Trang chủ > Lớp 7 > Giải BT Tiếng Anh 7 mới

Giải BT Tiếng Anh 7 mới

Giới thiệu về Giải BT Tiếng Anh 7 mới

Ảnh Giải BT Tiếng Anh 7 mới Giải BT Tiếng Anh 7 mới gồm có 2 tập.
Tập 1: gồm 6 Unit và 2 bài Review. Nội dung cụ thể như sau:
Unit 1: My hobbies gồm 9 bài viết
Unit 2: Health gồm 9 bài viết
....
Unit 6: The first university in Viet Nam gồm 9 bài viết
Review 2 (Unit 2-3-4) gồm 2 bài viết
Tập 2: gồm 6 Unit và 2 bài Review. Nội dung cụ thể như sau:
Unit 7: Traffic gồm 9 bài viết
Unit 8: Films gồm 9 bài viết
......
Unit 12: An overcrowded world gồm 9 bài viết
Review 4 (Unit 10-11-12) gồm 2 bài viết.
Giải BT Tiếng Anh 7 mới giúp các em học sinh hoàn thành tốt bài tập trong sách Tiếng anh 7 mới, từ đó nắm chắc kiến thức và đạt kết quả cao trong học tập!

Mục lục Giải BT Tiếng Anh 7 mới

Tiếng Anh 7 mới Tập 1

Unit 1: My hobbies

Từ vựng Unit 1 - Giải BT Tiếng Anh 7 mới
Getting Started: phần 1-5 trang 6-7 SGK Tiếng Anh 7 mới
A Closer Look 1: phần 1-7 trang 8-9 SGK Tiếng Anh 7 mới
A Closer Look 2: phần 1-6 trang 9-10 SGK Tiếng Anh 7 mới
Communication: phần 1-3 trang 11 SGK Tiếng Anh 7 mới
Skills 1: phần 1-5 trang 12 SGK Tiếng Anh 7 mới
Skills 2: phần 1-4 trang 13 SGK Tiếng Anh 7 mới
Looking Back (phần 1-6 trang 14 SGK Tiếng Anh 7 mới)
Project (phần 1 trang 15 SGK Tiếng Anh 7 mới)

Unit 2: Health

Từ vựng Unit 2
Getting Started (phần 1-4 trang 16-17 SGK Tiếng Anh 7 mới)
A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 18 SGK Tiếng Anh 7 mới)
A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 19-20 SGK Tiếng Anh 7 mới)
Communication (phần 1-5 trang 21 SGK Tiếng Anh 7 mới)
Skills 1 (phần 1-6 trang 22 SGK Tiếng Anh 7 mới)
Skills 2 (phần 1-7 trang 23 SGK Tiếng Anh 7 mới)
Looking Back (phần 1-6 trang 24 SGK Tiếng Anh 7 mới)
Project (phần 1 trang 25 SGK Tiếng Anh 7 mới)

Unit 3: Community service

Từ vựng Unit 3
Getting Started (phần 1-6 trang 26-27 SGK Tiếng Anh 7 mới)
A Closer Look 1 (phần 1-7 trang 28-29 SGK Tiếng Anh 7 mới)
A Closer Look 2 (phần 1-5 trang 29-30 SGK Tiếng Anh 7 mới)
Communication (phần 1- trang SGK Tiếng Anh 7 mới)
Skills 1 (phần 1-5 trang 32 SGK Tiếng Anh 7 mới)
Skills 2 (phần 1-5 trang 33 SGK Tiếng Anh 7 mới)
Looking Back (phần 1-5 trang 34 SGK Tiếng Anh 7 mới)
Project (phần 1 trang 35 SGK Tiếng Anh 7 mới)

Review 1 (Unit 1-2-3)

Language Review (phần 1→7 trang 36 SGK Tiếng Anh 7 mới)
Skills Review (phần 1→4 trang 37 SGK Tiếng Anh 7 mới)

