Trang chủ > Lớp 5 > Giải Vở bài tập Toán 5

Giải Vở bài tập Toán 5

Giới thiệu về Giải Vở bài tập Toán 5

Ảnh Giải Vở bài tập Toán 5 Giải Vở bài tập Toán 5 gồm 2 tập:
Tập 1: gồm 2 chương. Chương 1- Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích gồm 31 bài. Chương 2- Số thập phân. Các phép toán với số thập phân gồm 53 bài.
Tập 2: Gồm 5 chương. Chương 3- Hình học gồm 37 bài viết. Chương 4- Số đo thời gian. Toán chuyển động đều gồm 17 bài. Chương 5- Ôn tập gồm 37 bài.
Như vậy, Giải Vở bài tập Toán 5 gồm tất cả 138 bài, giúp các em học sinh được luyện tập các bài tập sát với chương trình học trên lớp, rèn luyện thêm kỹ năng tính toán cũng như cách trình bày để các em ngày càng học tốt toán, yêu thích môn toán hơn nữa!

Mục lục Giải Vở bài tập Toán 5

Mục lục Giải VBT Toán 5 Tập 1

Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích

Bài 1: Ôn tập: Khái niệm về phân số - trang 3 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 2: Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số - trang 4 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 3: Ôn tập: So sánh hai phân số - trang 5 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 4: Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo) - trang 6 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 5: Phân số thập phân - trang 7 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 6: Luyện tập - trang 8 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 7: Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số - trang 9 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 8: Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số - trang 10 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 9: Hỗn số - trang 11 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 10: Hỗn số (tiếp theo) - trang 12 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 11: Luyện tập - trang 13 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 12: Luyện tập chung - trang 14 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 13: Luyện tập chung - trang 16 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 14: Luyện tập chung - trang 17 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 15: Ôn tập về giải toán - trang 18 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 16: Ôn tập và bổ sung về giải toán - trang 21 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 17: Luyện tập - trang 22 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 18: Ôn tập và bổ sung về giải toán tiếp theo - trang 24 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 19: Luyện tập - trang 25 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 20: Luyện tập chung - trang 27 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 21: Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài - trang 28 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 22: Ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng - trang 30 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 23: Luyện tập - trang 31 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 24: Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông - trang 33 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 25: Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích - trang 34 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 26: Luyện tập - trang 35 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 27: Héc-ta - trang 36 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 28: Luyện tập - trang 37 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 29: Luyện tập chung - trang 38 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 30: Luyện tập chung - trang 40 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 31: Luyện tập chung - trang 42 VBT Toán 5 Tập 1

Chương 2: Số thập phân. Các phép toán với số thập phân

I - Số thập phân

Bài 32: Khái niệm số thập phân - trang 44 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 33: Khái niệm số thập phân tiếp theo - trang 45 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 34: Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân - trang 46 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 35: Luyện tập - trang 47 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 36: Số thập phân bằng nhau - trang 48 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 37: So sánh hai số thập phân - trang 48 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 38: Luyện tập - trang 49 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 39: Luyện tập chung - trang 50 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 40: Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân - trang 51 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 41: Luyện tập - trang 51 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 42: Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân - trang 52 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 43: Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân - trang 54 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 44: Luyện tập chung - trang 55 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 45: Luyện tập chung - trang 56 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 46: Luyện tập chung - trang 58 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 47: Tự kiểm tra - trang 59 VBT Toán 5 Tập 1

II - Các phép tính với số thập phân

1. Phép cộng

Bài 48: Cộng hai số thập phân - trang 60 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 49: Luyện tập - trang 61 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 50: Tổng nhiều số thập phân - trang 62 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 51: Luyện tập - trang 63 VBT Toán 5 Tập 1

2. Phép trừ

Bài 52: Trừ hai số thập phân - trang 65 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 53: Luyện tập - trang 66 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 54: Luyện tập chung - trang 67 VBT Toán 5 Tập 1

3. Phép nhân

Bài 55: Nhân một số thập phân với một số tự nhiên - trang 69 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 56: Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, ... - trang 70 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 57: Luyện tập - trang 70 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 58: Nhân một số thập phân với một số thập phân - trang 72 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 59: Luyện tập - trang 73 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 60: Luyện tập - trang 74 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 61: Luyện tập chung - trang 75 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 62: Luyện tập chung - trang 76 VBT Toán 5 Tập 1

