Trang chủ > Lớp 9 > Giải VBT Sinh học 9

Giải VBT Sinh học 9

Giới thiệu về Giải VBT Sinh học 9

Ảnh Giải VBT Sinh học 9 Giải VBT Sinh học 9 gồm 63 bài viết là phương pháp giải các bài tập trong vở bài tập Sinh học 9. Loạt bài tập này bám sát vào chương trình học Sinh học 9.
Chương I. Các thí nghiệm của Menđen
Chương II. Nhiễm sắc thể
Chương III. ADN và Gen
Chương IV. Biến dị
Chương V. Di truyền học người
Chương VI. Ứng dụng di truyền
SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG
Chương I. Sinh vật và môi trường
Chương II. Hệ sinh thái
Chương III. Con người. dân số và môi trường
Chương IV. Bảo vệ môi trường

Mục lục Giải VBT Sinh học 9

Chương I. Các thí nghiệm của Menđen

Bài 1: Menđen và Di truyền học
Bài 2: Lai một cặp tính trạng
Bài 3: Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)
Bài 4: Lai hai cặp tính trạng
Bài 5: Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)
Bài 6: Thực hành : Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại
Bài 7: Bài tập chương I
Bài 8: Nhiễm sắc thể

Chương II. Nhiễm sắc thể

Bài 9: Nguyên phân
Bài 10: Giảm phân
Bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh
Bài 12: Cơ chế xác định giới tính
Bài 13: Di truyền liên kết
Bài 14: Thực hành: Quan sát hình thái nhiễm sắc thể
Bài 15: ADN

Chương III. ADN và Gen

Bài 16: ADN và bản chất của gen
Bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN
Bài 18: Prôtêin
Bài 19: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng
Bài 20: Thực hành : Quan sát và lắp mô hình ADN
Bài 21: Đột biến gen

Chương IV. Biến dị

Bài 22: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
Bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể
Bài 24: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiếp theo)
Bài 25: Thường biến
Bài 26: Thực hành : Nhận biết một vài dạng đột biến
Bài 27: Thực hành : Quan sát thường biến
Bài 28: Phương pháp nghiên cứu di truyền người

Chương V. Di truyền học người

Bài 29: Bệnh và tật di truyền ở người
Bài 30: Di truyền học với con người
Bài 31: Công nghệ tế bào

Chương VI. Ứng dụng di truyền

Bài 32: Công nghệ gen
Bài 33: Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống
Bài 34: Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần
Bài 35: Ưu thế lai
Bài 36: Các phương pháp chọn lọc
Bài 37: Thành tựu chọn giống ở Việt Nam
Bài 38: Thực hành : Tập dượt thao tác giao phấn
Bài 39: Thực hành : Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng
Bài 40: Ôn tập phần di truyền và biến dị

SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG

Chương I. Sinh vật và môi trường

Bài 41: Môi trường và các nhân tố sinh thái
Bài 42: Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật
Bài 43: Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật
Bài 44: Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật
Bài 45-46: Thực hành : Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật

Chương II. Hệ sinh thái

Bài 47: Quần thể sinh vật
Bài 48: Quần thể người
Bài 49: Quần thể xã sinh vật
Bài 50: Hệ sinh thái
Bài 51-52: Thực hành : Hệ sinh thái

Chương III. Con người. dân số và môi trường

Bài 53: Tác động của con người đối với môi trường
Bài 54: Ô nhiễm môi trường
Bài 55: Ô nhiễm môi trường (tiếp theo)
Bài 56-57: Thực hành : Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương

Chương IV. Bảo vệ môi trường

Bài 58: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên
Bài 59: Khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã
Bài 60: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái
Bài 61: Luật bảo vệ môi trường
Bài 62: Thực hành : Vận dụng Luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương
Bài 63: Ôn tập phần sinh vật và môi trường
Bài 64: Tổng kết chương trình toàn cấp
Bài 65: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo)
Bài 66: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo)