Trang chủ > Lớp 11 > Giải BT Sinh học 11 nâng cao

Giải BT Sinh học 11 nâng cao

Giới thiệu về Giải BT Sinh học 11 nâng cao

Ảnh Giải BT Sinh học 11 nâng cao Giải BT Sinh học 11 nâng cao gồm 39 bài viết là phương pháp giải các bài tập Sinh học nâng cao.
Các bài viết có nội dung xoay quanh 4 chương của sgk Sinh học 11:
Chương 1: Chuyển hóa vật chất và năng lượng
A - Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật
B - Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật
Chương 2: Cảm ứng
A - Cảm ứng ở thực vật
B - Cảm ứng ở động vật
Chương 3: Sinh trưởng và phát triển
A - Sinh trưởng và phát triển ở thực vật
B - Sinh trưởng và phát triển ở động vật
Chương 4: Sinh sản
A - Sinh sản ở thực vật
B - Sinh sản ở động vật

Mục lục Giải BT Sinh học 11 nâng cao

Chương 1: Chuyển hóa vật chất và năng lượng

A - Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật

Bài 1: Trao đổi nước ở thực vật - Giải BT Sinh học 11 nâng cao
Bài 2: Trao đổi nước ở thực vật (Tiếp theo) - Giải BT Sinh học 11 nâng cao
Bài 3: Trao đổi khoáng và nito ở thực vật - Giải BT Sinh học 11 nâng cao
Bài 4: Trao đổi khoáng và nito ở thực vật (tiếp theo) - Giải BT Sinh học 11 nâng cao
Bài 5: Trao đổi khoáng và nito ở thực vật (tếp theo) - Giải BT Sinh học 11 nâng cao
Bài 7: Quang hợp - Giải BT Sinh học 11 nâng cao
Bài 8: Quang hợp ở các nhóm thực vật - Giải BT Sinh học 11 nâng cao
Bài 9: Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp - Giải BT Sinh học 11 nâng cao
Bài 10: Quang hợp và năng suất cây trồng - Giải BT Sinh học 11 nâng cao
Bài 11: Hô hấp ở thực vật - Giải BT Sinh học 11 nâng cao
Bài 12: Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến hô hấp - Giải BT Sinh học 11 nâng cao

B - Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật

Bài 15: Tiêu hóa - Giải BT Sinh học 11 nâng cao
Bài 16: Tiêu hóa (tiếp theo) - Giải BT Sinh học 11 nâng cao
Bài 17: Hô hấp - Giải BT Sinh học 11 nâng cao
Bài 18: Tuần hoàn - Giải BT Sinh học 11 nâng cao
Bài 19: Hoạt động của các cơ quan tuần hoàn - Giải BT Sinh học 11 nâng cao
Bài 20: Cân bằng nội môi - Giải BT Sinh học 11 nâng cao

Chương 2: Cảm ứng

A - Cảm ứng ở thực vật

Bài 23: Hướng động - Giải BT Sinh học 11 nâng cao
Bài 24: Ứng động - Giải BT Sinh học 11 nâng cao

B - Cảm ứng ở động vật

Bài 26: Cảm ứng ở động - Giải BT Sinh học 11 nâng cao
Bài 27: Cảm ứng ở động vật (tiếp theo) - Giải BT Sinh học 11 nâng cao
Bài 28: Điện thế nghỉ và điện thế hoạt động - Giải BT Sinh học 11 nâng cao
Bài 29: Dẫn truyền xung thần kinh trong cung phản xạ - Giải BT Sinh học 11 nâng cao
Bài 30: Tập tính - Giải BT Sinh học 11 nâng cao
Bài 31: Tập tính (tiếp theo) - Giải BT Sinh học 11 nâng cao
Bài 32: Tập tính (tiếp theo) - Giải BT Sinh học 11 nâng cao
Bài 33: Thực hành : Xem phim về một số tập tính ở động vật

Chương 3: Sinh trưởng và phát triển

A - Sinh trưởng và phát triển ở thực vật

Bài 34: Sinh trưởng ở thực vật - Giải BT Sinh học 11 nâng cao
Bài 35: Hoocmon thực vật - Giải BT Sinh học 11 nâng cao
Bài 36: Phát triển ở thực vật có hoa - Giải BT Sinh học 11 nâng cao

B - Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật - Giải BT Sinh học 11 nâng cao
Bài 38: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật - Giải BT Sinh học 11 nâng cao
Bài 39: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo) - Giải BT Sinh học 11 nâng cao

Chương 4: Sinh sản

A - Sinh sản ở thực vật

Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật - Giải BT Sinh học 11 nâng cao
Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật - Giải BT Sinh học 11 nâng cao

B - Sinh sản ở động vật

Bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật - Giải BT Sinh học 11 nâng cao
Bài 45: Sinh sản hữu tính ở động vật - Giải BT Sinh học 11 nâng cao
Bài 46: Cơ chế điều hòa sinh sản - Giải BT Sinh học 11 nâng cao
Bài 47: Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người - Giải BT Sinh học 11 nâng cao