Trang chủ > Lớp 9 > Giải BT Địa Lí 9 (200 bài - ngắn nhất)

Giải BT Địa Lí 9 (200 bài - ngắn nhất)

Giới thiệu về Giải BT Địa Lí 9 (200 bài - ngắn nhất)

Ảnh Giải BT Địa Lí 9 (200 bài - ngắn nhất) Giải BT Địa Lí 9 (200 bài - ngắn nhất) gồm 44 bài viết là phương pháp giải bài tập môn Địa Lí lớp 9. Loạt bài viết này là các bài tập ngắn có chọn lọc và xoay quanh phần Địa Lí Việt Nam.
Địa Lí Dân Cư gồm 5 bài: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam, Dân số và gia tăng dân số, Phân bố dân cư và các loại hình quần cư, Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống, Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999
Địa Lí Kinh tế gồm 11 bài: Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam, Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp, Sự phát triển và phân bố nông nghiệp, Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản, Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm
Sự phân hóa lãnh thổ gồm 24 bài
Địa lý địa phương gồm 4 bài

Mục lục Giải BT Địa Lí 9 (200 bài - ngắn nhất)

Địa Lí Việt Nam (tiếp theo)

Địa Lí Dân Cư

Địa Lí 9 Bài 1: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam - trang 4 Địa Lí 9
Địa Lí 9 Bài 2: Dân số và gia tăng dân số - trang 7 Địa Lí 9
Địa Lí 9 Bài 3: Phân bố dân cư và các loại hình quần cư - trang 10 Địa Lí 9
Địa Lí 9 Bài 4: Lao động và việc làm - Chất lượng cuộc sống - trang 15 Địa Lí 9
Bài 5: Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999 - Địa Lí 9

Địa Lí Kinh Tế

Địa Lí 9 Bài 6: Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam - trang 20 Địa Lí 9
Địa Lí 9 Bài 7: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp - trang 24 Địa Lí 9
Địa Lí 9 Bài 8: Sự phát triển và phân bố nông nghiệp - trang 28 Địa Lí 9
Địa Lí 9 Bài 9: Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản - trang 34 Địa Lí 9
Bài 10: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm - Địa Lí 9
Địa Lí 9 Bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp - trang 39 Địa Lí 9
Địa Lí 9 Bài 12: Sự phát triển và phân bố công nghiệp - trang 42 Địa Lí 9
Địa Lí 9 Bài 13: Vai trò đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ - trang 48 Địa Lí 9
Địa Lí 9 Bài 14: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông - trang 51 Địa Lí 9
Địa Lí 9 Bài 15: Thương mại và du lịch - trang 57 Địa Lí 9
Bài 16: Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế - Địa Lí 9

Sự Phân Hóa Lãnh Thổ

Địa Lí 9 Bài 17: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ - trang 61 Địa Lí 9
Địa Lí 9 Bài 18: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiếp theo) - trang 67
Bài 19: Thực hành: Đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với phát triển công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ - Địa Lí 9
Địa Lí 9 Bài 20: Vùng Đồng bằng sông Hồng - trang 71 Địa Lí 9
Địa Lí 9 Bài 21: Vùng Đồng bằng sông Hồng (tiếp theo) - trang 76 Địa Lí 9
Bài 22: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người - Địa Lí 9
Địa Lí 9 Bài 23: Vùng Bắc Trung Bộ - trang 81 Địa Lí 9
Địa Lí 9 Bài 24: Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo) - trang 85
Địa Lí 9 Bài 25: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ - trang 90
Địa Lí 9 Bài 26: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp theo) - trang 95
Bài 27: Thực hành: Kinh tế biển Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ - Địa Lí 9
Địa Lí 9 Bài 28: Vùng Tây Nguyên - trang 101
Địa Lí 9 Bài 29: Vùng Tây Nguyên (tiếp theo) - trang 106
Bài 30: Thực hành: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và Miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên - Địa Lí 9
Địa Lí 9 Bài 31: Vùng Đông Nam Bộ - trang 113
Địa Lí 9 Bài 32: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo) - trang 117
Địa Lí 9 Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo) - trang 121
Bài 34: Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ Địa Lí 9
Địa Lí 9 Bài 35: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long - trang 125 Địa Lí 9
Địa Lí 9 Bài 36: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo) - trang 129
Bài 37: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long - Địa Lí 9
Địa Lí 9 Bài 38: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển - Đảo -
Địa Lí 9 Bài 39: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển - Đảo (tiếp theo) - trang 140
Bài 40: Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí - Địa Lí 9

Địa Lí Địa Phương

Địa Lí 9 Bài 41: Địa lí tỉnh thành phố - trang 147
Địa Lí 9 Bài 42: Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo) - trang 149
Địa Lí 9 Bài 43: Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo) - trang 150
Địa Lí 9 Bài 44: Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên. Vẽ và phân tích biểu đồ cơ cấu kinh tế của địa phương