Trang chủ > Lớp 9 > Lý thuyết & 180 câu trắc nghiệm GDCD 9 có đáp án

Lý thuyết & 180 câu trắc nghiệm GDCD 9 có đáp án

Giới thiệu về Lý thuyết & 180 câu trắc nghiệm GDCD 9 có đáp án

Ảnh Lý thuyết & 180 câu trắc nghiệm GDCD 9 có đáp án Lý thuyết & 180 câu trắc nghiệm GDCD 9 có đáp án gồm 34 bài viết là các bài trắc nghiệm có chọn lọc. Các bài tập này bám sát vào nội dung kiến thức của môn GDCD 9 từ bài 1 đến bài 34.
Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX
Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX
Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa
Các nước châu Á
Các nước Đông Nam Á
Các nước châu Phi
Các nước Mĩ-Latinh
Nước Mĩ
Nhật Bản
Các nước Tây Âu
Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai
Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học-kĩ thuật
Tổng kết lịch sử thế giới từ năm 1945 đến nay
Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất
...

Mục lục Lý thuyết & 180 câu trắc nghiệm GDCD 9 có đáp án

Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX - GDCD 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX - GDCD 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 3: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa - GDCD 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 4: Các nước châu Á - GDCD 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 5: Các nước Đông Nam Á - GDCD 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 6: Các nước châu Phi - GDCD 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 7: Các nước Mĩ-Latinh - GDCD 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 8: Nước Mĩ - GDCD 9
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 9: Nhật Bản
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 10: Các nước Tây Âu
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 11: Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 12: Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học-kĩ thuật
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 13: Tổng kết lịch sử thế giới từ năm 1945 đến nay
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 14: Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 - 1925)
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 16: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 - 1925
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 17: Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 18: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 19: Phong trào cách mạng trong những năm 1930 - 1935
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936-1939
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 21: Việt Nam trong những năm 1939 - 1945
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 23: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 - 1946)
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 25: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 26: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953)
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954)
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Năm (1954-1965)
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 29: Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 - 1973)
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 30: Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 - 1975)
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 31: Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 32: Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 - 1985)
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 33: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000)
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 34: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 1: Chí công vô tư
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 2: Tự chủ
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 3: Dân chủ và kỷ luật
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 4: Bảo vệ hòa bình
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 5: Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 6: Hợp tác cùng phát triển
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 7: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 8: Năng động, sáng tạo
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 9: Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 10: Lý tưởng sống của thanh niên
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 11: Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 16: Quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội của công dân
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc
Lý thuyết & Trắc nghiệm Bài 18: Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật