Trang chủ > Lớp 12 > Giải SBT Hóa 12

Giải SBT Hóa 12

Giới thiệu về Giải SBT Hóa 12

Ảnh Giải SBT Hóa 12 Giải SBT Hóa 12 gồm 40 bài viết là các bài tập bám sát vào nội dung kiến thức trong sách giáo khoa Hóa học 12.
Các chương:
- Chương 1: Este - Lipit
+ Bài 1: Este
+ Bài 2: Lipit
+ Bài 3: Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp
+ Bài 4: Luyện tập: Este và chất béo
- Chương 2: Cacbohiđrat
+ Bài 5: Glucozơ
+ Bài 6: Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ
+ Bài 7: Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của cacbohiđrat
+ Bài 8: Thực hành: Điều chế, tính chất hóa học của este và cacbohiđrat
- Chương 3: Amin, amino axit và protein
+ Bài 9: Amin
+ Bài 10: Amino axit
+ Bài 11: Peptit và protein
+ Bài 12: Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein
- Chương 4: Polime và vật liệu polime
+ Bài 13: Đại cương về polime
+ Bài 14: Vật liệu polime
+ Bài 15: Luyện tập: Polime và vật liệu polime
+ Bài 16: Thực hành: Một số tính chất của protein và vật liệu polime
- Chương 5: Đại cương về kim loại
+ Bài 17: Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại
+ Bài 18: Tính chất của kim loại. Dãy điện hóa của kim loại
+ Bài 19: Hợp kim
+ Bài 20: Sự ăn mòn kim loại
+ Bài 21: Điều chế kim loại
+ Bài 22: Luyện tập: Tính chất của kim loại
+ Bài 23: Luyện tâp: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại
+ Bài 24: Thực hành: Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại
- Chương 6: Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm
+ Bài 25: Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm
+ Bài 26: Kim loại kiềm thổ
+ Bài 27: Nhôm và hợp chất của nhôm
+ Bài 28: Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng
+ Bài 29: Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm
+ Bài 30: Thực hành: Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng
- Chương 7: Sắt và một số kim loại quan trọng
+ Bài 31: Sắt
+ Bài 32: Hợp chất của sắt
+ Bài 33: Hợp kim của sắt
+ Bài 34: Crom và hợp chất của crom
+ Bài 35: Đồng và hợp chất của đồng
+ Bài 36: Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc
+ Bài 37: Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt
+ Bài 38: Luyện tập: Tính chất hóa học của crom, đồng và hợp chất của chúng
+ Bài 39: Thực hành: Tính chất hóa học của sắt, đồng và nhưng hợp chất của sắt, crom
- Chương 8: Phân biệt một số chất vô cơ
+ Bài 40: Nhận biết một số ion trong dung dịch
+ Bài 41: Nhận biết một số chất khí
+ Bài 42: Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ
- Chương 9: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường
+ Bài 43: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế
+ Bài 44: Hóa học và vấn đề xã hội
+ Bài 45: Hóa học và vấn đề môi trường

Mục lục Giải SBT Hóa 12

Chương 1: Este - Lipit

Bài 1: Este
Bài 2: Lipit
Bài 3: Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp
Bài 4: Luyện tập: Este và chất béo

Chương 2: Cacbohiđrat

Bài 5: Glucozơ
Bài 6: Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ
Bài 7: Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của cacbohiđrat

Chương 3: Amin, amino axit và protein

Bài 9: Amin
Bài 10: Amino axit
Bài 11: Peptit và protein
Bài 12: Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein

Chương 4: Polime và vật liệu polime

Bài 13: Đại cương về polime
Bài 14: Vật liệu polime
Bài 15: Luyện tập: Polime và vật liệu polime

Chương 5: Đại cương về kim loại

Bài 17: Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại
Bài 18: Tính chất của kim loại. Dãy điện hóa của kim loại
Bài 19: Hợp kim
Bài 20: Sự ăn mòn kim loại
Bài 21: Điều chế kim loại
Bài 22: Luyện tập: Tính chất của kim loại
Bài 23: Luyện tâp: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại

Chương 6: Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm

Bài 25: Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm
Bài 26: Kim loại kiềm thổ
Bài 27: Nhôm và hợp chất của nhôm
Bài 28: Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng
Bài 29: Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm

Chương 7: Sắt và một số kim loại quan trọng

Bài 31: Sắt
Bài 32: Hợp chất của sắt
Bài 33: Hợp kim của sắt
Bài 34: Crom và hợp chất của crom
Bài 35: Đồng và hợp chất của đồng
Bài 36: Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc
Bài 37: Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt
Bài 38: Luyện tập: Tính chất hóa học của crom, đồng và hợp chất của chúng

Chương 8: Phân biệt một số chất vô cơ

Bài 40: Nhận biết một số ion trong dung dịch
Bài 41: Nhận biết một số chất khí
Bài 42: Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ

Chương 9: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường

Bài 43: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế
Bài 44: Hóa học và vấn đề xã hội
Bài 45: Hóa học và vấn đề môi trường