Trang chủ > Lớp 10 > BT trắc nghiệm GDCD 10

BT trắc nghiệm GDCD 10

Giới thiệu về BT trắc nghiệm GDCD 10

Ảnh BT trắc nghiệm GDCD 10 BT trắc nghiệm GDCD 10 gồm 40 bài viết là các bài tập trắc nghiệm bám sát vào nội dung chương trình GDCD 10 cả phần 1 và phần 2:
Phần 1: Công dân với việc hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học
Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng
Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất
Nguồn gốc vận động phát triên của sự vật và hiện tượng
Cách thức vận động, phát triên của sự vật và hiện tượng
Khuynh hướng phát triền của sự vật và hiện tượng
Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức
Con người là chủ thể của lịch sử và là mục tiêu phát triên của xã hội
Phần 2: Công dân với đạo đức
Quan niệm về đạo đức
Quan niệm về đạo đức
Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học
Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình
Công dân với cộng đồng
Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại
Tự hoàn thiện bản thân

Mục lục BT trắc nghiệm GDCD 10

Phần 1: Công dân với việc hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học

Trắc nghiệm Bài 1: Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng (phần 1)
Trắc nghiệm Bài 1: Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng (phần 2)
Trắc nghiệm Bài 3: Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất (phần 1)
Trắc nghiệm Bài 3: Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất (phần 2)
Trắc nghiệm Bài 3: Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất (phần 3)
Trắc nghiệm Bài 4: Nguồn gốc vận động phát triên của sự vật và hiện tượng (phần 1)
Trắc nghiệm Bài 4: Nguồn gốc vận động phát triên của sự vật và hiện tượng (phần 2)
Trắc nghiệm Bài 4: Nguồn gốc vận động phát triên của sự vật và hiện tượng (phần 3)
Trắc nghiệm Bài 5: Cách thức vận động, phát triên của sự vật và hiện tượng (phần 1)
Trắc nghiệm Bài 5: Cách thức vận động, phát triên của sự vật và hiện tượng (phần 2)
Trắc nghiệm Bài 5: Cách thức vận động, phát triên của sự vật và hiện tượng (phần 3)
Trắc nghiệm Bài 6: Khuynh hướng phát triền của sự vật và hiện tượng (phần 1)
Trắc nghiệm Bài 6: Khuynh hướng phát triền của sự vật và hiện tượng (phần 2)
Trắc nghiệm Bài 6: Khuynh hướng phát triền của sự vật và hiện tượng (phần 3)
Trắc nghiệm Bài 7: Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức (phần 1)
Trắc nghiệm Bài 7: Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức (phần 2)
Trắc nghiệm Bài 7: Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức (phần 3)
Trắc nghiệm Bài 9: Con người là chủ thể của lịch sử và là mục tiêu phát triên của xã hội (phần 1)
Trắc nghiệm Bài 9: Con người là chủ thể của lịch sử và là mục tiêu phát triên của xã hội (phần 2)
Trắc nghiệm Bài 9: Con người là chủ thể của lịch sử và là mục tiêu phát triên của xã hội (phần 3)

Phần 2: Công dân với đạo đức

Trắc nghiệm Bài 10: Quan niệm về đạo đức (phần 1)
Bài tập trắc nghiệm 10: Quan niệm về đạo đức (phần 2)
Bài tập trắc nghiệm 10: Quan niệm về đạo đức (phần 3)
Trắc nghiệm Bài 11: Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học (phần 1)
Trắc nghiệm Bài 11: Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học (phần 2)
Trắc nghiệm Bài 11: Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học (phần 3)
Trắc nghiệm Bài 12: Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình (phần 1)
Trắc nghiệm Bài 12: Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình (phần 2)
Trắc nghiệm Bài 12: Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình (phần 3)
Trắc nghiệm Bài 13: Công dân với cộng đồng (phần 1)
Trắc nghiệm Bài 13: Công dân với cộng đồng (phần 2)
Trắc nghiệm Bài 13: Công dân với cộng đồng (phần 3)
Trắc nghiệm Bài 14: Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc (phần 1)
Trắc nghiệm Bài 14: Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc (phần 2)
Trắc nghiệm Bài 15: Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại (phần 1)
Trắc nghiệm Bài 15: Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại (phần 2)
Trắc nghiệm Bài 15: Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại (phần 3)
Trắc nghiệm Bài 16: Tự hoàn thiện bản thân (phần 1)
Trắc nghiệm Bài 16: Tự hoàn thiện bản thân (phần 2)
Trắc nghiệm Bài 16: Tự hoàn thiện bản thân (phần 3)