Trang chủ > Lớp 11 > Chuyên đề Hóa 11 (có đáp án)

Chuyên đề Hóa 11 (có đáp án)

Giới thiệu về Chuyên đề Hóa 11 (có đáp án)

Ảnh Chuyên đề Hóa 11 (có đáp án) Chuyên đề Hóa 11 gồm 125 bài viết là các bài tập có đáp án. Các bài tập xoay quanh nội dung các chuyên đề:
- Chuyên đề: Sự điện li
Phương pháp giải các dạng bài tập chương Sự điện li
Bài tập trắc nghiệm
- Chuyên đề: Nhóm Nitơ, Photpho
Phương pháp giải các dạng bài tập chương Nhóm Nitơ, Photpho
Bài tập trắc nghiệm
- Chuyên đề: Nhóm Cacbon, Silic
Phương pháp giải các dạng bài tập chương Nhóm Cacbon, Silic
Bài tập trắc nghiệm
- Chuyên đề: Đại cương về hóa học hữu cơ
Phương pháp giải các dạng bài tập chương Đại cương về hóa học hữu cơ
- Chuyên đề: Hidrocacbon no
Phương pháp giải các dạng bài tập chương Hidrocacbon no
Bài tập trắc nghiệm
- Chuyên đề: Hidrocacbon không no
Phương pháp giải các dạng bài tập chương Hidrocacbon không no
Bài tập trắc nghiệm
- Chuyên đề: Hidrocacbon thơm, Nguồn Hidrocacbon thiên nhiên
Phương pháp giải các dạng bài tập chương Hidrocacbon thơm
Bài tập trắc nghiệm
- Chuyên đề: Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol
Phương pháp giải các dạng bài tập chương Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol
Bài tập trắc nghiệm
- Chuyên đề: Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic
Phương pháp giải các dạng bài tập chương Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic
Bài tập trắc nghiệm

Mục lục Chuyên đề Hóa 11 (có đáp án)

Tổng hợp Lý thuyết chương Sự điện li

Phương pháp giải các dạng bài tập chương Sự điện li

Chuyên đề: Sự điện li

12 dạng bài tập về Sự điện li trong đề thi Đại học có giải chi tiết
Dạng 1: Bài tập lý thuyết về sự điện li, chất điện li, viết phương trình điện li
Dạng 2: Phương pháp bảo toàn điện tích trong giải bài tập sự điện li
Dạng 3: Phương pháp tính pH
Dạng 4: Các dạng bài tập về sự điện li
Dạng 5: Dạng bài tập Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch
Dạng 6: Phản ứng thủy phân muối

Bài tập trắc nghiệm

100 câu trắc nghiệm Sự điện li có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 1)
100 câu trắc nghiệm Sự điện li có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 2)
100 câu trắc nghiệm Sự điện li có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3)
100 câu trắc nghiệm Sự điện li có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 1)
100 câu trắc nghiệm Sự điện li có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 2)
100 câu trắc nghiệm Sự điện li có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3)

Phương pháp giải các dạng bài tập chương Nhóm Nitơ, Photpho

Tổng hợp Lý thuyết chương Nhóm Nitơ, Photpho

Chuyên đề: Nhóm Nitơ, Photpho

8 dạng bài tập về Nito, Photpho trong đề thi Đại học có giải chi tiết
Dạng 1: Bài tập về tính chất hóa học và phương pháp điều chế N2, NH3, HNO3, muối nitrat
Dạng 2: Phương pháp nhận biết các chất trong Nhóm Nitơ
Dạng 3: Viết và cân bằng phương trình hóa học Nhóm Nitơ
Dạng 4: Các dạng bài tập về Amoni
Dạng 5: Các dạng bài tập về axit nitric
Dạng 6: Nhiệt phân muối nitrat
Dạng 7: Bài tập về axit phophoric
Dạng 8: Bài tập về phân bón

