Trang chủ > Lớp 6 > Giải BT Toán 6

Giải BT Toán 6

Giới thiệu về Giải BT Toán 6

Ảnh Giải BT Toán 6 Giải BT Toán 6 gồm có 5 phần với tổng số 108 bài viết. Nội dung cụ thể như sau:
Phần Số học - Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên gồm 35 bài viết
Phần Số học - Chương 2: Số nguyên gồm 21 bài viết
Phần Hình học - Chương 1: Đoạn thẳng gồm 11 bài viết
Phần Số học - Chương 3: Phân số gồm 30 bài viết
Phần Hình học - Chương 2: Góc gồm 11 bài viết
Giải BT Toán 6 hướng dẫn các em học sinh cách giải bài tập trong sách Toán 6, giúp các em thực hành thêm, nắm chắc kiến thức và đạt kết quả cao nhất trong học tập.

Mục lục Giải BT Toán 6

Phần Số học - Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp (trang 6 SGK Toán 6 tập 1)
Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên (trang 6-7 sgk Toán 6 Tập 1)
Bài 3: Ghi số tự nhiên (trang 10 sgk Toán 6 Tập 1)
Bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con (trang 12 Toán 6 Tập 1)
Luyện tập trang 14 (trang 14 SGK Toán 6 Tập 1)
Bài 5: Phép cộng và phép nhân (trang 17 Toán 6 Tập 1)
Luyện tập 1 trang 17 (trang 17 sgk Toán 6 Tập 1)
Luyện tập 2 trang 19 (trang 19 SGK Toán 6 Tập 1)
Bài 6: Phép trừ và phép chia (trang 24 Toán 6 Tập 1)
Luyện tập 1 trang 24 (trang 24 sgk Toán 6 Tập 1)
Luyện tập 2 trang 25 (trang 25 sgk Toán 6 Tập 1)
Bài 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số (trang 27 Toán 6 Tập 1)
Luyện tập trang 28 (trang 28 sgk Toán 6 Tập 1)
Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số (trang 30 Toán 6 Tập 1)
Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính (trang 32 Toán 6 Tập 1)
Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng (trang 34 Toán 6 Tập 1)
Luyện tập trang 36 trang 36 sgk Toán 6 Tập 1
Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 (trang 37 Toán 6 Tập 1)
Luyện tập trang 39 (trang 39 sgk Toán 6 Tập 1)
Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 (trang 40 Toán 6 Tập 1)
Luyện tập trang 42 (trang 42 sgk Toán 6 Tập 1)
Bài 13: Ước và bội (trang 43 Toán 6 Tập 1)
Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố (trang 46 Toán 6 Tập 1)
Luyện tập trang 47 (trang 47 sgk Toán 6 Tập 1)
Bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố (trang 50 Toán 6 Tập 1)
Luyện tập trang 50 (trang 50 sgk Toán 6 Tập 1)
Bài 16: Ước chung và bội chung (trang 52 Toán 6 Tập 1)
Luyện tập trang 53 (trang 53 SGK Toán 6 Tập 1)
Bài 17: Ước chung lớn nhất (trang 55 Toán 6 Tập 1 )
Luyện tập 1 trang 56 (trang 56 SGK Toán 6 Tập 1)
Luyện tập 2 trang 57 (trang 57 sgk Toán 6 Tập 1)
Bài 18: Bội chung nhỏ nhất ( trang 59 SGK Toán 6 Tập 1)
Luyện tập 1 trang 59 (trang 59 SGK Toán 6 Tập 1)
Luyện tập 2 trang 60 ( trang 60 SGK Toán 6 Tập 1)
Ôn tập chương 1 (Câu hỏi - Bài tập) (trang 61 sgk Toán 6 Tập 1)

Phần Số học - Chương 2: Số nguyên

Bài 1: Làm quen với số âm (trang 66 Toán 6 Tập 1)
Bài 2: Tập hợp các số nguyên (trang 69 Toán 6 Tập 1)
Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên (trang 71 Toán 6 Tập 1)
Luyện tập trang 73 (trang 73 SGK Toán 6 Tập 1)
Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu (trang 75 Toán 6 Tập 1)
Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu (trang 76 Toán 6 Tập 1)
Luyện tập trang 77 (trang 77 SGK Toán 6 Tập 1)
Bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên (trang 77 Toán 6 Tập 1)
Luyện tập trang 79 (trang 79 SGK Toán 6 Tập 1)
Bài 7: Phép trừ hai số nguyên (trang 81 SGK Toán 6 Tập 1)
Luyện tập trang 82 (trang 82 SGK Toán 6 Tập 1)
Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc (trang 83 Toán 6 Tập 1)
Bài 9: Quy tắc chuyển vế (trang 87 Toán 6 Tập 1)
Luyện tập trang 87 (trang 87 SGK Toán 6 Tập 1)
Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu (trang 88 Toán 6 Tập 1)
Bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu (trang 90 Toán 6 Tập 1)
Luyện tập trang 92 (trang 92 SGK Toán 6 Tập 1)
Bài 12: Tính chất của phép nhân (trang 94 Toán 6 Tập 1)
Luyện tập trang 95 (trang 95 SGK Toán 6 Tập 1)
Bài 13: Bội và ước của một số nguyên (trang 96 Toán 6 Tập 1)
Ôn tập chương 2 (Câu hỏi - Bài tập) (trang 98 SGK Toán 6 Tập 1)