Unit 4: Music and arts

Từ vựng Unit 4
Getting Started (phần 1-3 trang 38-39 SGK Tiếng Anh 7 mới)
A Closer Look 1 (phần 1-7 trang 40 SGK Tiếng Anh 7 mới)
A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 41-42 SGK Tiếng Anh 7 mới)
Communication (phần 1-3 trang 43 SGK Tiếng Anh 7 mới)
Skills 1 (phần 1-4 trang 44 SGK Tiếng Anh 7 mới)
Skills 2 (phần 1-5 trang 45 SGK Tiếng Anh 7 mới)
Looking Back (phần 1-6 trang 46 SGK Tiếng Anh 7 mới)
Project (phần 1-2 trang 47 SGK Tiếng Anh 7 mới)

Unit 5: Vietnamese food and drink

Từ vựng Unit 5
Getting Started (phần 1-5 trang 48-49 SGK Tiếng Anh 7 mới)
A Closer Look 1 (phần 1-5 trang 50 SGK Tiếng Anh 7 mới)
A Closer Look 2 (phần 1-5 trang 51-52 SGK Tiếng Anh 7 mới)
Communication (phần 1-4 trang 53 SGK Tiếng Anh 7 mới)
Skills 1 (phần 1-5 trang 54-55 SGK Tiếng Anh 7 mới)
Skills 2 (phần 1-4 trang 55 SGK Tiếng Anh 7 mới)
Looking Back (phần 1-6 trang 56 SGK Tiếng Anh 7 mới)
Project (phần 1-3 trang 57 SGK Tiếng Anh 7 mới)

Unit 6: The first university in Viet Nam

Từ vựng Unit
Getting Started (phần 1-3 trang 58-59 SGK Tiếng Anh 7 mới)
A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 60 SGK Tiếng Anh 7 mới)
A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 61-62 SGK Tiếng Anh 7 mới)
Communication (phần 1- trang SGK Tiếng Anh 7 mới)
Skills 1 (phần 1-4 trang 64 SGK Tiếng Anh 7 mới)
Skills 2 (phần 1-4 trang 65 SGK Tiếng Anh 7 mới)
Looking Back (phần 1-6 trang 66 SGK Tiếng Anh 7 mới)
Project (phần 1-2 trang 67 SGK Tiếng Anh 7 mới)

Review 2 (Unit 2-3-4)

Language Review (phần 1→6 trang 68-69 SGK Tiếng Anh 7 mới)
Skills Review (phần 1→6 trang 69 SGK Tiếng Anh 7 mới)

Tiếng Anh 7 mới Tập 2

Unit 7: Traffic

Từ vựng Unit 7
Getting Started (phần 1-4 trang SGK Tiếng Anh 7 mới)
A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 8-9 SGK Tiếng Anh 7 mới)
A Closer Look 2 (phần 1-5 trang 9-10 SGK Tiếng Anh 7 mới)
Communication (phần 1-4 trang 11 SGK Tiếng Anh 7 mới)
Skills 1 (phần 1-6 trang 12 SGK Tiếng Anh 7 mới)
Skills 2 (phần 1-5 trang 13 SGK Tiếng Anh 7 mới)
Looking Back (phần 1-6 trang 14 SGK Tiếng Anh 7 mới)
Project (phần 1-4 trang 15 SGK Tiếng Anh 7 mới)

Unit 8: Films

Từ vựng Unit 8
Getting Started (phần 1-3 trang 16-17 SGK Tiếng Anh 7 mới)
A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 18-19 SGK Tiếng Anh 7 mới)
A Closer Look 2 (phần 1-5 trang 19-20 SGK Tiếng Anh 7 mới)
Communication (phần 1-4 trang 21 SGK Tiếng Anh 7 mới)
Skills 1 (phần 1-5 trang 22-23 SGK Tiếng Anh 7 mới)
Skills 2 (phần 1-4 trang 23 SGK Tiếng Anh 7 mới)
Looking Back (phần 1-6 trang 24 SGK Tiếng Anh 7 mới)
Project (phần 1-3 trang SGK Tiếng Anh 7 mới)

