Trang chủ > Lớp 3 > Giải BT Tiếng Anh 3

Giải BT Tiếng Anh 3

Giới thiệu về Giải BT Tiếng Anh 3

Ảnh Giải BT Tiếng Anh 3 Giải BT Tiếng Anh 3 gồm có 2 tập:
Giải BT Tiếng Anh 3 Tập 1: Gồm 12 bài trong đó có 10 Unit và 2 bài Review 1, 2 với 34 bài viết. Nội dung các bài cụ thể như sau: Unit 1- Hello; Unit 2- What's your name? ;...
Giải BT Tiếng Anh 3 Tập 2: Gồm 12 bài trong đó có 10 Unit và 2 bài Review 3, 4 với 36 bài viết. Nội dung các bài cụ thể như sau: Unit 11- This is my family; Unit 12- This is my house;...
Như vậy, tổng hợp Giải BT Tiếng Anh 3 có 20 Unit, 4 review với 70 bài viết.

Mục lục Giải BT Tiếng Anh 3

Mục lục Giải Tiếng Anh 3 Tập 1

Unit 1: Hello

Unit 1 Lesson 1 trang 6-7 Tiếng Anh 3 tập 1
Unit 1 Lesson 2 trang 8-9 Tiếng Anh 3 tập 1
Unit 1: Lesson 3 trang 10-11 Tiếng Anh 3 tập 1

Unit 2: What's your name?

Unit 2: Lesson 1 trang 12-13 Tiếng Anh 3 tập 1
Unit 2: Lesson 2 trang 14-15 Tiếng Anh 3 tập 1
Unit 2: Lesson 3 trang 16-17 Tiếng Anh 3 tập 1

Unit 3: This is Tony

Unit 3: Lesson 1 trang 18-19 Tiếng Anh 3 tập 1
Unit 3: Lesson 2 trang 20-21 Tiếng Anh 3 tập 1
Unit 3: Lesson 3 trang 22-23 Tiếng Anh 3 tập 1

Unit 4: How old are you?

Unit 4: Lesson 1 trang 24-25 Tiếng Anh 3 tập 1
Unit 4: Lesson 2 trang 26-27 Tiếng Anh 3 tập 1
Unit 4: Lesson 3 trang 28-29 Tiếng Anh 3 tập 1

Unit 5: Are they your friends?

Unit 5: Lesson 1 trang 30-31 Tiếng Anh 3 tập 1
Unit 5: Lesson 2 trang 32-33 Tiếng Anh 3 tập 1
Unit 5: Lesson 3 trang 34-35 Tiếng Anh 3 tập 1

Review 1 lớp 3

Review 1 lớp 3 trang 36-37 Tiếng Anh 3 tập 1
Short Story: Cat and Mouse 1 trang 38-39 Tiếng Anh 3 tập 1

Unit 6: Stand up!

Unit 6: Lesson 1 trang 40-41 Tiếng Anh 3 tập 1
Unit 6: Lesson 2 trang 42-43 Tiếng Anh 3 tập 1
Unit 6: Lesson 3 trang 44-45 Tiếng Anh 3 tập 1

Unit 7: That's my school

Unit 7: Lesson 1 trang 46-47 Tiếng Anh 3 tập 1
Unit 7: Lesson 2 trang 48-49 Tiếng Anh 3 tập 1
Unit 7: Lesson 3 trang 50-51 Tiếng Anh 3 tập 1

Unit 8: This is my pen

Unit 8: Lesson 1 trang 52-53 Tiếng Anh 3 tập 1
Unit 8: Lesson 2 trang 54-55 Tiếng Anh 3 tập 1
Unit 8: Lesson 3 trang 56-57 Tiếng Anh 3 tập 1

Unit 9: What colour is it?

Unit 9: Lesson 1 trang 58-59 Tiếng Anh 3 tập 1
Unit 9: Lesson 2 trang 60-61 Tiếng Anh 3 tập 1
Unit 9: Lesson 3 trang 62-63 Tiếng Anh 3 tập 1

Unit 10: What do you do at the break time?

