Trang chủ > Lớp 12 > Giải BT Địa Lí 12

Giải BT Địa Lí 12

Giới thiệu về Giải BT Địa Lí 12

Ảnh Giải BT Địa Lí 12 Giải BT Địa Lí 12 gồm 45 bài viết là các bài tập bám sát vào nội dung kiến thức trong sách giáo khoa Địa Lí 12.
Địa Lí 12 gồm:
Địa lí Việt Nam
Địa lí tự nhiên
Vị trí địa lí và lịch sử phát triển lãnh thổ
Đặc điểm chung của tự nhiên
Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên
Địa lí dân cư
Địa lí kinh tế
Địa lí các ngành kinh tế
Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp
Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp
Một số vấn đề phát triển và phân bố các ngành dịch vụ
Địa lí các vùng kinh tế
Địa lí địa phương

Mục lục Giải BT Địa Lí 12

Địa Lí Việt Nam

Bài 1: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập - giải bài tập Địa lý 12

Địa lí tự nhiên

Vị trí địa lí và lịch sử phát triển lãnh thổ

Bài 2: Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ - Giải bài tập Địa lí 12
Bài 3: Thực hành: Vẽ lược đồ Việt Nam - Giải bài tập địa lí 12
Bài 4: Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ
Bài 5: Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ (tiếp theo)

Đặc điểm chung của tự nhiên

Bài 6: Đất nước nhiều đồi núi - Giải bài tập Địa lí 12
Bài 7: Đất nước nhiều đồi núi (tiếp theo) - Giải bài tập Địa lí 12
Bài 8: Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển - Giải bài tập Địa lí 12
Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa - Giải bài tập Địa lí 12
Bài 10: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tiếp theo) - Giải bài tập Địa lí 12
Bài 11: Thiên nhiên phân hóa đa dạng - Giải bài tập Địa lí 12
Bài 12: Thiên nhiên phân hóa đa dạng (tiếp theo) - Giải bài tập Địa lí 12
Bài 13: Thực hành: đọc bản đồ địa hình, điền vào lược đồ trống một số dãy núi và đỉnh núi

Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên

Bài 14: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên -Giải bài tập Địa lí 12
Bài 15: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai - Giải bài tập Địa lí 12

Địa lí dân cư

Bài 16: Đặc điểm dân số và phân bố dân cư ở nước ta - Giải bài tập Địa lí 12
Bài 17: Lao động và việc làm - Giải bài tập Địa lí 12
Bài 18: Đô thị hóa - Giải bài tập Địa lí 12
Bài 19: Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu nhập bình quân theo đầu người giữa các vùng - Giải bai tập Địa lí 12

Địa lí kinh tế

Bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế - Giải bài tập Địa lí 12

Địa lí các ngành kinh tế

Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp

Bài 21: Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta - Giải bài tập Địa lí 12
Bài 22: Vấn đề phát triển nông nghiệp - Giải bài tập Địa lí 12
Bài 23: Thực hành: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt - Giải bài tập địa lí 12
Bài 24: Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp - Giải bài tập Địa lí 12
Bài 25: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp - Giải bài tập Địa lí 12

Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp

Bài 26: Cơ cấu ngành công nghiệp - Giải BT Địa lí 12
Bài 27: Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm - Giải BT Địa lí 12
Bài 28: Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp
Bài 29: Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp - Giải BT Địa lí 12

Một số vấn đề phát triển và phân bố các ngành dịch vụ

Bài 30: Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc - Giải BT Địa lí 12
Bài 31: Vấn đề phát triển thương mai, du lịch - Giải BT Địa lí 12

Địa lí các vùng kinh tế

Bài 32: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ - Giải BT Địa lí 12
Bài 33: Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng - Giải BT Địa lí 12
Bài 34: Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa dân số với việc sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng - Giải BT Địa lí 12
Bài 35: Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ - Giải BT Địa lí 12
Bài 36: Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ - Giải BT Địa lí 12
Bài 37: Vấn đề khai thác ở thế mạnh Tây Nguyên - Giải BT Địa lí 12
Bài 38: Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyên với Trung du và miền núi Bắc Bộ - Giải BT Địa lí 12
Bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ - Giải BT Địa lí 12
Bài 40: Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ
Bài 41: Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long - Giải BT Địa lí 12
Bài 42: Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo - Giải BT Địa lí 12
Bài 43: Các vùng kinh tế trọng điểm - Giải BT Địa lí 12

Địa lí địa phương

Bài 44: Tìm hiểu địa lí tỉnh, thành phố - Giải BT Địa Lí 12
Bài 45: Tìm hiểu địa lí tỉnh, thành phố (tiếp theo)