Trang chủ > Lớp 11 > Chuyên đề Toán 11 (có đáp án) > Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác - Chuyên đề Toán 11

Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác - Chuyên đề Toán 11

A. Phương pháp giải

+ Cho một phương trình lượng giác để quy phương trình đó về phương trình bậc nhất đối với một hàm số lượng giác ta cần: sử dụng các công thức cộng; công thức nhân đôi; công thức biến đổi tổng thành tích và tích thành tổng...

+ Sau đó; áp dụng cách giải phương trình phương trình bậc nhất đối với một hàm số lượng giác để giải phương trình

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Phương trình Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 1 có nghiệm là:

A. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 2

B. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 3

C. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 4

D. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 5

Bài giải:

Đáp án đúng là: A.

Hướng dẫn:

Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 6

Ví dụ 2: Giải phương trình sinx. cosx. (2cosx -1) = 0

A. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 7

B.Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 8

C. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 9

D. Đáp án khác

Bài giải:

Đáp án đúng là: A.

Hướng dẫn:

Ta có: sinx. cosx. (2cosx-1)=0

⇒ 2sinx. cosx. ( 2cosx- 1) = 0

⇒ sin2x. (2cosx- 1) = 0

+ Trường hợp 1. Nếu sin2x = 0 ⇒ 2x = k. π nên x = kπ/2

+ trường hợp 2. Nếu 2cosx - 1 ⇒ cosx = 1/2 = cos π/3

Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 10

Vậy nghiệm của phương trình đã cho là kπ/2; π/3 + k2π và (-π)/3 + k2π

Ví dụ 3: Nghiệm của phương trình sinx. cosx = 1 là:

A. x = k2π.

B. x = π /4 + kπ.

C. Phương trình vô nghiệm

D. Đáp án khác

Bài giải:

Đáp án đúng là: C.

Hướng dẫn:

Ta có: sinx. cosx = 1 ⇒ 2sinx. cosx = 2

⇒ sin2x = 2 (vô lí vì với mọi x ta luôn có: - 1 ≤ sin2x ≤ 1)

Vậy phương trình đã cho vô nghiệm

Ví dụ 4: Giải phương trình 8. sin x. cosx. cos2x + 1 = 0

A. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 11

B. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 12

C. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 13

D.Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 14

Bài giải:

Đáp án đúng là: B.

Hướng dẫn:

Ta có: 8sinx. cosx. cos2x + 1 = 0

4sin2x. cos2x + 1 = 0 (vì 2sinx. cosx = sin2x)

2. sin4x + 1 = 0 (vì 2. sin2x. cos2x = sin4x)

sin 4x = (- 1)/2 = sin (-π)/6

Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 15

Ví dụ 5: Giải phương trình

Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 16

A. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 17

B. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 18

C. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 19

D. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 20

Bài giải:

Đáp án đúng là: C.

Hướng dẫn:

Ta có:

Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 21

Ví dụ 6: Giải phương trình cot2x. cotx = 1.

A. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 22

B. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 23

C. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 24

D. Đáp án khác

Bài giải:

Đáp án đúng là: D.

Hướng dẫn giải:

Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 25

Ví dụ 7: Nghiệm của phương trình tan3x. cot2x = 1 là:

A. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 26

B. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 27

C. k <

D. Vô nghiệm.

Bài giải:

Đáp án đúng là: D.

Hướng dẫn:

Điều kiện:

Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 28

Ta có: tan3x. cot 2x = 1

⇒ tan 3x = 1/cot⁡2x

⇒ tan 3x = tan 2x (vì tan2x. cot 2x = 1)

⇒ 3x = 2x + kπ

⇒ x = kπ

Kết hợp với điều kiện suy ra phương trình đã cho vô nghiệm.

Ví dụ 8. Phương trình: Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 29 có nghiệm là:

A. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 30

B. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 31

C. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 32

D. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 33

Bài giải:

Đáp án đúng là: B

Hướng dẫn:

Ta có:

Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 34

Ví dụ 9. Nghiệm của phương trình cos4 x - sin4x là:

Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 35

Bài giải:

Đáp án đúng là: D.

Hướng dẫn:

Ta cos: cos4 x - sin4 x = 0

⇒ (cos2 x - sin2 x) (cos2 x + sin2 x) = 1

⇒ cos2x - sin2 x = 1 (vì cos2x + sin2 x = 1)

⇒ cos2x = 1

⇒ 2x = k2π

⇒ x = kπ

Ví dụ 10: Phương trình 4cos2 x – 2sin2 x = 0 tương đương với phương trình nào sau đây?

A. 1 + 2sin2x = 0

B. 2 - 4sin2x = 0

C. 1 + 3cos2x = 0

D. 1 - 2cos2x = 0

Bài giải:

Đáp án đúng là: C.

Hướng dẫn:

Áp dụng công thức hạ bậc ta có:

4cos2 x – 2sin2 x = 0

Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 36

⇒ 2. (1 + cos2x) – (1 – cos2x) = 0

⇒ 1 + 3cos2x = 0

Ví dụ 11: Phương trình: Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 37 có nghiệm là:

A. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 38

B. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 39

C. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 40

D.Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 41

Bài giải:

Đáp án đúng là: B.

Hướng dẫn:

Điều kiện

Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 42

So sánh với điều kiện, ta nhận x = π/6 + k. π/3.

Ví dụ 12. Phương trình sin3x + cos3 x + sin2x. cosx + cos2 x. sinx = Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 43 có nghiệm là:

A. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 44

B. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 45

C. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 46

D. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 47

Bài giải:

Đáp án đúng là: B.

