Trang chủ > Khác > Học MongoDB

Học MongoDB

Giới thiệu về Học MongoDB

Ảnh Học MongoDB Học MongoDB gồm có hai phần: Cơ bản về MongoDB và hoạt động MongoDB nâng cao.

MongoDB là một cơ sở dữ liệu mã nguồn mở và cũng chính là cơ sở dữ liệu NoSQL hàng đầu, được rất nhiều người sử dụng. MongoDB được viết bằng C++. MongoDB còn là một cơ sở dữ liệu đa nền tảng, hoạt động dựa trên những khái niệm Collection và Document, nó có tính khả dụng cao, cung cấp hiệu suất cao và khả năng mở rộng dễ dàng.


Mục lục Học MongoDB

Cơ bản về MongoDB

MongoDB - Tổng quan
MongoDB - Các lợi thế
MongoDB - Cài đặt
MongoDB - Data Modeling
MongoDB - Tạo Database
MongoDB - Xóa Database
MongoDB - Tạo Collection
MongoDB - Xóa Collection
MongoDB - Kiểu dữ liệu
MongoDB - Chèn Document
MongoDB - Truy vấn Document
MongoDB - Cập nhật Document
MongoDB - Xóa Document (Bài tập Học MongoDB)
MongoDB - Projection
MongoDB - Giới hạn bản ghi
MongoDB - Sắp xếp bản ghi
MongoDB - Chỉ mục
MongoDB - Aggregation
MongoDB - Replica Set
MongoDB - Shard
MongoDB - Tạo Backup
MongoDB - Deployment
MongoDB - Java
MongoDB - PHP

Hoạt động MongoDB nâng cao

MongoDB Relationship
MongoDB - Tham chiếu Database
MongoDB - Covered Query
MongoDB - Phân tích truy vấn
MongoDB - Atomic Operation
MongoDB - Chỉ mục nâng cao
MongoDB - Hạn chế của chỉ mục
MongoDB - ObjectId
MongoDB - Map Reduce
MongoDB - Text Search
MongoDB - Regular Expression
Làm việc với Rockmongo
MongoDB - GridFS
MongoDB - Capped Collection
MongoDB Auto-Increment Sequence