Phần Hình học - Chương 1: Đoạn thẳng

Bài 1: Điểm. Đường thẳng (trang 104 Toán 6 Tập 1)
Bài 2: Ba điểm thẳng hàng (trang 106 SGK Toán 6 Tập 1)
Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm (trang 108 Toán 6 Tập 1)
Bài 5: Tia ( trang 112 Toán 6 Tập 1)
Luyện tập trang 113 (trang 113 SGK Toán 6 Tập 1)
Bài 6: Đoạn thẳng (trang 115 SGK Toán 6 Tập 1)
Bài 7: Độ dài đoạn thẳng (trang 118 Toán 6 Tập 1)
Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB? (trang 120 Toán 6 Tập 1)
Bài 9: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài (trang 124 SGK Toán 6 Tập 1)
Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng (trang 125 SGK Toán 6 Tập 1)
Ôn tập phần hình học (Câu hỏi - Bài tập) (trang 127 SGK Toán 6 Tập 1)

Phần Số học - Chương 3: Phân số

Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số (trang 5 Toán 6 Tập 2)
Bài 2: Phân số bằng nhau (trang 8 Toán 6 Tập 2)
Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số (trang 9 Toán 6 Tập 2 )
Bài 4: Rút gọn phân số (trang 13 Toán 6 Tập 2)
Luyện tập trang 15 (trang 15 SGK Toán 6 Tập 2)
Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số (trang 17 Toán 6 Tập 2)
Luyện tập trang 19 (trang 19 SGK Toán 6 Tập 2)
Bài 6: So sánh phân số (trang 22 Toán 6 Tập 2)
Bài 7: Phép cộng phân số (trang 25 Toán tập 2)
Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số (trang 27 Toán 6 Tập 2 )
Luyện tập trang 29 (trang 29 SGK Toán 6 tập 2)
Bài 9: Phép trừ phân số (trang 31 Toán 6 Tập 2)
Luyện tập trang 34 (trang 34 SGK Toán 6 Tập 2)
Bài 10: Phép nhân phân số (trang 35 Toán 6 Tập 2 )
Bài 11: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số (trang 37 Toán 6 Tập 2)
Luyện tập trang 40 (trang 40 SGK Toán 6 tập 2)
Bài 12: Phép chia phân số (trang 41 Toán 6 Tập 2)
Luyện tập trang 43 (trang 43 SGK Toán 6 Tập 2)
Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm (trang 44 Toán 6 Tập 2)
Luyện tập trang 47 (trang 47 SGK Toán 6 tập 2)
Luyện tập trang 48 (trang 48 SGK Toán 6 tập 2)
Bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho trước (trang 51 Toán 6 Tập 2)
Luyện tập trang 52 (trang 52 SGK Toán 6 tập 2)
Bài 15: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó (trang 54 Toán 6 Tập 2)
Luyện tập trang 55 (trang 55 SGK Toán 6 tập 2)
Bài 16: Tìm tỉ số của hai số (trang 57 Toán 6 Tập 2)
Luyện tập trang 59 (trang 59 SGK Toán 6 tập 2)
Bài 17: Biểu đồ phần trăm (trang 61 Toán 6 Tập 2)
Ôn tập chương 3 (Câu hỏi - Bài tập) (trang 63 Toán 6 Tập 2)
Ôn tập cuối năm phần số học (trang 66 SGK Toán 6 tập 2)

Phần Hình học - Chương 2: Góc

Bài 1: Nửa mặt phẳng (trang 72 Toán 6 Tập 2)
Bài 2: Góc (trang 74 Toán 6 Tập 2)
Bài 3: Số đo góc (trang 77 Toán 6 Tập 2)
Bài 4: Khi nào thì xOy + yOz = xOz (trang 80 Toán 6 Tập 2)
Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo (trang 84 SGK Toán 6 tập 2)
Bài 6: Tia phân giác của góc (trang 86 Toán 6 Tập 2)
Luyện tập trang 87 (trang 87 SGK Toán 6 tập 2)
Bài 7: Thực hành đo góc trên mặt đất (trang 89 SGK Toán 6 tập 2)
Bài 8: Đường tròn (trang 91 SGK Toán 6 tập 2)
Bài 9: Tam giác (trang 94 SGK Toán 6 tập 2)
Ôn tập phần hình học Toán 6 Tập 2 (trang 96 SGK Toán 6 tập 2)