4. Phép chia

Bài 63: Chia một số thập phân với một số tự nhiên - trang 78 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 64: Luyện tập - trang 79 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 65: Chia một số thập phân với 10, 100, 1000, ... - trang 80 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 66: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân - trang 82 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 67: Luyện tập - trang 83 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 68: Chia một số tự nhiên cho một số thập phân - trang 84 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 69: Luyện tập - trang 85 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 70: Chia một số thập phân cho một số thập phân - trang 86 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 71: Luyện tập - trang 87 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 72: Luyện tập chung - trang 88 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 73: Luyện tập chung - trang 89 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 74: Tỉ số phần trăm - trang 90 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 75: Giải toán về tỉ số phần trăm - trang 91 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 76: Luyện tập - trang 92 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 77: Giải toán về tỉ số phần trăm tiếp theo - trang 94 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 78: Luyện tập - trang 95 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 79: Giải toán về tỉ số phần trăm tiếp theo - trang 96 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 80: Luyện tập - trang 98 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 81: Luyện tập chung - trang 99 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 82: Luyện tập chung - trang 101 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 83: Giới thiệu máy tính bỏ túi - trang 102 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 84: Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm - trang 102 VBT Toán 5 Tập 1

Mục lục Giải VBT Toán 5 Tập 2

Chương 3: Hình học

Bài 85: Hình tam giác - trang 104 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 86: Diện tích hình tam giác - trang 105 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 87: Luyện tập - trang 106 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 88: Luyện tập chung - trang 108 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 89: Tự kiểm tra - trang 111 VBT Toán 5 Tập 1
Bài 90: Hình thang - trang 3 VBT Toán 5 Tập 2
Bài 91: Diện tích hình thang - trang 5 VBT Toán 5 Tập 2
Bài 92: Luyện tập - trang 6 VBT Toán 5 Tập 2
Bài 93: Luyện tập chung - trang 7 VBT Toán 5 Tập 2
Bài 94: Hình tròn. Đường tròn - trang 10 VBT Toán 5 Tập 2
Bài 95: Chu vi hình tròn - trang 11 VBT Toán 5 Tập 2
Bài 96: Luyện tập - trang 11 VBT Toán 5 Tập 2
Bài 97: Diện tích hình tròn - trang 13 VBT Toán 5 Tập 2
Bài 98: Luyện tập - trang 14 VBT Toán 5 Tập 2
Bài 99: Luyện tập chung - trang 15 VBT Toán 5 Tập 2
Bài 100: Giới thiệu biểu đồ hình quạt - trang 16 VBT Toán 5 Tập 2
Bài 101: Luyện tập về tính diện tích - trang 17 VBT Toán 5 Tập 2
Bài 102: Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) - trang 18 VBT Toán 5 Tập 2
Bài 103: Luyện tập chung - trang 20 VBT Toán 5 Tập 2
Bài 104: Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương - trang 22 VBT Toán 5 Tập 2
Bài 105: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật - trang 23 VBT Toán 5 Tập 2
Bài 106: Luyện tập - trang 24 VBT Toán 5 Tập 2
Bài 107: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương - trang 26 VBT Toán 5 Tập 2
Bài 108: Luyện tập - trang 27 VBT Toán 5 Tập 2
Bài 109: Luyện tập chung - trang 28 VBT Toán 5 Tập 2
Bài 110: Thể tích của một hình - trang 30 VBT Toán 5 Tập 2
Bài 111: Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối - trang 31 VBT Toán 5 Tập 2
Bài 112: Mét khối - trang 32 VBT Toán 5 Tập 2
Bài 113: Luyện tập - trang 33 VBT Toán 5 Tập 2
Bài 114: Thể tích hình hộp chữ nhật - trang 34 VBT Toán 5 Tập 2
Bài 115: Thể tích hình lập phương - trang 36 VBT Toán 5 Tập 2
Bài 116: Luyện tập chung - trang 37 VBT Toán 5 Tập 2
Bài 117: Luyện tập chung - trang 39 VBT Toán 5 Tập 2
Bài 118: Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu - trang 41 VBT Toán 5 Tập 2
Bài 119: Luyện tập chung - trang 43 VBT Toán 5 Tập 2
Bài 120: Luyện tập chung - trang 45 VBT Toán 5 Tập 2
Bài 121: Tự kiểm tra - trang 46 VBT Toán 5 Tập 2

Chương 4: Số đo thời gian. Toán chuyển động đều

I - Số đo thời gian

Bài 122: Bảng đơn vị đo thời gian - trang 49 VBT Toán 5 Tập 2
Bài 123: Cộng số đo thời gian - trang 50 VBT Toán 5 Tập 2
Bài 124: Trừ số đo thời gian - trang 51 VBT Toán 5 Tập 2
Bài 125: Luyện tập - trang 53 VBT Toán 5 Tập 2
Bài 126: Nhân số đo thời gian với một số - trang 55 VBT Toán 5 Tập 2
Bài 127: Chia số đo thời gian với một số - trang 56 VBT Toán 5 Tập 2
Bài 128: Luyện tập - trang 57 VBT Toán 5 Tập 2
Bài 129: Luyện tập chung - trang 59 VBT Toán 5 Tập 2