Bài tập trắc nghiệm

100 câu trắc nghiệm Nitơ, Photpho có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 1)
100 câu trắc nghiệm Nitơ, Photpho có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 2)
100 câu trắc nghiệm Nitơ, Photpho có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3)
150 câu trắc nghiệm Nitơ, Photpho có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 1)
150 câu trắc nghiệm Nitơ, Photpho có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 2)
150 câu trắc nghiệm Nitơ, Photpho có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3)
150 câu trắc nghiệm Nitơ, Photpho có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 4)

Phương pháp giải các dạng bài tập chương Nhóm Cacbon, Silic

Tổng hợp Lý thuyết chương Nhóm Cacbon, Silic

Chuyên đề: Nhóm Cacbon, Silic

5 dạng bài tập về Cacbon, Silic trong đề thi Đại học có giải chi tiết
Dạng 1: Bài tập lý thuyết về tính chất hóa học của Cacbon, Silic
Dạng 2: Bài tập CO2 tác dụng với dung dịch kiềm
Dạng 3: Bài toán khử oxit kim loại bằng C và CO
Dạng 4: Các dạng bài tập về muối Cacbonat
Dạng 5: Các dạng bài tập về Silic và hợp chất

Bài tập trắc nghiệm

70 câu trắc nghiệm Cacbon, Silic có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 1)
70 câu trắc nghiệm Cacbon, Silic có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 2)
70 câu trắc nghiệm Cacbon, Silic có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 1)
70 câu trắc nghiệm Cacbon, Silic có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 2)

Phương pháp giải các dạng bài tập chương Đại cương về hóa học hữu cơ

Tổng hợp Lý thuyết chương Đại cương về hóa học hữu cơ

Chuyên đề: Đại cương về hóa học hữu cơ

2 dạng bài tập Đại cương về hóa học hữu cơ trong đề thi Đại học có giải chi tiết
Dạng 1: Bài tập lý thuyết về hợp chất hữu cơ
Dạng 2: Dạng bài tập gọi tên hợp chất hữu cơ
Dạng 3: Các viết đồng phân của hợp chất hữu cơ
Dạng 4: Xác định công thức hóa học hợp chất hữu cơ
Dạng 5: Xác định hàm lượng nguyên tố trong hợp chất hữu cơ

Phương pháp giải các dạng bài tập chương Hidrocacbon no

Tổng hợp Lý thuyết chương Hidrocacbon no

Chuyên đề: Hidrocacbon no

3 dạng bài tập về Hidrocacbon no trong đề thi Đại học có giải chi tiết
Dạng 1: Dạng bài tập về đồng phân, gọi tên Ankan, Xicloankan
Dạng 2: Phản ứng halogen hóa Ankan
Dạng 3: Phản ứng oxi hóa ankan
Dạng 4: Phản ứng đề hidro hóa và cracking ankan
Dạng 5: Các dạng bài tập về Xicloankan

Bài tập trắc nghiệm

75 câu trắc nghiệm Hidrocacbon no có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 1)
75 câu trắc nghiệm Hidrocacbon no có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 2)
75 câu trắc nghiệm Hidrocacbon no có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 1)
75 câu trắc nghiệm Hidrocacbon no có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 2)

Phương pháp giải các dạng bài tập chương Hidrocacbon không no

Tổng hợp Lý thuyết chương Hidrocacbon không no

Chuyên đề: Hidrocacbon không no

4 dạng bài tập về Hidrocacbon không no trong đề thi Đại học có giải chi tiết
Dạng 1: Bài tập tính chất hóa học của Anken, Ankađien, Ankin
Dạng 2: Dạng bài tập Đồng phân, danh pháp của Anken, Ankađien, Ankin
Dạng 3: Phản ứng cộng của Anken, Ankađien, Ankin
Dạng 4: Phản ứng đốt cháy của Anken, Ankađien, Ankin
Dạng 5: Phản ứng oxi hóa Anken, Ankađien, Ankin
Dạng 6: Phản ứng tráng gương của Ankin

Bài tập trắc nghiệm

100 câu trắc nghiệm Hidrocacbon không no có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 1)
100 câu trắc nghiệm Hidrocacbon không no có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 2)
100 câu trắc nghiệm Hidrocacbon không no có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3)
100 câu trắc nghiệm Hidrocacbon không no có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 1)
100 câu trắc nghiệm Hidrocacbon không no có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 2)
100 câu trắc nghiệm Hidrocacbon không no có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3)

