Trang chủ > Lớp 11 > Đề kiểm tra Lịch Sử 11

Đề kiểm tra Lịch Sử 11

Giới thiệu về Đề kiểm tra Lịch Sử 11

Ảnh Đề kiểm tra Lịch Sử 11 Đề kiểm tra Lịch Sử 11 gồm 32 bài viết là các đề kiểm tra Lịch sử 11 đã có đáp án..
Mục lục chương trình Lịch sử 11:
Phần 1: Lịch sử thế giới cận đại (tiếp theo)
Chương 1: Các nước châu Á, châu Phi và khu vực Mĩ La Tinh (Thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX)
Bài 1: Nhật Bản
Bài 2: Ấn Độ
Bài 3: Trung Quốc
Bài 4: Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX)
Bài 5: Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh (Thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX)
Chương 2: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)
Bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)
Chương 3: Những thành tựu văn hóa thời cận đại
Bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại
Bài 8: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại
Phần 2: Lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)
Chương 1: Cách mạng tháng mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921 - 1941)
Bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-1921)
Bài 10: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)
Chương 2: Các nước tư bản chủ nghĩa giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)
Bài 11: Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)
Bài 12: Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)
Bài 13: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)
Bài 14: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)
...

Mục lục Đề kiểm tra Lịch Sử 11

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 11 Học kì 1 (Lần 1 - Đề 1)
Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 11 Học kì 1 (Lần 1 - Đề 2)
Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 11 Học kì 1 (Lần 1 - Đề 3)
Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 11 Học kì 1 (Lần 1 - Đề 4)
Đề kiểm tra 45 phút Lịch Sử 11 Học kì 1 (Đề 1)
Đề kiểm tra 45 phút Lịch Sử 11 Học kì 1 (Đề 2)
Đề kiểm tra 45 phút Lịch Sử 11 Học kì 1 (Đề 3)
Đề kiểm tra 45 phút Lịch Sử 11 Học kì 1 (Đề 4)
Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 11 Học kì 1 (Lần 2 - Đề 1)
Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 11 Học kì 1 (Lần 2 - Đề 2)
Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 11 Học kì 1 (Lần 2 - Đề 3)
Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 11 Học kì 1 (Lần 2 - Đề 4)
Đề kiểm tra Học kì 1 Lịch Sử 11 (Đề 1)
Đề kiểm tra Học kì 1 Lịch Sử 11 (Đề 2)
Đề kiểm tra Học kì 1 Lịch Sử 11 (Đề 3)
Đề kiểm tra Học kì 1 Lịch Sử 11 (Đề 4)
Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 11 Học kì 2 (Lần 1 - Đề 1)
Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 11 Học kì 2 (Lần 1 - Đề 2)
Xem đề kiểm tra
Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 11 Học kì 2 (Lần 1 - Đề 4)
Đề kiểm tra 45 phút Lịch Sử 11 Học kì 2 (Đề 1)
Xem đề kiểm tra
Đề kiểm tra 45 phút Lịch Sử 11 Học kì 2 (Đề 3)
Đề kiểm tra 45 phút Lịch Sử 11 Học kì 2 (Đề 4)
Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 11 Học kì 2 (Lần 2 - Đề 1)
Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 11 Học kì 2 (Lần 2 - Đề 2)
Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 11 Học kì 2 (Lần 2 - Đề 3)
Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 11 Học kì 2 (Lần 2 - Đề 4)
Đề kiểm tra Học kì 2 Lịch Sử 11 (Đề 1)
Đề kiểm tra Học kì 2 Lịch Sử 11 (Đề 2)
Đề kiểm tra Học kì 2 Lịch Sử 11 (Đề 3)
Đề kiểm tra Học kì 2 Lịch Sử 11 (Đề 4)