Trang chủ > Lớp 9 > Giải BT Lịch sử 9 (ngắn nhất)

Giải BT Lịch sử 9 (ngắn nhất)

Giới thiệu về Giải BT Lịch sử 9 (ngắn nhất)

Ảnh Giải BT Lịch sử 9 (ngắn nhất) Giải BT Lịch sử 9 (ngắn nhất) gồm 34 bài viết là phương pháp giải các bài tập Lịch sử ớp 9nhất. Các bài tập này thuộc kiến thức của chương trình lịch sử 9.
Mục lục các phần và chương:
Chương I: Liên Xô và các nước Đông Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai
Chương III: Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu từ năm 1945 đến nay
Chương IV: Quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến nay
Chương V: Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật từ năm 1945 đến nay
Phần hai: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay
Chương II: Việt Nam trong những năm 1930 - 1939
Chương III: Cuộc vận động tiến tới cách mạng tháng Tám năm 1945
Chương IV: Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám đến toàn quốc kháng chiến
Chương V: Việt Nam từ cuối năm 1946 đến năm 1954
Chương VI: Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975
Chương VII: Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000


Mục lục Giải BT Lịch sử 9 (ngắn nhất)

Chương I: Liên Xô và các nước Đông Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai

Lịch Sử 9 Bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX - trang 5
Lịch Sử 9 Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX - trang 10

Chương II: Các nước Á, Phi, Mĩ La Tinh từ năm 1945 đến nay

Lịch Sử 9 Bài 3: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa - trang 13
Lịch Sử 9 Bài 4: Các nước châu Á - trang 15
Lịch Sử 9 Bài 5: Các nước Đông Nam Á - trang 22
Lịch Sử 9 Bài 6: Các nước châu Phi - trang 28
Lịch Sử 9 Bài 7: Các nước Mĩ-Latinh - trang 31

Chương III: Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu từ năm 1945 đến nay

Lịch Sử 9 Bài 8: Nước Mĩ - trang 34
Lịch Sử 9 Bài 9: Nhật Bản - trang 37
Lịch Sử 9 Bài 10: Các nước Tây Âu - trang 42

Chương IV: Quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến nay

Lịch Sử 9 Bài 11: Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai - trang 45

Chương V: Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật từ năm 1945 đến nay

Lịch Sử 9 Bài 12: Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học-kĩ thuật - trang 51
Lịch Sử 9 Bài 13: Tổng kết lịch sử thế giới từ năm 1945 đến nay - trang 53

Phần hai: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay

Chương I: Việt Nam trong những năm 1919 - 1930

Lịch Sử 9 Bài 14: Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất - trang 57
Lịch Sử 9 Bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 - 1925) - trang 59
Lịch Sử 9 Bài 16: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 - 1925 - trang 62
Lịch Sử 9 Bài 17: Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời - trang 65

Chương II: Việt Nam trong những năm 1930 - 1939

Lịch Sử 9 Bài 18: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - trang 70
Lịch Sử 9 Bài 19: Phong trào cách mạng trong những năm 1930 - 1935 - trang 72
Lịch Sử 9 Bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936-1939 - trang 77

Chương III: Cuộc vận động tiến tới cách mạng tháng Tám năm 1945

Lịch Sử 9 Bài 21: Việt Nam trong những năm 1939 - 1945 - trang 82
Lịch Sử 9 Bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 - trang 89
Lịch Sử 9 Bài 23: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - trang 95

Chương IV: Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám đến toàn quốc kháng chiến

Lịch Sử 9 Bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 - 1946) -

Chương V: Việt Nam từ cuối năm 1946 đến năm 1954

Lịch Sử 9 Bài 25: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950) - trang 104
Lịch Sử 9 Bài 26: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953) - trang 110
Lịch Sử 9 Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954) - trang 119

Chương VI: Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975

Lịch Sử 9 Bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Năm (1954-1965) - trang 129
Lịch Sử 9 Bài 29: Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 - 1973) - trang 142
Lịch Sử 9 Bài 30: Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 - 1975) - trang 156

Chương VII: Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000

Lịch Sử 9 Bài 31: Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975 - trang 166
Lịch Sử 9 Bài 32: Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 - 1985) - trang 171
Lịch Sử 9 Bài 33: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000) - trang 175
Lịch Sử 9 Bài 34: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000 -