Trang chủ > Lớp 10 > Giải BT Sinh học 10

Giải BT Sinh học 10

Giới thiệu về Giải BT Sinh học 10

Ảnh Giải BT Sinh học 10 Giải BT Sinh học 10 gồm 33 bài viết là các bài tập Sinh học lớp 10. Loạt bài này bám sát vào nội dung kiến thức của chương trình Sinh học 10 phần 1, phần 2 và phần 2.
Phần 1: Giới thiệu chung về thế giới sống
Phần 2: Sinh học tế bào
Chương 1: Thành phần hóa học của tế bào
Chương 2: Cấu trúc của tế bào
Chương 3: Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào
Chương 4: Phân bào
Phần 3: Sinh học vi sinh vật
Chương 1: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật
Chương 2: Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật
Chương 3: Virut và bệnh truyền nhiễm

Mục lục Giải BT Sinh học 10

Phần 1: Giới thiệu chung về thế giới sống

Bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống
Bài 2: Các giới sinh vật

Phần 2: Sinh học tế bào

Chương 1: Thành phần hóa học của tế bào

Bài 3: Các nguyên tố hóa học và nước
Bài 4: Cacbohiđrat và lipit
Bài 5: Protêin
Bài 6: Axit nuclêic

Chương 2: Cấu trúc của tế bào

Bài 7: Tế bào nhân sơ
Bài 8: Tế bào nhân thực
Bài 9: Tế bào nhân thực (tiếp theo)
Bài 10: Tế bào nhân thực (tiếp theo)
Bài 11: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất
Bài 12: Thực hành: Thí nghiệm co và phản co nguyên sinh

Chương 3: Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào

Bài 13: Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất
Bài 14: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất
Bài 15: Thực hành: Một số thí nghiệm về enzim
Bài 16: Hô hấp tế bào
Bài 17: Quang hợp

Chương 4: Phân bào

Bài 18: Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân
Bài 19: Giảm phân
Bài 20: Thực hành: Quan sát các kì của nguyên phân trên tiêu bản rễ hành
Bài 21: Ôn tập phần sinh học tế bào

Phần 3: Sinh học vi sinh vật

Chương 1: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

Bài 22: Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật
Bài 23: Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật
Bài 24: Thực hành: Lên men êtilic và lactic

Chương 2: Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật

Bài 25: Sinh trưởng của vi sinh vật
Bài 26: Sinh sản của vi sinh vật
Bài 27: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật
Bài 28: Thực hành: Quan sát một số vi sinh vật

Chương 3: Virut và bệnh truyền nhiễm

Bài 29: Cấu trúc của các loại virut
Bài 30: Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ
Bài 31: Virut gây bệnh, ứng dụng của virut trong thực tiễn
Bài 32: Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch
Bài 33: Ôn tập phần sinh học vi sinh vật