Trang chủ > Lớp 3 > Giải BT Toán lớp 3

Giải BT Toán lớp 3

Giới thiệu về Giải BT Toán lớp 3

Ảnh Giải BT Toán lớp 3 Giải BT Toán lớp 3 gồm 2 tập:
Tập 1: Gồm 2 chương với 87 bài viết. Chương 1- Ôn tập và bổ sung với 16 bài: Ôn tập và bổ sung các kiến thức đã học cũng như các kiến thức mới hơn trong quá trình học. Chương 2- Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000 với 71 bài: Bảng nhân 6; Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ);...
Tập 2: Gồm 3 chương với 82 bài viết. Chương 3- Các số đến 10. 000 với 39 bài viết. Chương 4- Các số đến 100. 000 với 30 bài viết. Chương 5- Ôn tập cuối năm với 13 bài viết.
Như vậy, tổng hợp Giải BT Toán lớp 3 có 169 bài viết với 5 chương.

Mục lục Giải BT Toán lớp 3

Giải bài tập Toán 3 kì 1

Chương 1: Ôn tập và bổ sung

Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số: trang 3 SGK Toán 3
Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ): trang 4 SGK Toán 3
Luyện tập trang 4 SGK Toán 3
Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần): trang 5 SGK Toán 3
Luyện tập trang 6 SGK Toán 3
Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần): Trang 7 sgk Toán 3
Luyện tập trang 8 SGK Toán 3
Ôn tập các bảng nhân: Trang 9 SGK Toán 3
Ôn tập các bảng chia: Trang 10 SGK Toán 3
Luyện tập trang 10 SGK Toán 3
Ôn tập về hình học: Trang 11 SGK Toán 3
Ôn tập về giải toán: Trang 12 SGK Toán 3
Xem đồng hồ: Trang 13 SGK Toán 3
Xem đồng hồ (tiếp theo): Trang 15 SGK Toán 3
Luyện tập trang 17 SGK Toán 3
Luyện tập chung: Trang 18 SGK Toán 3

