Trang chủ > Lớp 12 > Giải BT Lịch sử 12

Giải BT Lịch sử 12

Giới thiệu về Giải BT Lịch sử 12

Ảnh Giải BT Lịch sử 12 Giải BT Lịch sử 12 gồm 27 bài viết là các bài tập bám sát vào nội dung chương trình học của sách giáo khoa Lịch sử 12.
Chương trình Lịch sử 12 gồm 2 phần:
Phần 1: Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000
- Chương 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)
- Chương 2: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 1991). Liên Bang Nga (1991 - 2000)
- Chương 3: Các nước Á, Phi và Mĩ Latinh (1945 - 2000)
- Chương 4: Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000)
- Chương 5: Quan hệ quốc tế (1945-2000)
- Chương 6: Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa
Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000
- Chương 1: Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930
- Chương 2: Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945
- Chương 3: Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954
- Chương 4: Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975
- Chương 5: Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000

Mục lục Giải BT Lịch sử 12

Phần 1: Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

Chương 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)

Bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949) - Giải BT Lịch sử 12

Chương 2: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 1991). Liên Bang Nga (1991 - 2000)

Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 2000). Liên Bang Nga (1991 - 2000) - Giải BT Lịch sử 12

Chương 3: Các nước Á, Phi và Mĩ Latinh (1945 - 2000)

Bài 3: Các nước Đông Bắc Á - Giải BT Lịch sử 12
Bài 4: Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ - Giải BT Lịch sử 12
Bài 5: Các nước châu Phi và Mĩ Latinh - Giải BT Lịch sử 12

Chương 4: Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000)

Bài 6: Nước Mĩ - Giải BT Lịch sử 12
Bài 7: Tây Âu - Giải BT Lịch sử 12
Bài 8: Nhật Bản - Giải BT Lịch sử 12

Chương 5: Quan hệ quốc tế (1945-2000)

Bài 9: Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh - Giải BT Lịch sử 12

Chương 6: Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa

Bài 10: Cách mạng khoa học-công nghệ và xu hướng toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX - Giải BT Lịch sử 12
Bài 11: Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000 - Giải BT Lịch sử 12

Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Chương 1: Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930

Bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925 - Giải BT Lịch sử 12
Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930 - Giải BT Lịch sử 12

Chương 2: Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945

Bài 14: Phong trào cách mạng 1930-1935 - Giải BT Lịch sử 12
Bài 15: Phong trào dân chủ 1936-1939 - Giải BT Lịch sử 12
Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939-1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời - Giải BT Lịch sử 12

Chương 3: Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954

Bài 17: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946 - Giải BT Lịch sử 12
Bài 18: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950) - Giải BT Lịch sử 12
Bài 19: Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951-1953) - Giải BT Lịch sử 12
Bài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954) - Giải BT Lịch sử 12

Chương 4: Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975

Bài 21: Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965) - Giải BT Lịch sử 12
Bài 22: Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược, nhân dân miền bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973) - Giải BT Lịch sử 12
Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội ở miền bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975) - Giải BT Lịch sử 12

Chương 5: Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000

Bài 24: Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975 - Giải BT Lịch sử 12
Bài 25: Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976-1986) - Giải BT Lịch sử 12
Bài 26: Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000) - Giải BT Lịch sử 12
Bài 27: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 - Giải BT Lịch sử 12