Hướng dẫn:

Điều kiện: Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 48

Ta có: sin3x + cos3 x + sin3x. cosx + cos3x. sinx = Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác - Toán lớp 11

⇒ (sinx + cosx). (sin2 x - sinx. cosx + cos2x) + sinx. cosx (sinx + cosx)= IPhương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác - Toán lớp 11

⇒ (sinx + cosx). (1 – sinx. cosx) + sinx. cosx. ( sinx + cosx) =Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác - Toán lớp 11

⇒ (sinx + cosx). (1- sinx. cosx + sinx. cosx) = Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác - Toán lớp 11

⇒ sinx + cosx = Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác - Toán lớp 11

⇒ (sinx + cosx)2 = 2sin2x

⇒ sin2x + cos2x + 2sinx. cosx = 2sin2x

⇒ 1+ sin2x = 2sin2x

⇒ sin2x= 1

⇒ 2x = π/2 + k2π

⇒ x = π/4 + kπ

So sánh điều kiện ta có nghiệm phương trình là: x = π/4 + kπ

Ví dụ 13. Phương trình Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 49 có nghiệm là:

A. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 50.

B. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 51.

C. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 52.

D. Vô nghiệm.

Bài giải:

Đáp án đúng là: D.
Hướng dẫn:
Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 53

⇒ 1- 2sin2 x. cos2x= sin2x+ cos2x

⇒ 1- 2sin2 x. cos2 x= 1

⇒ 2sin2x. cos2 x= 0 ⇒ sinx. cosx=0

⇒ sin2x= 0 ⇒ 2x=kπ

⇒ x= kπ/2 (không thỏa mãn điều kiện)

Vậy phương trình đã cho vô nghiệm.

Ví dụ 14. Giải phương trình: cos2x. cosx + sin3x. cosx = sin2x. sinx – sinx. cos3x

A. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 54

B. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 55

C. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 56

D.Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 57

Bài giải:

Đáp án đúng là: C.

Hướng dẫn:

Ta có: cos2x. cosx + sin3x. cosx= sin2x. sinx – sinx. cos3x

⇒ (cos2x. cosx – sin2x. sinx)+ (sin3x. cosx + sinx. cos3x) = 0

⇒ cos3x + sin4x= 0 ⇒ cos 3x = -sin 4x

⇒ cos3x= cos (π/2+4x)

Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 58

C. Bài tập vận dụng

Câu 1:Nghiệm của phương trình Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 59 là:

A. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 60

B. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 61

C.Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 62

D. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 63

Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 64

Chọn A.

Câu 2:Phương trình (2sinx+1). (4cosx- 4) = 0 có nghiệm là

A. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 65

B. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 66

C. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 67

D. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 68

Chọn B

Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 69

Câu 3: Nghiệm của phương trình sinx. cosx = cos (π/2-2x) là:

A. x = kπ

B. x = kπ /2

c. x = kπ /8

D. x = kπ /4

Chọn B.

Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 70

Câu 4: Giải phương trình: cos3x. cos 5x = cosx. cos7x.

A. x = kπ

B. x = kπ/4

C. x = kπ/2

D. Đáp án khác

Ta có: cos 3x. cos 5x= cos x. cos 7x

⇒ 1/2 (cos⁡8x+cos⁡2x)= 1/2 (cos8x+cos6x)

⇒ cos8x+ cos2x= cos8x + cos6x

⇒ cos 2x= cos 6x

Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 71

Vậy nghiệm của phương trình đã cho là x= kπ/4

Chọn B.

Câu 5:Tất cả các nghiệm của phương trình Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 72

A. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 73

B. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 74

C. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 75

D. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 76

Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 77

Chọn A.

Câu 6:Giải phương trình 2sinx. cosx. (1+tanx). (1+cotx)= 2

A. x = k. π

B. x = k2π.

C. x = kπ/2.

D. Phương trình vô nghiệm

Điều kiện:

Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 78

⇒ (sinx+ cosx)2 = 1

⇒ sin2 x+ cos2 x+ 2sinx. cosx =1

⇒ 1+ 2sinx. cosx=1 ⇒ 2sinx. cosx= 0

⇒ sin2x= 0 (loại vì không thỏa mãn điều kiện)

Vậy phương trìn đã cho vô nghiệm.

Chọn C.

Câu 7: Nghiệm của phương trình sin 3x. cos 2x = 1/2 sin 5x

A. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 79

B. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 80

C. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 81

D. x = kπ

Ta có: sin3x. cos2x= 1/2. sin 5x

⇒ 1/2 (sin5x + sinx) = 1/2 sin5x

⇒ 1/2 sinx= 0 ⇒ sinx=0

⇒ x=k. π

Chọn D.

Câu 8: Giải phương trình cos 4x+ cos 6x = cosx

A. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 82

B. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 83

C.Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 84

D. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 85

Ta có; cos 4x + cos6x= cosx

⇒ 2. cos 5x. cosx – cosx= 0

⇒ cos x. (2cos5x- 1) = 0

Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 86

Chọn D.

Câu 9: Giải phương trình Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 87 có các nghiệm là;

A. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 88

B.Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 89

C. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 90

D. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 91

Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 92

Chọn A.

Câu 10: Tìm nghiệm của phương trình của phương trình Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 93

A. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 94

B. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 95

C.Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 96

D.Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 97

Chọn B.

Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 98

Câu 11: Giải phương trình sin4x + cos4 x= 3/4

A. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 99

B. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 100

C. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 101

D. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 102

Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 103

Chọn C.

Câu 12: Phương trình Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 104 có nghiệm là:

A. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 105

B. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 106

C.Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 107

D.Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 108

Chọn B

Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với hàm số lượng giác ảnh 109