Phương pháp giải các dạng bài tập chương Hidrocacbon thơm

Tổng hợp Lý thuyết chương Hidrocacbon thơm

Chuyên đề: Hidrocacbon thơm, Nguồn Hidrocacbon thiên nhiên

3 dạng bài tập về Hidrocacbon thơm trong đề thi Đại học có giải chi tiết
Dạng 1: Cách viết đồng phân, gọi tên Benzen và đồng đẳng
Dạng 2: Nhận biết, điều chế Benzen và đồng đẳng
Dạng 3: Dạng bài tập tính chất hóa học của Benzen và đồng đẳng
Dạng 4: Phản ứng thế của Benzen
Dạng 5: Phản ứng trùng hợp của Stiren
Dạng 6: Phản ứng oxi hóa Benzen và đồng đẳng
Dạng 7: Nguồn hidrocacbon thiên nhiên

Bài tập trắc nghiệm

75 câu trắc nghiệm Hidrocacbon thơm - Nguồn Hidrocacbon thiên nhiên có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 1)
75 câu trắc nghiệm Hidrocacbon thơm - Nguồn Hidrocacbon thiên nhiên có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 2)
75 câu trắc nghiệm Hidrocacbon thơm - Nguồn Hidrocacbon thiên nhiên có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 1)
75 câu trắc nghiệm Hidrocacbon thơm - Nguồn Hidrocacbon thiên nhiên có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 2)
Tổng hợp Lý thuyết chương Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol

Phương pháp giải các dạng bài tập chương Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol

Chuyên đề: Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol

2 dạng bài tập Dẫn xuất halogen trong đề thi Đại học có giải chi tiết
6 dạng bài tập về Ancol trong đề thi Đại học có giải chi tiết
Dạng bài tập về Phenol trong đề thi Đại học có giải chi tiết
Dạng 1: Bài tập lý thuyết về dẫn xuất halogen, ancol, phenol
Dạng 2: Cách viết đồng phân, gọi tên dẫn xuất halogen
Dạng 3: Cách viết đồng phân, gọi tên Ancol, Phenol
Dạng 4: Bài tập về dẫn xuất halogen
Dạng 5: Ancol phản ứng với kim loại kiềm
Dạng 6: Phenol phản ứng với kim loại kiềm và dung dịch kiềm
Dạng 7: Phản ứng tách nước của Ancol
Dạng 8: Phản ứng oxi hóa ancol
Dạng 9: Độ rượu - Điều chế, nhận biết Ancol

Bài tập trắc nghiệm

125 câu trắc nghiệm Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 1)
125 câu trắc nghiệm Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 2)
125 câu trắc nghiệm Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3)
125 câu trắc nghiệm Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 4)
125 câu trắc nghiệm Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 1)
125 câu trắc nghiệm Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 2)
125 câu trắc nghiệm Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3)
125 câu trắc nghiệm Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 4)
Tổng hợp Lý thuyết chương Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic

Phương pháp giải các dạng bài tập chương Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic

Chuyên đề: Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic

5 dạng bài tập Andehit, Xeton, Axit cacboxylic trong đề thi Đại học có giải chi tiết
Dạng 1: Bài tập về tính chất hóa học của Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic
Dạng 2: Đồng phân, gọi tên Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic
Dạng 3: Phản ứng tráng gương của Anđehit
Dạng 4: Bài tập về phản ứng cộng H2 của Anđehit
Dạng 5: Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn Anđehit
Dạng 6: Phản ứng oxi hóa hoàn toàn Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic
Dạng 7: Dạng bài tập tính axit của axit cacboxylic
Dạng 8: Phản ứng este hóa
Dạng 9: Điều chế, nhận biết Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic

Bài tập trắc nghiệm

100 câu trắc nghiệm Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 1)
100 câu trắc nghiệm Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 2)
100 câu trắc nghiệm Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3)
100 câu trắc nghiệm Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 1)
100 câu trắc nghiệm Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 2)
100 câu trắc nghiệm Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3)