Unit 9: Festivals around the world

Từ vựng Unit 9
Getting Started (phần 1-5 trang 26-27 SGK Tiếng Anh 7 mới)
A Closer Look 1 (phần 1-5 trang 28 SGK Tiếng Anh 7 mới)
A Closer Look 2 (phần 1-7 trang 29-30 SGK Tiếng Anh 7 mới)
Communication (phần 1-4 trang 31 SGK Tiếng Anh 7 mới)
Skills 1 (phần 1-6 trang 32-33 SGK Tiếng Anh 7 mới)
Skills 2 (phần 1-5 trang 33 SGK Tiếng Anh 7 mới)
Looking Back (phần 1-5 trang 34 SGK Tiếng Anh 7 mới)
Project (phần 1 trang 35 SGK Tiếng Anh 7 mới)

Review 3 (Unit 7-8-9)

Language Review (phần 1→8 trang 36-37 SGK Tiếng Anh 7 mới)
Skills Review (phần 1→6 trang 37 SGK Tiếng Anh 7 mới)

Unit 10: Sources of energy

Từ vựng Unit 10
Getting Started (phần 1-4 trang 38-39 SGK Tiếng Anh 7 mới)
A Closer Look 1 (phần 1-5 trang 40 SGK Tiếng Anh 7 mới)
A Closer Look 2 (phần 1-7 trang 41-42 SGK Tiếng Anh 7 mới)
Communication (phần 1-3 trang 43 SGK Tiếng Anh 7 mới)
Skills 1 (phần 1-5 trang 44 SGK Tiếng Anh 7 mới)
Skills 2 (phần 1-6 trang 45 SGK Tiếng Anh 7 mới)
Looking Back (phần 1-5 trang 46 SGK Tiếng Anh 7 mới)
Project (phần 1-2 trang 47 SGK Tiếng Anh 7 mới)

Unit 11: Travelling in the future

Từ vựng Unit 11
Getting Started (phần 1-2 trang 48-49 SGK Tiếng Anh 7 mới)
A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 50-51 SGK Tiếng Anh 7 mới)
A Closer Look 2 (phần 1-5 trang 51-52 SGK Tiếng Anh 7 mới)
Communication (phần 1-4 trang 53 SGK Tiếng Anh 7 mới)
Skills 1 (phần 1-6 trang 54 SGK Tiếng Anh 7 mới)
Skills 2 (phần 1-6 trang 55 SGK Tiếng Anh 7 mới)
Looking Back (phần 1-5 trang 56 SGK Tiếng Anh 7 mới)
Project (phần 1 trang 57 SGK Tiếng Anh 7 mới)

Unit 12: An overcrowded world

Từ vựng Unit 12
Getting Started (phần 1-5 trang 58-59 SGK Tiếng Anh 7 mới)
A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 60-61 SGK Tiếng Anh 7 mới)
A Closer Look 2 (phần 1-5 trang 61-62 SGK Tiếng Anh 7 mới)
Communication (phần 1-4 trang 63 SGK Tiếng Anh 7 mới)
Skills 1 (phần 1-5 trang 64 SGK Tiếng Anh 7 mới)
Skills 2 (phần 1-5 trang 65 SGK Tiếng Anh 7 mới)
Looking Back (phần 1-5 trang 66 SGK Tiếng Anh 7 mới)
Project (phần 1 trang 67 SGK Tiếng Anh 7 mới)

Review 4 (Unit 10-11-12)

Language Review (phần 1→5 trang 68 SGK Tiếng Anh 7 mới)
Skills Review (phần 1→6 trang 69 SGK Tiếng Anh 7 mới)