Trang chủ > Lớp 12 > Đề kiểm tra Địa Lí 12

Đề kiểm tra Địa Lí 12

Giới thiệu về Đề kiểm tra Địa Lí 12

Ảnh Đề kiểm tra Địa Lí 12 Đề kiểm tra Địa Lí 12 gồm 32 đề kiểm tra lớp 12 chọn lọc có đáp án.
Chương trình Đại Lí 12 gồm các phần:
- Địa Lí Việt Nam
Bài 1: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập
+ Địa lí tự nhiên
Vị trí địa lí và lịch sử phát triển lãnh thổ
Bài 2: Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ
Bài 3: Thực hành: Vẽ lược đồ Việt Nam
Bài 4: Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ
Bài 5: Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ (tiếp theo)
+ Đặc điểm chung của tự nhiên
Bài 6: Đất nước nhiều đồi núi
Bài 7: Đất nước nhiều đồi núi (tiếp theo)
Bài 8: Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển
Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa
Bài 10: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tiếp theo)
Bài 11: Thiên nhiên phân hóa đa dạng
Bài 12: Thiên nhiên phân hóa đa dạng (tiếp theo)
Bài 13: Thực hành: đọc bản đồ địa hình, điền vào lược đồ trống một số dãy núi và đỉnh núi
Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên
Bài 14: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
Bài 15: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai

Mục lục Đề kiểm tra Địa Lí 12

Top 32 Đề kiểm tra Địa Lí lớp 12 chọn lọc có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 12 Học kì 1 (Lần 1 - Đề 1) - Giải BT Địa Lí 12
Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 12 Học kì 1 (Lần 1 - Đề 2) - Giải BT Địa lí 12
Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 12 Học kì 1 (Lần 1 - Đề 3) - Giải BT Địa lí 12
Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 12 Học kì 1 (Lần 1 - Đề 4) - Giải BT Địa lí 12
Đề kiểm tra 45 phút Địa Lí 12 Học kì 1 (Đề 1) - Giải BT Địa lí 12
Đề kiểm tra 45 phút Địa Lí 12 Học kì 1 (Đề 2) - Giải BT Địa lí 12
Đề kiểm tra 45 phút Địa Lí 12 Học kì 1 (Đề 3) - Giải BT Địa lí 12
Đề kiểm tra 45 phút Địa Lí 12 Học kì 1 (Đề 4) - Giải BT Địa lí 12
Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 12 Học kì 1 (Lần 2 - Đề 1) - Giải BT Địa lí 12
Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 12 Học kì 1 (Lần 2 - Đề 2) - Giải BT Địa lí 12
Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 12 Học kì 1 (Lần 2 - Đề 3) - Giải BT Địa lí 12
Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 12 Học kì 1 (Lần 2 - Đề 4) - Giải BT Địa lí 12
Đề kiểm tra Học kì 1 Địa Lí 12 (Đề 1) - Giải BT Địa lí 12
Đề kiểm tra Học kì 1 Địa Lí 12 (Đề 2) - Giải BT Địa lí 12
Đề kiểm tra Học kì 1 Địa Lí 12 (Đề 3) - Giải BT Địa lí 12
Đề kiểm tra Học kì 1 Địa Lí 12 (Đề 4) - Giải BT Địa lí 12
Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 12 Học kì 2 (Lần 1 - Đề 1) - Giải BT Địa lí 12
Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 12 Học kì 2 (Lần 1 - Đề 2) - Giải BT Địa lí 12
Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 12 Học kì 2 (Lần 1 - Đề 3) - Giải BT Địa lí 12
Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 12 Học kì 2 (Lần 1 - Đề 4) - Giải BT Địa lí 12
Đề kiểm tra 45 phút Địa Lí 12 Học kì 2 (Đề 1) - Giải BT Địa lí 12
Đề kiểm tra 45 phút Địa Lí 12 Học kì 2 (Đề 2) - Giải BT Địa lí 12
Đề kiểm tra 45 phút Địa Lí 12 Học kì 2 (Đề 3) - Giải BT Địa lí 12
Đề kiểm tra 45 phút Địa Lí 12 Học kì 2 (Đề 4) - Giải BT Địa lí 12
Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 12 Học kì 2 (Lần 2 - Đề 1) - Giải BT Địa lí 12
Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 12 Học kì 2 (Lần 2 - Đề 2) - Giải BT Địa lí 12
Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 12 Học kì 2 (Lần 2 - Đề 3) - Giải BT Địa lí 12
Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 12 Học kì 2 (Lần 2 - Đề 4) - Giải BT Địa lí 12
Đề kiểm tra Học kì 2 Địa Lí 12 (Đề 1) - Giải BT Địa lí 12
Đề kiểm tra Học kì 2 Địa Lí 12 (Đề 2) - Giải BT Địa lí 12
Đề kiểm tra Học kì 2 Địa Lí 12 (Đề 3) - Giải BT Địa lí 12
Đề kiểm tra Học kì 2 Địa Lí 12 (Đề 4) - Giải BT Địa lí 12