II - Vận tốc, quãng đường, thời gian

Bài 130: Vận tốc - trang 60 VBT Toán 5 Tập 2
Bài 131: Luyện tập - trang 62 VBT Toán 5 Tập 2
Bài 132: Quãng đường - trang 63 VBT Toán 5 Tập 2
Bài 133: Luyện tập - trang 65 VBT Toán 5 Tập 2
Bài 134: Thời gian - trang 66 VBT Toán 5 Tập 2
Bài 135: Luyện tập - trang 67 VBT Toán 5 Tập 2
Bài 136: Luyện tập chung - trang 69 VBT Toán 5 Tập 2
Bài 137: Luyện tập chung - trang 71 VBT Toán 5 Tập 2
Bài 138: Luyện tập chung - trang 72 VBT Toán 5 Tập 2

Chương 5: Ôn tập

I - Ôn tập về số tự nhiên, phân số, số thập phân, số đo đại lượng

Bài 139: Ôn tập về số tự nhiên - trang 74 VBT Toán 5 Tập 2
Bài 140: Ôn tập về phân số - trang 75 VBT Toán 5 Tập 2
Bài 141: Ôn tập về phân số (tiếp theo) - trang 77 VBT Toán 5 Tập 2
Bài 142: Ôn tập về số thập phân - trang 79 VBT Toán 5 Tập 2
Bài 143: Ôn tập về số thập phân (tiếp theo) - trang 80 VBT Toán 5 Tập 2
Bài 144: Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng - trang 81 VBT Toán 5 Tập 2
Bài 145: Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo) - trang 83 VBT Toán 5 Tập 2
Bài 146: Ôn tập về đo diện tích - trang 84 VBT Toán 5 Tập 2
Bài 147: Ôn tập về đo thể tích - trang 85 VBT Toán 5 Tập 2
Bài 148: Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo) - trang 86 VBT Toán 5 Tập 2
Bài 149: Ôn tập về đo thời gian - trang 87 VBT Toán 5 Tập 2

II - Ôn tập về các phép tính với các số tự nhiên, phân số, số thập phân

Bài 150: Phép cộng - trang 89 VBT Toán 5 Tập 2
Bài 151: Phép trừ - trang 90 VBT Toán 5 Tập 2
Bài 152: Luyện tập - trang 92 VBT Toán 5 Tập 2
Bài 153: Phép nhân - trang 93 VBT Toán 5 Tập 2
Bài 154: Luyện tập - trang 95 VBT Toán 5 Tập 2
Bài 155: Phép chia - trang 96 VBT Toán 5 Tập 2
Bài 156: Luyện tập - trang 97 VBT Toán 5 Tập 2
Bài 157: Luyện tập - trang 98 VBT Toán 5 Tập 2
Bài 158: Ôn tập về các phép tính số đo thời gian - trang 100 VBT Toán 5 Tập 2

III - Ôn tập về hình học

Bài 159: Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình - trang 101 VBT Toán 5 Tập 2
Bài 160: Luyện tập - trang 103 VBT Toán 5 Tập 2
Bài 161: Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình - trang 106 VBT Toán 5 Tập 2
Bài 162: Luyện tập - trang 107 VBT Toán 5 Tập 2
Bài 163: Luyện tập chung - trang 109 VBT Toán 5 Tập 2

IV - Ôn tập về giải toán

Bài 164: Một số dạng bài toán đã học - trang 111 VBT Toán 5 Tập 2
Bài 165: Luyện tập - trang 113 VBT Toán 5 Tập 2
Bài 166: Luyện tập - trang 115 VBT Toán 5 Tập 2
Bài 167: Luyện tập - trang 116 VBT Toán 5 Tập 2
Bài 168: Ôn tập về biểu đồ - trang 119 VBT Toán 5 Tập 2
Bài 169: Luyện tập chung - trang 122 VBT Toán 5 Tập 2
Bài 170: Luyện tập chung - trang 124 VBT Toán 5 Tập 2
Bài 171: Luyện tập chung - trang 126 VBT Toán 5 Tập 2
Bài 172: Luyện tập chung - trang 128 VBT Toán 5 Tập 2
Bài 173: Luyện tập chung - trang 130 VBT Toán 5 Tập 2
Bài 174: Luyện tập chung - trang 132 VBT Toán 5 Tập 2
Bài 175: Tự kiểm tra - trang 134 VBT Toán 5 Tập 2