Trang chủ > Lớp 12 > Giải BT Hóa học 12 nâng cao

Giải BT Hóa học 12 nâng cao

Giới thiệu về Giải BT Hóa học 12 nâng cao

Ảnh Giải BT Hóa học 12 nâng cao Giải BT Hóa học 12 nâng cao gồm 58 bài viết là các bài tập bám sát vào nội dung chương trình học của sách giáp khoa Hóa học 12.
Chương trình Hóa học 12 gồm các chương:
- Chương 1: Este - Lipit
- Chương 2: Cacbonhiđrat
- Chương 3: Amin - Amino Axit - Protein
- Chương 4: Polime và vật liệu Polime
- Chương 5: Đại cương về kim loại
- Chương 6: Kim loại kiềm - Kim loại kiềm thổ - Nhôm
- Chương 7: Crom - Sắt - Đồng
- Chương 8: Phân biệt một số chất vô cơ. Chuẩn độ dung dịch
- Chương 9: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường

Mục lục Giải BT Hóa học 12 nâng cao

Chương 1: Este - Lipit

Bài 1: Este
Bài 2: Lipit
Bài 3: Chất giặt rửa
Bài 4: Luyện tập: Mối liên hệ giữa hiđrocacbon và một số dẫn xuất của hiđrocacbon

Chương 2: Cacbonhiđrat

Bài 5: Glucozơ
Bài 6: Saccarozơ
Bài 7: Tinh bột
Bài 8: Xenlulozơ
Bài 9: Luyện tập: Cấu trúc và tính chất của một số cacbohiđrat tiêu biểu
Bài 10: Bài thực hành 1: Điều chế este và tính chất của một số cacbohiđrat

Chương 3: Amin - Amino Axit - Protein

Bài 11: Amin
Bài 12: Amino axit
Bài 13: Peptit và protein
Bài 14: Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit, protein
Bài 15: Bài thực hành 2: Một số tính chất của amin, amino axit và protein

Chương 4: Polime và vật liệu Polime

Bài 16: Đai cương về polime
Bài 17: Vật liệu polime
Bài 18: Luyện tập: Polime và vật liệu polime

Chương 5: Đại cương về kim loại

Bài 19: Kim loại và hợp kim
Bài 20: Dãy điện hóa của kim loại
Bài 21: Luyện tập: Tính chất của kim loại
Bài 22: Sự điện phân
Bài 23: Sự ăn mòn kim loại
Bài 24: Điều chế kim loại
Bài 25: Luyện tập: Sự điện phân - Sự ăn mòn kim loại - Điều chế kim loại
Bài 26: Bài thực hành 3: Dãy điện hóa của kim loại. Điều chế kim loại
Bài 27: Bài thực hành 4: Ăn mòn kim loại. Chống ăn mòn kim loại

Chương 6: Kim loại kiềm - Kim loại kiềm thổ - Nhôm

Bài 28: Kim loại kiềm
Bài 29: Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm
Bài 30: Kim loại kiềm thổ
Bài 31: Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ
Bài 32: Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ
Bài 33: Nhôm
Bài 34: Một số hợp chất quan trọng của nhôm
Bài 35: Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm
Bài 36: Bài thực hành số 5: Tính chât của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng
Bài 37: Bài thực hành số 6: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm

Chương 7: Crom - Sắt - Đồng

Bài 38: Crom
Bài 39: Một số hợp chất của crom
Bài 40: Sắt
Bài 41: Một số hợp chất của sắt
Bài 42: Hợp kim của sắt
Bài 43: Đồng và một số hợp chất của đồng
Bài 44: Sơ lược về một số kim loại khác
Bài 45: Luyện tập: Tính chất của crom, sắt và những hợp chất của chúng
Bài 46: Luyện tập: Tính chất của đồng và hợp chất của đồng. Sơ lược về các kim loại Ag, Au, Ni, Zn, Sn, Pb
Bài 47: Bài thực hành 7: Tính chất hóa học của crom, sắt, đồng và những hợp chất của chúng

Chương 8: Phân biệt một số chất vô cơ. Chuẩn độ dung dịch

Bài 48: Nhận biết một số cation trong dung dịch
Bài 49: Nhận biết một số anion trong dung dịch
Bài 50: Nhận biết một số chất khí
Bài 51: Chuẩn độ axit - bazơ
Bài 52: Chuẩn độ oxi hóa - khử bằng phương pháp pemanganat
Bài 53: Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ
Bài 54: Bài thực hành 8: Nhân biệt một số ion trong dung dịch
Bài 55: Bài thực hành 9: Chuẩn độ dung dịch

Chương 9: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường

Bài 56: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế
Bài 57: Hóa học và vấn đề xã hội
Bài 58: Hóa học và vấn đề môi trường