Chương 2: Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

Bảng nhân 6: Trang 19 SGK Toán 3
Luyện tập trang 20 SGK Toán 3
Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ): Trang 21 SGK Toán 3
Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ): Trang 22 SGK Toán 3
Luyện tập trang 23 SGK Toán 3
Bảng chia 6: Trang 24 SGK Toán 3
Luyện tập trang 25 SGK Toán 3
Tìm một trong các phần bằng nhau của một số: Trang 26 SGK Toán 3
Luyện tập trang 26 SGK Toán 3
Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số: Trang 28 SGK Toán 3
Luyện tập trang 28 SGK Toán 3
Phép chia hết và phép chia có dư: Trang 29 SGK Toán 3
Luyện tập trang 30 SGK Toán 3
Bảng nhân 7: Trang 31 SGK Toán 3
Luyện tập trang 32 SGK Toán 3
Gấp một số lên nhiều lần: Trang 33 SGK Toán 3
Luyện tập trang 34 SGK Toán 3
Bảng chia 7: Trang 35 SGK Toán 3
Luyện tập trang 36 SGK Toán 3
Giảm đi một số lần: Trang 37 SGK Toán 3
Luyện tập trang 38 SGK Toán 3
Tìm số chia: Trang 39 SGK Toán 3
Luyện tập trang 40 SGK Toán 3
Góc vuông, góc không vuông: Trang 42 SGK Toán 3
Thực hành nhận biết và vẽ các góc vuông bằng ê ke: Trang 43 SGK Toán 3
Đề-ca-mét. Héc-tô-mét: Trang 44 SGK Toán 3
Bảng đơn vị đo độ dài: Trang 45 SGK Toán 3
Luyện tập trang 46 SGK Toán 3
Thực hành đo độ dài: Trang 47 SGK Toán 3
Thực hành đo độ dài (tiếp theo): Trang 48 SGK Toán 3
Luyện tập chung trang 49 SGK Toán 3
Bài toán giải bằng hai phép toán: Trang 50 SGK Toán 3
Bài toán giải bằng hai phép toán (tiếp theo): Trang 51 SGK Toán 3
Luyện tập trang 52 SGK Toán 3
Bảng nhân 8: Trang 53 SGK Toán 3
Luyện tập trang 54 SGK Toán 3
Nhân só có ba chữ số với số có một chữ số: Trang 55 SGK Toán 3
Luyện tập trang 56 SGK Toán 3
So sánh số lớn gấp mấy lần số bé: Trang 57 SGK Toán 3
Luyện tập trang 58 SGK Toán 3
Bảng chia 8: Trang 59 SGK Toán 3
Luyện tập trang 60 SGK Toán 3
So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn: Trang 61 SGK Toán 3
Luyện tập trang 62 SGK Toán 3
Bảng nhân 9: Trang 63 SGK Toán 3
Luyện tập trang 64 SGK Toán 3
Gam: Trang 65 SGK Toán 3
Luyện tập trang 67 SGK Toán 3
Bảng chia 9: Trang 68 SGK Toán 3
Luyện tập trang 69 SGK Toán 3
Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số: Trang 70 SGK Toán 3
Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo): Trang 71 SGK Toán 3
Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số: Trang 72 SGK Toán 3
Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo): Trang 73 SGK Toán 3
Giới thiệu bảng nhân: Trang 74 SGK Toán 3
Giới thiệu bảng chia: Trang 75 SGK Toán 3
Luyện tập trang 76 SGK Toán 3
Luyện tập chung trang 77 SGK Toán 3
Làm quen với biểu thức: Trang 78 SGK Toán 3
Tính giá trị của biểu thức: Trang 79 SGK Toán 3
Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo): Trang 80 SGK Toán 3
Luyện tập trang 81SGK Toán 3
Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) trang 82 SGK Toán 3
Luyện tập trang 82 SGK Toán 3
Luyện tập chung trang 83 SGK Toán 3
Hình chữ nhật: Trang 84 SGK Toán 3
Hình vuông: Trang 85 SGK Toán 3
Chu vi hình chữ nhật: Trang 87 SGK Toán 3
Chu vi hình vuông: Trang 88 SGK Toán 3
Luyện tập trang 89 SGK Toán 3
Luyện tập chung trang 90 SGK Toán 3

Giải bài tập Toán 3 kì 2

Chương 3: Các số đến 10 000

Các số có bốn chữ số: Trang 92 SGK Toán 3
Luyện tập trang 94 SGK Toán 3
Các số có bốn chữ số (tiếp theo) trang 95 SGK Toán 3
Các số có bốn chữ số (tiếp theo) trang 96 SGK Toán 3
Số 10 000 - Luyện tập: Trang 97 SGK Toán 3
Điểm ở giữa - Trung điểm của đoạn thẳng: Trang 98 SGK Toán 3
Luyện tập trang 99 SGK Toán 3
So sánh các số trong phạm vi 10 000: Trang 100 SGK Toán 3
Luyện tập trang 101 SGK Toán 3
Phép cộng các số trong phạm vi 10 000: Trang 102 SGK Toán 3
Luyện tập trang 103 SGK Toán 3
Phép trừ các số trong phạm vi 10 000: Trang 104 SGK Toán 3
Luyện tập trang 105 SGK Toán 3
Luyện tập chung trang 106 SGK Toán 3
Tháng - Năm: Trang 108 SGK Toán 3
Luyện tập trang 109 SGK Toán 3
Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính: Trang 111 SGK Toán 3
Vẽ trang trí hình tròn - trang 112 SGK Toán 3
Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số: Trang 113 SGK Toán 3
Luyện tập trang 114 SGK Toán 3
Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo): Trang 115 SGK Toán 3
Luyện tập trang 116 SGK Toán 3
Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số: Trang 117 SGK Toán 3
Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) trang 118 SGK Toán 3
Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) trang 119 SGK Toán 3
Luyện tập trang 120 SGK Toán 3
Luyện tập chung trang 120 SGK Toán 3
Làm quen với chữ số La Mã: Trang 121 SGK Toán 3
Luyện tập trang 122 SGK Toán 3
Thực hành xem đồng hồ: Trang 123 SGK Toán 3
Thực hành xem đồng hồ (tiếp theo): Trang 125 SGK Toán 3
Bài toán liên quan đến rút về đơn vị: Trang 128 SGK Toán 3
Luyện tập trang 129 Phần 1 SGK Toán 3
Luyện tập trang 129 Phần 2 SGK Toán 3
Tiền Việt Nam trang 130 SGK Toán 3
Luyện tập trang 132 SGK Toán 3
Làm quen với thống kê số liệu: Trang 135 SGK Toán 3
Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo): Trang 136 SGK Toán 3
Luyện tập trang 138 SGK Toán 3