Unit 10: Lesson 1 trang 64-65 Tiếng Anh 3 tập 1
Unit 10: Lesson 2 trang 66-67 Tiếng Anh 3 tập 1
Unit 10: Lesson 3 trang 68-69 Tiếng Anh 3 tập 1

Review 2 lớp 3

Review 2 lớp 3 trang 70-71 Tiếng Anh 3 tập 1
Short Story: Cat and Mouse 2 trang 72-73 Tiếng Anh 3 tập 1

Mục lục Giải Tiếng Anh 3 Tập 2

Unit 11: This is my family

Unit 11: Lesson 1 trang 6-7 Tiếng Anh 3 tập 2
Unit 11: Lesson 2 trang 8-9 Tiếng Anh 3 tập 2
Unit 11: Lesson 3 trang 10-11 Tiếng Anh 3 tập 2

Unit 12: This is my house

Unit 12: Lesson 1 trang 12-13 Tiếng Anh 3 tập 2
Unit 12: Lesson 2 trang 14-15 Tiếng Anh 3 tập 2
Unit 12: Lesson 3 trang 16-17 Tiếng Anh 3 tập 2

Unit 13: Where's my book?

Unit 13 Lesson 1 trang 18-19 Tiếng Anh 3 tập 2
Unit 13: Lesson 2 trang 20-21 Tiếng Anh 3 tập 2
Unit 13: Lesson 3 trang 22-23 Tiếng Anh 3 tập 2

Unit 14: Are there any posters in the room?

Unit 14: Lesson 1 trang 24-25 Tiếng Anh 3 tập 2
Unit 14: Lesson 2 trang 26-27 Tiếng Anh 3 tập 2
Unit 14: Lesson 3 trang 28-29 Tiếng Anh 3 tập 2

Unit 15: Do you have any toys?

Unit 15: Lesson 1 trang 30-31 Tiếng Anh 3 tập 2
Unit 15: Lesson 2 trang 32-33 Tiếng Anh 3 tập 2
Unit 15: Lesson 3 trang 34-35 Tiếng Anh 3 tập 2

Review 3 lớp 3

Review 3 lớp 3 trang 36-37 Tiếng Anh 3 tập 2
Short Story: Cat and Mouse 3 trang 38-39 Tiếng Anh 3 tập 2

Unit 16: Do you have any pets?

Unit 16: Lesson 1 trang 40-41 Tiếng Anh 3 tập 2
Unit 16: Lesson 2 trang 42-43 Tiếng Anh 3
Unit 16: Lesson 3 trang 44-45 Tiếng Anh 3 tập 2

Unit 17: What toys do you like?

Unit 17 Lesson 1 trang 46-47 Tiếng Anh 3 tập 2
Unit 17: Lesson 2 trang 48-49 Tiếng Anh 3 tập 2
Unit 17 Lesson 3 trang 50-51 Tiếng Anh 3 tập 2

Unit 18: What are you doing?

Unit 18 Lesson 1 trang 52-53 Tiếng Anh 3 tập 2
Unit 18 Lesson 2 trang 54-55 Tiếng Anh 3 tập 2
Unit 18 Lesson 3 trang 56-57 Tiếng Anh 3 tập 2

Unit 19: They're in the park

Unit 19 Lesson 1 trang 58-59 Tiếng Anh 3 tập 2
Unit 19 Lesson 2 trang 60-61 Tiếng Anh 3 tập 2
Unit 19 Lesson 3 trang 62-63 Tiếng Anh 3 tập 2

Unit 20: Where's Sapa?

Unit 20 Lesson 1 trang 64-65 Tiếng Anh 3 tập 2
Unit 20 Lesson 2 trang 66-67 Tiếng Anh 3 tập 2
Unit 20 Lesson 3 trang 68-69 Tiếng Anh 3 tập 2

Review 4 lớp 3

Review 4 lớp 3 trang 70-71 Tiếng Anh 3 tập 2
Short Story: Cat and Mouse 4 trang 72-73 Tiếng Anh 3 tập 2
Mục lục Giải Tiếng Anh 3 Tập 1
Mục lục Giải Tiếng Anh 3 Tập 2