Trang chủ > Lớp 11 > Giải BT Hóa học 11 nâng cao

Giải BT Hóa học 11 nâng cao

Giới thiệu về Giải BT Hóa học 11 nâng cao

Ảnh Giải BT Hóa học 11 nâng cao Giải BT Hóa học 11 nâng cao gồm 63 bài viết là phương pháp giải các bài tập hóa học nâng cao. Các bài tập bám sát vào nội dung chương trình sách giáo khoa Hóa học 11 với 9 chương:
Chương 1: Sự điện li
Bài 1: Sự điện li
Bài 2: Axit, bazơ và muối
Bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit-bazơ
Bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
Bài 5: Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
Bài 6: Bài thực hành 1: Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
Chương 2: Nitơ - Photpho
Bài 7: Nitơ
Bài 8: Amoniac và muối amoni
Bài 9: Axit nitric và muối nitrat
Bài 10: Photpho
Bài 11: Axit photphoric và muối photphat
Bài 12: Phân bón hóa học
Bài 13: Luyện tập: Tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng
Bài 14: Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho
Chương 3: Cacbon - Silic
Bài 15: Cacbon
Bài 16: Hợp chất của cacbon
Bài 17: Silic và hợp chất của silic
Bài 18: Công nghiệp silicat
Bài 19: Luyện tập: Tính chất hóa học của cacbon, silic và các hợp chất của chúng
Chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ
Bài 20: Mở đầu về hóa học hữu cơ
Bài 21: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
Bài 22: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
Bài 23: Phản ứng hữu cơ
Bài 24: Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo
Chương 5: Hiđrocacbon no
Bài 25: Ankan
Bài 26: Xicloankan
Bài 27: Luyện tập: Ankan và xicloankan
Bài 28: Bài thực hành số 3: Phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của metan

Mục lục Giải BT Hóa học 11 nâng cao

Chương 1: Sự điện li

Bài 1: Sự điện li - Giải BT Hóa học 11 nâng cao
Bài 2: Phân loại các chất điện li
Bài 3: Axit, bazơ và muối
Bài 4: Sự điện li của nước - pH - Chất chỉ chỉ thị axit-bazơ - Giải BT Hóa học 11 nâng cao
Bài 5: Luyện tập Axit, bazơ và muối - Giải BT Hóa học 11 nâng cao
Bài 6: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li - Giải BT Hóa học 11 nâng cao
Bài 7: Luyện tập Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li - Giải BT Hóa học 11 nâng cao
Bài 8: Thực hành Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch - Giải BT Hóa học 11 nâng cao

Chương 2: Nhóm Nitơ

Bài 9: Khái quát về nhóm nitơ - Giải BT Hóa học 11 nâng cao
Bài 10: Nitơ - Giải BT Hóa học 11 nâng cao
Bài 11: Amoniac và muối amoni - Giải BT Hóa học 11 nâng cao
Bài 12: Axit nitric và muối nitrat - Giải BT Hóa học 11 nâng cao
Bài 13: Luyện tập Tính chất của nitơ và hợp chất của nitơ - Giải BT Hóa học 11 nâng cao
Bài 14: Photpho - Giải BT Hóa học 11 nâng cao
Bài 15: Axit photphoric và muối photphat - Giải BT Hóa học 11 nâng cao
Bài 16: Phân bón hóa học
Bài 17: Luyện tập tính chất của photpho và các hợp chất của photpho - Giải BT Hóa học 11 nâng cao
Bài 18: Thực hành tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho. Phân biệt một số loại phân bón - Giải BT Hóa học 11 nâng cao

Chương 3: Nhóm cacbon

Bài 19: Khái quát về nhóm cacbon - Giải BT Hóa học 11 nâng cao
Bài 20: Cacbon - Giải BT Hóa học 11 nâng cao
Bài 21: Hợp chất của cacbon - Giải BT Hóa học 11 nâng cao
Bài 22: Silic và hợp chất của silic - Giải BT Hóa học 11 nâng cao
Bài 23: Công nghiệp silicat - Giải BT Hóa học 11 nâng cao
Bài 24: Luyện tập tính chất của cacbon, silic và hợp chất của chúng - Giải BT Hóa học 11 nâng cao

Chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ

Bài 25: Hóa học hữu cơ và hợp chất hữu cơ - Giải BT Hóa học 11 nâng cao
Bài 26: Phân loại và gọi tên hợp chất hữu cơ - Giải BT Hóa học 11 nâng cao
Bài 27: Phân tích nguyên tố - Giải BT Hóa học 11 nâng cao
Bài 28: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ - Giải BT Hóa học 11 nâng cao
Bài 29: Luyện tập chất hữu cơ, công thức phân tử - Giải BT Hóa học 11 nâng cao
Bài 30: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ - Giải BT Hóa học 11 nâng cao
Bài 31: Phản ứng hữu cơ - Giải BT Hóa học 11 nâng cao
Bài 32: Luyện tập cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ - Giải BT Hóa học 11 nâng cao

Chương 5: Hiđrocacbon no

Bài 33: Ankan - Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp - Giải BT Hóa học 11 nâng cao
Bài 34: Ankan - Cấu trúc phân tử và tính chất vật lí - Giải BT Hóa học 11 nâng cao
Bài 35: Ankan - Tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng - Giải BT Hóa học 11 nâng cao
Bài 36: Xicloankan - Giải BT Hóa học 11 nâng cao
Bài 37: Luyện tập Ankan và xicloankan - Giải BT Hóa học 11 nâng cao
Bài 38: Thực hành phân tích định tính - Điều chế và tính chất của metan - Giải BT Hóa học 11 nâng cao

Chương 6: Hiđrocacbon không no

Bài 39: Anken - Danh pháp, cấu trúc và đồng phân - Giải BT Hóa học 11 nâng cao
Bài 40: Anken - Tính chất, điều chế và ứng dụng - Giải BT Hóa học 11 nâng cao
Bài 41: Ankađien - Giải BT Hóa học 11 nâng cao
Bài 42: Khái niệm về tecpen - Giải BT Hóa học 11 nâng cao
Bài 43: Ankin - Giải BT Hóa học 11 nâng cao
Bài 44: Luyện tập hiđrocacbon không no - Giải BT Hóa học 11 nâng cao
Bài 45: Thực hành tính chất của hiđrocacbon không no - Giải BT Hóa học 11 nâng cao

Chương 7: Hiđrocacbon thơm - Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên

Bài 46: Benzen và ankylbenzen - Giải BT Hóa học 11 nâng cao
Bài 47: Stiren và naphtalen - Giải BT Hóa học 11 nâng cao
Bài 48: Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên - Giải BT Hóa học 11 nâng cao
Bài 49: Luyện tập so sánh đặc điểm cấu trúc và tính chất của hiđrocacbon thơm với hiđrocacbon no và không no - Giải BT Hóa học 11 nâng cao
Bài 50: Thực hành tính chất của một số hiđrocacbon thơm - Giải BT Hóa học 11 nâng cao

Chương 8: Dẫn xuất halogen. Ancol - Phenol

Bài 51: Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon - Giải BT Hóa học 11 nâng cao
Bài 52: Luyện tập dẫn xuất hiđrocacbon - Giải BT Hóa học 11 nâng cao
Bài 53: Ancol - Cấu tạo, danh pháp, tính chất vật lí - Giải BT Hóa học 11 nâng cao
Bài 54: Ancol - Tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng - Giải BT Hóa học 11 nâng cao
Bài 55: Phenol - Giải BT Hóa học 11 nâng cao
Bài 56: Luyện tập ancol, phenol - Giải BT Hóa học 11 nâng cao
Bài 57: Thực hành tính chất của một vài dẫn xuất halogen, ancol và phenol - Giải BT Hóa học 11 nâng cao

Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Bài 58: Anđehit và xeton - Giải BT Hóa học 11 nâng cao
Bài 59: Luyện tập Anđehit và xeton - Giải BT Hóa học 11 nâng cao
Bài 60: Axit cacboxylic - Cấu trúc, danh pháp và tính chất vật lí - Giải BT Hóa học 11 nâng cao
Bài 61: Axit cacboxylic - Tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng - Giải BT Hóa học 11 nâng cao
Bài 62: Luyện tập Axit cacboxylic - Giải BT Hóa học 11 nâng cao
Bài 63: Thực hành tính chất của anđehit và axit cacboxylic - Giải BT Hóa học 11 nâng cao