Trang chủ > Lớp 3 > Giải BT Tiếng Anh 3

Giải BT Tiếng Anh 3

Giới thiệu về Giải BT Tiếng Anh 3

Ảnh Giải BT Tiếng Anh 3 Giải BT Tiếng Anh 3 gồm có 2 tập:
Giải BT Tiếng Anh 3 Tập 1: Gồm 12 bài trong đó có 10 Unit và 2 bài Review 1, 2 với 34 bài viết. Nội dung các bài cụ thể như sau: Unit 1- Hello; Unit 2- What's your name? ;...
Giải BT Tiếng Anh 3 Tập 2: Gồm 12 bài trong đó có 10 Unit và 2 bài Review 3, 4 với 36 bài viết. Nội dung các bài cụ thể như sau: Unit 11- This is my family; Unit 12- This is my house;...
Như vậy, tổng hợp Giải BT Tiếng Anh 3 có 20 Unit, 4 review với 70 bài viết.

Mục lục Giải BT Tiếng Anh 3

Mục lục Giải Tiếng Anh 3 Tập 1

Unit 1: Hello

Unit 1 Lesson 1 (trang 6-7 Tiếng Anh 3)
Unit 1 Lesson 2 (trang 8-9 Tiếng Anh 3)
Unit 1 Lesson 3 (trang 10-11 Tiếng Anh 3)

Unit 2: What's your name?

Unit 2 Lesson 1 (trang 12-13 Tiếng Anh 3)
Unit 2 Lesson 2 (trang 14-15 Tiếng Anh 3)
Unit 2 Lesson 3 (trang 16-17 Tiếng Anh 3)

Unit 3: This is Tony

Unit 3 Lesson 1 (trang 18-19 Tiếng Anh 3)
Unit 3 Lesson 2 (trang 20-21 Tiếng Anh 3)
Unit 3 Lesson 3 (trang 22-23 Tiếng Anh 3)

Unit 4: How old are you?

Unit 4 Lesson 1 (trang 24-25 Tiếng Anh 3)
Unit 4 Lesson 2 (trang 26-27 Tiếng Anh 3)
Unit 4 Lesson 3 (trang 28-29 Tiếng Anh 3)

Unit 5: Are they your friends?

Unit 5 Lesson 1 (trang 30-31 Tiếng Anh 3)
Unit 5 Lesson 2 (trang 32-33 Tiếng Anh 3)
Unit 5 Lesson 3 (trang 34-35 Tiếng Anh 3)

Review 1 lớp 3

Review 1 lớp 3 (trang 36-37 Tiếng Anh 3)
Short Story: Cat and Mouse 1 (trang 38-39 Tiếng Anh 3)

Unit 6: Stand up!

Unit 6 Lesson 1 (trang 40-41 Tiếng Anh 3)
Unit 6 Lesson 2 (trang 42-43 Tiếng Anh 3)
Unit 6 Lesson 3 (trang 44-45 Tiếng Anh 3)

Unit 7: That's my school

Unit 7 Lesson 1 (trang 46-47 Tiếng Anh 3)
Unit 7 Lesson 2 (trang 48-49 Tiếng Anh 3)
Unit 7 Lesson 3 (trang 50-51 Tiếng Anh 3)

Unit 8: This is my pen

Unit 8 Lesson 1 (trang 52-53 Tiếng Anh 3)
Unit 8 Lesson 2 (trang 54-55 Tiếng Anh 3)
Unit 8 Lesson 3 (trang 56-57 Tiếng Anh 3)

Unit 9: What colour is it?

Unit 9 Lesson 1 (trang 58-59 Tiếng Anh 3)
Unit 9 Lesson 2 (trang 60-61 Tiếng Anh 3)
Unit 9 Lesson 3 (trang 62-63 Tiếng Anh 3)

Unit 10: What do you do at the break time?

Unit 10 Lesson 1 (trang 64-65 Tiếng Anh 3)
Unit 10 Lesson 2 (trang 66-67 Tiếng Anh 3)
Unit 10 Lesson 3 (trang 68-69 Tiếng Anh 3)

Review 2 lớp 3

Review 2 lớp 3 (trang 70-71 Tiếng Anh 3)
Short Story: Cat and Mouse 2 (trang 72-73 Tiếng Anh 3)

Mục lục Giải Tiếng Anh 3 Tập 2

Unit 11: This is my family

Unit 11 Lesson 1 (trang 6-7 Tiếng Anh 3)
Unit 11 Lesson 2 (trang 8-9 Tiếng Anh 3)
Unit 11 Lesson 3 (trang 10-11 Tiếng Anh 3)

Unit 12: This is my house

Unit 12 Lesson 1 (trang 12-13 Tiếng Anh 3)
Unit 12 Lesson 2 (trang 14-15 Tiếng Anh 3)
Unit 12 Lesson 3 (trang 16-17 Tiếng Anh 3)

Unit 13: Where's my book?

Unit 13 Lesson 1 (trang 18-19 Tiếng Anh 3)
Unit 13 Lesson 2 (trang 20-21 Tiếng Anh 3)
Unit 13 Lesson 3 (trang 22-23 Tiếng Anh 3)

Unit 14: Are there any posters in the room?

Unit 14 Lesson 1 (trang 24-25 Tiếng Anh 3)
Unit 14 Lesson 2 (trang 26-27 Tiếng Anh 3)
Unit 14 Lesson 3 (trang 28-29 Tiếng Anh 3)

Unit 15: Do you have any toys?

Unit 15 Lesson 1 (trang 30-31 Tiếng Anh 3)
Unit 15 Lesson 2 (trang 32-33 Tiếng Anh 3)
Unit 15 Lesson 3 (trang 34-35 Tiếng Anh 3)

Review 3 lớp 3

Review 3 lớp 3 (trang 36-37 Tiếng Anh 3)
Short Story: Cat and Mouse 3 (trang 38-39 Tiếng Anh 3)

Unit 16: Do you have any pets?

Unit 16 Lesson 1 (trang 40-41 Tiếng Anh 3)
Unit 16 Lesson 2 (trang 42-43 Tiếng Anh 3)
Unit 16 Lesson 3 (trang 44-45 Tiếng Anh 3)

Unit 17: What toys do you like?

Unit 17 Lesson 1 (trang 46-47 Tiếng Anh 3)
Unit 17 Lesson 2 (trang 48-49 Tiếng Anh 3)
Unit 17 Lesson 3 (trang 50-51 Tiếng Anh 3)

Unit 18: What are you doing?

Unit 18 Lesson 1 (trang 52-53 Tiếng Anh 3)
Unit 18 Lesson 2 (trang 54-55 Tiếng Anh 3)
Unit 18 Lesson 3 (trang 56-57 Tiếng Anh 3)

Unit 19: They're in the park

Unit 19 Lesson 1 (trang 58-59 Tiếng Anh 3)
Unit 19 Lesson 2 (trang 60-61 Tiếng Anh 3)
Unit 19 Lesson 3 (trang 62-63 Tiếng Anh 3)

Unit 20: Where's Sapa?

Unit 20 Lesson 1 (trang 64-65 Tiếng Anh 3)
Unit 20 Lesson 2 (trang 66-67 Tiếng Anh 3)
Unit 20 Lesson 3 (trang 68-69 Tiếng Anh 3)

Review 4 lớp 3

Review 4 lớp 3 (trang 70-71 Tiếng Anh 3)
Short Story: Cat and Mouse 4 (trang 72-73 Tiếng Anh 3)
Mục lục Giải Tiếng Anh 3 Tập 1
Mục lục Giải Tiếng Anh 3 Tập 2