Trang chủ > Lớp 8 > Lý thuyết & 700 Bài tập Toán 8 (có đáp án)

Lý thuyết & 700 Bài tập Toán 8 (có đáp án)

Giới thiệu về Lý thuyết & 700 Bài tập Toán 8 (có đáp án)

Ảnh Lý thuyết & 700 Bài tập Toán 8 (có đáp án) Lý thuyết & 700 Bài tập Toán 8 (có đáp án) gồm có 2 tập.
Tập 1: gồm có 4 phần với 37 bài viết. Nội dung cụ thể như sau:
Phần Đại số - Chương 1: Phép nhân và phép chia các đa thức
Phần Đại số - Chương 2: Phân thức đại số
Phần Hình học - Chương 1: Tứ giác
Phần Hình học - Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác
Tập 2: gồm có 4 phần với 26 bài viết
Phần Đại số - Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn
Phần Đại số - Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn
Phần Hình học - Chương 3: Tam giác đồng dạng
Phần Hình học - Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều

Mục lục Lý thuyết & 700 Bài tập Toán 8 (có đáp án)

Toán 8 Tập 1

Phần Đại số - Chương 1: Phép nhân và phép chia các đa thức

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 2: Nhân đa thức với đa thức
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 3, 4, 5: Những hằng đẳng thức đáng nhớ
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 6, 7, 8, 9: Phân tích đa thức thành nhân tử
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 10: Chia đơn thức cho đơn thức
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 11: Chia đa thức cho đơn thức
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 12: Chia đa thức một biến đã sắp xếp
Tổng hợp Lý thuyết & Trắc nghiệm Chương 1 Đại số 8

Phần Đại số - Chương 2: Phân thức đại số

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 1: Phân thức đại số
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 3: Rút gọn phân thức
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 4: Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 6: Phép trừ các phân thức đại số
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 7: Phép nhân các phân thức đại số
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 8: Phép chia các phân thức đại số
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức
Tổng hợp Lý thuyết & Trắc nghiệm Chương 2 Đại số 8

Phần Hình học - Chương 1: Tứ giác

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 1: Tứ giác
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 2: Hình thang
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 3: Hình thang cân
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 4: Đường trung bình của tam giác, của hình thang
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 5: Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 6: Đối xứng trục
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 7: Hình bình hành
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 8: Đối xứng tâm
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 9: Hình chữ nhật
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 10: Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 11: Hình thoi
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 12: Hình vuông
Tổng hợp Lý thuyết & Trắc nghiệm Chương 1 Hình học 8

Phần Hình học - Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 1: Đa giác. Đa giác đều
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 2: Diện tích hình chữ nhật
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 3: Diện tích tam giác
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 4: Diện tích hình thang
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 5: Diện tích hình thoi
Tổng hợp Lý thuyết & Trắc nghiệm Chương 2 Hình học 8

Toán 8 Tập 2

Phần Đại số - Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 1: Mở đầu về phương trình
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 3: Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 4: Phương trình tích
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 6, 7: Giải bài toán bằng cách lập phương trình
Tổng hợp Lý thuyết & Trắc nghiệm Chương 3 Đại số 8

Phần Đại số - Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 3: Bất phương trình một ẩn
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
Tổng hợp Lý thuyết & Trắc nghiệm Chương 4 Đại số 8

Phần Hình học - Chương 3: Tam giác đồng dạng

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 5, 6, 7: Các trường hợp đồng dạng của tam giác
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông
Tổng hợp Lý thuyết & Trắc nghiệm Chương 3 Hình học 8

Phần Hình học - Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 1, 2: Hình hộp chữ nhật
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 4, 5, 6: Hình lăng trụ đứng
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 7: Hình chóp đều và hình chóp cụt đều
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 8, 9: Các công thức về hình chóp đều
Tổng hợp Lý thuyết & Trắc nghiệm Chương 4 Hình học 8