Trang chủ > Lớp 9 > Tập bản đồ Lịch sử 9

Tập bản đồ Lịch sử 9

Giới thiệu về Tập bản đồ Lịch sử 9

Ảnh Tập bản đồ Lịch sử 9 Tập bản đồ Lịch sử 9 gồm 31 bài viết là các bài tập Lịch sử lớp 9. Loạt bài viết này giúp bạn ôn tập kiến thức của phần I và II.
Chương I: Liên Xô và các nước Đông Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai
Chương II: Các nước Á, Phi, Mĩ La Tinh từ năm 1945 đến nay
Chương III: Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu từ năm 1945 đến nay
Chương IV: Quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến nay
Phần hai: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay
Chương I: Việt Nam trong những năm 1919 - 1930
Chương II: Việt Nam trong những năm 1930 - 1939
Chương III: Cuộc vận động tiến tới cách mạng tháng Tám năm 1945
Chương IV: Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám đến toàn quốc kháng chiến
Chương V: Việt Nam từ cuối năm 1946 đến năm 1954
Chương VI: Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975
Chương VII: Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000

Mục lục Tập bản đồ Lịch sử 9

Chương I: Liên Xô và các nước Đông Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai

Bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX
Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX

Chương II: Các nước Á, Phi, Mĩ La Tinh từ năm 1945 đến nay

Bài 3: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa
Bài 4: Các nước châu Á
Bài 5: Các nước Đông Nam Á
Bài 6: Các nước châu Phi
Bài 7: Các nước Mĩ-Latinh

Chương III: Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu từ năm 1945 đến nay

Bài 8: Nước Mĩ
Bài 9: Nhật Bản
Bài 10: Các nước Tây Âu

Chương IV: Quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến nay

Bài 11: Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai

Phần hai: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay

Chương I: Việt Nam trong những năm 1919 - 1930

Bài 14: Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất
Bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 - 1925)
Bài 16: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 - 1925
Bài 17: Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời

Chương II: Việt Nam trong những năm 1930 - 1939

Bài 18: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
Bài 19: Phong trào cách mạng trong những năm 1930 - 1935
Bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936-1939

Chương III: Cuộc vận động tiến tới cách mạng tháng Tám năm 1945

Bài 21: Việt Nam trong những năm 1939 - 1945
Bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945
Bài 23: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Chương IV: Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám đến toàn quốc kháng chiến

Bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 - 1946)

Chương V: Việt Nam từ cuối năm 1946 đến năm 1954

Bài 25: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)
Bài 26: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953)
Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954)

Chương VI: Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975

Bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Năm (1954-1965)
Bài 29: Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 - 1973)
Bài 30: Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 - 1975)

Chương VII: Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000

Bài 31: Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975
Bài 32: Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 - 1985)
Bài 33: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000)