Trang chủ > Lớp 10 > Giải BT Tin học 10

Giải BT Tin học 10

Giới thiệu về Giải BT Tin học 10

Ảnh Giải BT Tin học 10 Giải BT Tin học 10 gồm 33 bài viết là các bài tập bám sát vào nội dung kiến thức của chương trình sgk Tin học 10.

Chương trình Tin học 10:
Chương 1: Một số khái niệm cơ bản của tin học
Bài 1: Tin học là một ngành khoa học
Bài 2: Thông tin và dữ liệu
Bài tập và thực hành số 1: Làm quen với thông tin và mã hóa thông tin
Bài 3: Giới thiệu về máy tính
Bài thực hành 2: Làm quen với máy tính
Bài 4: Bài toán và thuật toán
Bài 5: Ngôn ngữ lập trình
Bài 6: Giải bài toán trên máy tính
Bài 7: Phần mềm máy tính
Bài 8: Những ứng dụng của tin học
Bài 9: Tin học và xã hội

Chương 2: Hệ điều hành
Bài 10: Khái niệm về hệ điều hành
Bài 11: Tệp và quản lí tệp
Bài 12: Giao tiếp với hệ điều hành
Bài tập và thực hành 3: Làm quen vói hệ điều hành
Bài tập và thực hành 4: Làm quen với hệ điều hành windows
Bài tập và thực hành 5: Thao tác với tệp và thư mục
Bài 13: Một số hệ điều hành thông dụng

Chương 3: Soạn thảo văn bản
Bài 14: Khái niệm về soạn thảo văn bản
Bài 15: Làm quen với Microsoft Word
Bài tập và thực hành 6: Làm quen với word
Bài 16: Định dạng văn bản
Bài tập và thực hành 7: Định dạng văn bản
Bài 17: Một số chức năng khác
Bài 18: Các công cụ trợ giúp soạn thảo
Bài tập và thực hành 8: Sử dụng một số công cụ trợ giúp soạn thảo
Bài 19: Tạo và làm việc với bảng
Bài tập và thực hành 9: Bài tập và thực hành tổng hợp

Chương 4: Mạng máy tính và Internet
Bài 20: Mạng máy tính
Bài 21: Mạng thông tin toàn cầu Internet
Bài 22: Một số dịch vụ cơ bản của Internet
Bài tập và thực hành 10: Sử dụng trình duyệt internet explorer
Bài tập và thực hành 11: Thư điện tử và máy tính tìm kiếm

Mục lục Giải BT Tin học 10

Chương 1: Một số khái niệm cơ bản của tin học

Bài 1: Tin học là một ngành khoa học
Bài 2: Thông tin và dữ liệu
Bài tập và thực hành số 1: Làm quen với thông tin và mã hóa thông tin
Bài 3: Giới thiệu về máy tính
Bài thực hành 2: Làm quen với máy tính
Bài 4: Bài toán và thuật toán
Bài 5: Ngôn ngữ lập trình
Bài 6: Giải bài toán trên máy tính
Bài 7: Phần mềm máy tính
Bài 8: Những ứng dụng của tin học
Bài 9: Tin học và xã hội

Chương 2: Hệ điều hành

Bài 10: Khái niệm về hệ điều hành
Bài 11: Tệp và quản lí tệp
Bài 12: Giao tiếp với hệ điều hành
Bài tập và thực hành 3: Làm quen vói hệ điều hành
Bài tập và thực hành 4: Làm quen với hệ điều hành windows
Bài tập và thực hành 5: Thao tác với tệp và thư mục
Bài 13: Một số hệ điều hành thông dụng

Chương 3: Soạn thảo văn bản

Bài 14: Khái niệm về soạn thảo văn bản
Bài 15: Làm quen với Microsoft Word
Bài tập và thực hành 6: Làm quen với word
Bài 16: Định dạng văn bản
Bài tập và thực hành 7: Định dạng văn bản
Bài 17: Một số chức năng khác
Bài 18: Các công cụ trợ giúp soạn thảo
Bài tập và thực hành 8: Sử dụng một số công cụ trợ giúp soạn thảo
Bài 19: Tạo và làm việc với bảng
Bài tập và thực hành 9: Bài tập và thực hành tổng hợp

Chương 4: Mạng máy tính và Internet

Bài 20: Mạng máy tính
Bài 21: Mạng thông tin toàn cầu Internet
Bài 22: Một số dịch vụ cơ bản của Internet
Bài tập và thực hành 10: Sử dụng trình duyệt internet explorer
Bài tập và thực hành 11: Thư điện tử và máy tính tìm kiếm