng nguyên tử

Câu 2: Công suất điện cho biết

A. khả năng thực hiện công của dòng điện.

B. năng lượng của dòng điện.

C. lượng điện năng sử dụng trong một đơn vị thời gian.

D. mức độ mạnh, yếu của dòng điện.

Đáp án đúng là: C

Giải thích:

Công suất điện cho biết lượng điện năng sử dụng trong một đơn vị thời gian.

Câu 3: Một bàn là được sử dụng với hiệu điện thế 220V thì tiêu thụ một lượng điện năng là 990 kJ trong 15 phút, cường độ dòng điện chạy qua dây nung của bàn là khi đó là bao nhiêu?

A. 5A

B. 10A

C. 15A

D. 20A

Đáp án đúng là: A

Cách tính:

A = 990 kJ = 990000 J

t = 15 phút = 900 s

Cường độ dòng điện chạy qua dây nung là:

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 14: Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng - Vật Lí 9 hình ảnh 3

Câu 4: Cho hai điện trở có giá trị R1 = 2R2. Nếu mắc hai điện trở nối tiếp nhau và đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế U thì công của dòng điện thay đổi như thế nào so với khi hai điện trở mắc song song?

A. tăng 4 lần

B. giảm 4,5 lần

C. tăng 2 lần

D. giảm 3 lần

Đáp án đúng là: B

Cách tính:

Gọi R = R2

Khi mắc song song

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 14: Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng - Vật Lí 9 hình ảnh 4

Công của dòng điện:

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 14: Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng - Vật Lí 9 hình ảnh 5

Khi mắc nối tiếp:

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 14: Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng - Vật Lí 9 hình ảnh 6

Công của dòng điện:

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 14: Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng - Vật Lí 9 hình ảnh 7

Ta có:

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 14: Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng - Vật Lí 9 hình ảnh 8

Vậy A1 = 4,5. A2

Câu 5: Cho đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song. Biết hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch là UAB = 24V; giá trị các điện trở R1 = R2 = 8Ω. Trong thời gian 12 phút, công của dòng điện sản ra trong mạch là:

A. 103680J

B. 1027,8J

C. 712,8J

D. 172,8J

Đáp án đúng là: A

Cách tính:

Khi mắc song song

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 14: Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng - Vật Lí 9 hình ảnh 9

Công của dòng điện:

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 14: Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng - Vật Lí 9 hình ảnh 10

Câu 6: Trên bếp điện có ghi 220V – 880W

a) Cần dùng bếp ở hiệu điện thế là bao nhiêu để nó hoạt động bình thường? Tính cường độ dòng điện chạy qua bếp khi đó.

b) Tính điện năng mà bếp hoạt động bình thường trong 3 giờ.

c) Khi bếp hoạt động, điện năng được biến đổi thành các dạng năng lượng nào? Tính công suất hao phí, biết hiệu suất của bếp là 80%.

a) Để bếp hoạt động bình thường ta phải dùng hiệu điện thế 220V.

Cường độ dòng điện qua bếp:

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 14: Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng - Vật Lí 9 hình ảnh 11

b) Điện năng bếp tiêu thụ trong 3 giờ khi nó hoạt động bình thường:

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 14: Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng - Vật Lí 9 hình ảnh 12

c) Khi bếp hoạt động, điện năng biến đổi thành quang năng và nhiệt năng. Vì hiệu suất của bếp là 80% nên phần công suất tiêu thụ dưới dạng quang năng và nhiệt năng tỏa ra môi trường xung quanh chiếm 20%

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 14: Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng - Vật Lí 9 hình ảnh 13

Câu 7: Khi mắc một bóng điện vào hiệu điện thế 220V thì dòng điện chạy qua nó có cường độ là 250mA.

a) Tính điện trở và công suất của bóng khi đó.

b) Bóng này được sử dụng trung bình 5 giờ trong một ngày. Tính điện năng và số tiền phải trả mà bóng tiêu thụ trong 30 ngày theo đơn vị Jun và số đếm tương ứng của công tơ điện. Biết giá tiền điện phải trả là 1000 đồng/1 chữ.

a) Điện trở của bóng đèn:

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 14: Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng - Vật Lí 9 hình ảnh 14

Công suất của bóng đèn:

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 14: Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng - Vật Lí 9 hình ảnh 15

b) Điện năng bóng đèn tiêu thụ:

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 14: Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng ảnh 17

Hay A = 8,25.1000.3600 = 29700000 J

Số tiền phải trả trong 30 ngày là: T = 8,25.1000 = 8250 đồng

Câu 8: Có hai điện trở 60Ω và 120Ω được mắc song song vào hai điểm A, B. Cường độ dòng điện qua mạch chính là 1,8A. Tính:

a) Hiệu điện thế và công suất tiêu thụ của đoạn AB.

b) Cường độ dòng điện qua mỗi điện trở.

c) Nếu 2 điện trở đó mắc nối tiếp thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch lúc đó như thế nào so với khi chúng mắc song song? Hiệu điện thế giữa hai đầu A, B vẫn không đổi.

a) Hiệu điện thế và công suất tiêu thụ của đoạn AB:

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 14: Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng - Vật Lí 9 hình ảnh 16

b) Cường độ dòng điện qua mỗi điện trở:

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 14: Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng - Vật Lí 9 hình ảnh 17

I2 = I – I1 = 1,8 – 1,2 = 0,6A

c) Khi mắc nối tiếp, cường độ dòng điện qua mạch và qua các điện trở:

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 14: Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng - Vật Lí 9 hình ảnh 18

Công suất tiêu thụ:

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 14: Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng - Vật Lí 9 hình ảnh 19

Từ (1) (2) ta có:

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 14: Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng - Vật Lí 9 hình ảnh 20

Vậy khi hai điện trở mắc nối tiếp với nhau, công suất tiêu thụ của chúng nhỏ hơn 4,5 lần so với khi chúng mắc song song với nhau.

Câu 9: Một gia đình dùng mạng điện có hiệu điện thế 220V để thắp sáng nhưng trong nhà lại chỉ có 3 bóng đèn: Đ1 (110V – 40W), Đ2 (110V – 40W), Đ3 (110V – 80W).

a) Muốn các bóng đèn đều sáng bình thường phải mắc chúng vào mạng điện theo sơ đồ nào? Tính cường độ dòng điện qua mỗi bóng.

b) Muốn mắc 3 bóng đèn đó song song với nhau cũng vào mạng điện như trên thì phải mắc thêm một điện trở phụ R theo sơ đồ nào và có trị số là bao nhiêu để chúng sáng bình thường.

a) Muốn các bóng đèn đều sáng bình thường phải mắc chúng vào mạng điện theo sơ đồ như hình vẽ:

Vật Lí lớp 9 | Tổng hợp Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 9 có đáp án

Điện trở các bóng đèn và của đoạn AB:

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 14: Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng - Vật Lí 9 hình ảnh 21

Cường độ dòng điện qua mỗi bóng đèn:

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 14: Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng - Vật Lí 9 hình ảnh 22

b) Mắc mạch theo sơ đồ như hình vẽ:

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 14: Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng - Vật Lí 9 hình ảnh 23

Điện trở đoạn AC:

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 14: Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng - Vật Lí 9 hình ảnh 24

Để các bóng đèn sáng bình thường thì: UR = UAC = 110V tức là R = RAC = 75,625 Ω

Câu 10: Cho mạch điện như hình vẽ:

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 14: Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng - Vật Lí 9 hình ảnh 25

Mạch được nối với một nguồn điện có hiệu điện thế không đổi UAB = 18V. Cho biết R1 = 4,2 Ω, R2 = 6 Ω. R3 là một biến trở. Trên bóng đèn Đ có ghi 6V – 3W.

a) Cho R3 = 12Ω, tìm công suất tiêu thụ của đèn Đ.

b) Để đèn Đ sáng bình thường thì ta phải di chuyển con chạy C về phía nào? Tính phần biến trở R’3 tham gia vào mạch điện lúc đó.

Ta vẽ lại mạch điện như hình vẽ:

Vật Lí lớp 9 | Tổng hợp Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 9 có đáp án

Điện trở của đèn:

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 14: Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng - Vật Lí 9 hình ảnh 26

a) Điện trở tương đương của mạch:

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 14: Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng - Vật Lí 9 hình ảnh 27

Cường độ dòng điện qua mạch, qua các điện trở và đèn:

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 14: Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng - Vật Lí 9 hình ảnh 28

Công suất tiêu thụ của đèn:

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 14: Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng - Vật Lí 9 hình ảnh 29

b) Khi đèn sáng đúng định mức thì Ud = 6V, Id = 0,5A

Gọi x là điện trở tương đương của đoạn mạch CB

Vì đoạn AC nối tiếp với CB nên ta có:

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 14: Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng - Vật Lí 9 hình ảnh 30

Mà U1 = Um – U2 = 18 – U2 (2)

Từ (1) và (2) ta suy ra:

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 14: Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng - Vật Lí 9 hình ảnh 31

Mà ta lại có: U2 = I2.R2 = (Im – Idmd). R2 = (Im – 0,5). 6

⇒ U2 = 6Im – 3 (4)

Thế (4) vào (3) ta được: (4,2 + x). (6Im – 3) = 18. x

⇔ 6Im. (4,2 + x) – 12,6 – 3x = 18x

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 14: Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng - Vật Lí 9 hình ảnh 32

Mà:

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 14: Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng - Vật Lí 9 hình ảnh 33