Chương 4: Các số đến 100 000

Các số có năm chữ số: Trang 140 SGK Toán 3
Luyện tập trang 142 SGK Toán 3
Các số có năm chữ số (tiếp theo): Trang 143 SGK Toán 3
Luyện tập trang 145 - SGK Toán 3
Số 100 000- Luyện tập: Trang 146 SGK Toán 3
So sánh số các số trong phạm vi 100 000: Trang 147 SGK Toán 3
Luyện tập trang 148 SGK Toán 3
Luyện tập trang 149 SGK Toán 3
Diện tích của một hình - trang 150 SGK Toán 3
Đơn vị đo diện tích - Xăng-ti-mét vuông: Trang 151 SGK Toán 3
Diện tích hình chữ nhật: Trang 152 SGK Toán 3
Luyện tập trang 153 SGK Toán 3
Diện tích hình vuông: Trang 153 SGK Toán 3
Luyện tập trang 154 SGK Toán 3
Phép cộng các số trong phạm vi 100 000: Trang 155 SGK Toán 3
Luyện tập trang 156 SGK Toán 3
Phép trừ các số trong phạm vi 100 000: Trang 157 SGK Toán 3
Tiền Việt Nam trang 158 SGK Toán 3
Luyện tập trang 159 SGK Toán 3
Luyện tập chung trang 160 SGK Toán 3
Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số: Trang 161 SGK Toán 3
Luyện tập trang 162 SGK Toán 3
Chia số có năm chữ số với số có một chữ số: Trang 163 SGK Toán 3
Chia số có năm chữ số với số có một chữ số (tiếp theo): Trang 164 SGK Toán 3
Luyện tập trang 165 SGK Toán 3
Luyện tập chung trang 165 SGK Toán 3
Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo): Trang 166 SGK Toán 3
Luyện tập trang 167 Phần 1 SGK Toán 3
Luyện tập trang 167 Phần 2: Trang 167 SGK Toán 3
Luyện tập chung trang 168 SGK Toán 3

Chương 5: Ôn tập cuối năm

Ôn tập các số đến 100 000: Trang 169 SGK Toán 3
Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo): Trang 170 SGK Toán 3
Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000: Trang 170 SGK Toán 3
Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) trang 171 SGK Toán 3
Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) trang 172 SGK Toán 3
Ôn tập về đại lượng - trang 172 SGK Toán 3
Ôn tập về hình học: Trang 174 SGK Toán 3
Ôn tập về hình học (tiếp theo): Trang 174 SGK Toán
Ôn tập về giải toán: Trang 176 SGK Toán 3
Ôn tập về giải toán (tiếp theo): Trang 176 SGK Toán 3
Luyện tập chung trang 177 SGK Toán 3
Luyện tập chung trang 178 SGK Toán 3
Luyện tập chung trang 179 SGK Toán 3